פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


קינטצ .ק לש וירפס

.קינטצ .ק לש ויבתכמ קלח ןאכ גיצנ

האמב תידוהי החפשמ לש הקינורכ תראתמה הרדס םימילשמ םיאבה םירפסה תשש
םלועה תמחלמב הפוריא ידוהי תדמשהלו האושל השק תודעכ םיגצומ םירבדה ,םירשעה
.היינשה

1946 ב אצי :הרדנמלס
הצור רפסה רוביג יראה .תוומה תונחמ יריסא לע ורבעש תועווזה תא ראתמ רפסה
ךפוהו זוכיר הנחמב אלכנ אוה ךא ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע ץראל תולעל
.תופוגה ידירשו רפאה יוניפב קסועה ,תופרשמב רטינסל
רפסה ךותמ ,המחלמה תליחתב הינלופל םינמרגה תשילפ רואית *
רפסה ךותמ ,("השדחה הטינאלפה") ץיוושוא הנחמ רואית *


1953 ב אצי - תובובה תיב
תדימלת איה ,"תובובה תיב" תרוביג איה הרדנמלס רפסהמ יראה לש ותוחא הלאינד
,"הוודחב הדובע" המסיסה תססונתמ ורעש לעש םישנ הנחמל תחלשנה 14 תב ןוכית
.םינמרג םילייחל תונוז תיב השעמל אוה הנחמה

לפיפ
."תובובה תיב"ל ךשמה רפס
ןימ תוואתל ןברק לפונה ,יראהו הלאינד לש ריעצה חאה ,ינומ אוה רפסה רוביג
.םיצאנה לש תיטסידס
"תעד"ב ץיוושוא לע רתאב רפסהמ םיעטק *

ןועשה
טנלמע לש רתאב רפסה לע הבחרה *

תומיעה
רפסה לע הבחרה *

ןפוצה
ר"ד לצא (קינטצ .ק אוה) רונ-יד לאיחי לביקש ישפנ לופיט תובקעב בתכנ רפסה
היונש יופיר תטיש חתיפ סנאיטסאב ר"ד .דנלוהב ,ןדיילבש ותאפרמב סנאיטסאב
רונידל םרג םסה .ד.ס.ל םסה תא םילפוטמל קירזה - זוכיר תונחמ יעגפנל תקולחמב
הרזח עסמה תא ראתמ רפסה .הדמשהה הנחמב הווחש םיארונ םיעגרל ויתויזהב רוזחל
היה ץיוושוא הנחמ היפל ותסיפת תא קינטצ .ק הניש הזה לופיטה תובקעב .תפותה לא
ךומכ ,והומכ ,םדא ינב ורצי ץיוושוא תאש עבק הנש םישולש ירחא ,הנוש תכל בכוכ
.ונלוכ לע תלטומ העווזה ישעמל תוירחאה ןכלו ,ינומכו

רוזח


תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 2000, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .2000 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות