פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


תורוקמו םירושיק - קינטצ .ק רפוסה

רפאה בכוכמ שיאה ומלועל ךלה *
2001 ילויב 23 ,רגילק חנ תאמ ,תונורחא תועידיב הבתכ

"חצנל היחי קינטצ .ק לבא" ,רונ-יד לאיחי רפוסה תמ *
2001 ילויב 23 ,בגש םות תאמ ,ץראה ןותיעב הבתכ

יקסניטצ לרק םג אוה "קינטצ .ק" *
2001 ילויב 26 ,בגש םות תאמ ,ץראה ןותיעב הבתכ

ע .מד .א תויתואה דוס חנעופ :קינטצ .ק לש ותומ תמולעת *
ילויב 26 ,הלאוו לטרופב הבתכ

ונילעו הרדנמלס קינטצ 'ק לש ורפס לע *
ךוניחה דרשמ לש רתאב ,ןושלו תורפס ר"מפמ ,ןירג םהרבא ר"ד תאמ רמאמ

תינונסב האושה רגאמב ןמכייא טפשמב קינטצ .ק לש ותודע *

תינונסב םויה רדס לע רודמב - ןמכייא טפשמל הנש םיעברא *

:טנלמע לש רתאב קינטצק לע
קינטצ .ק רפוסה לע םילימ המכ *
טנלמע לש רתאב "ןועשה" רפסה לע תוליעפ *
לארשיבו םדאב ,םיהולאב הנומאה קוזיחו םירוערע *
טנלמע לש רתאב ,בונימינב לארשי תאמ ,"הרדנמלס" רפסה לע רמאמ  
קינטצ .ק לש וירפסב תואיצמה ןוגרא *
טנלמע לש רתאב ,ירפ ילינ תאמ רמאמ   
םירוריפה ןיב תירב *
טנלמע לש רתאב ,ןיצ תירונ תאמ רמאמ ,"ןועשה" רפסב רופיס לע   
קינטצ .ק ירפסבו תונויצבו האושב השיאה תומד *
םיינזאמ ךותמ ,רירש תירוד תאמ רמאמ   

תשרל ץוחמ תורוקמ
האושה אשונב הרומל ךירדמ"ב ואצמת וירפס לעו וייח לע ,קינטצ .ק לע בר רמוח
תירודו :סופדל הנכה ,ןיוטיל ןרע :םירמאמ ףוסיא ,"קינטצ .ק ירפסב לארשי תמוקתו
1997 ,ךוניחה דרשמל תדחוימ האצוה ,דחואמה ץוביקה ,רירש

תע-בתכ :םייפלא ,"רפאל רפס ןיב" ,ןד ןורימ לש ורמאמב םג ןייעל דואמ יאדכ
1994 ,224 - 196 'מע :10 תורפסו תוגה ,ןויעל ימוחתניב

"ינחורה לופונומה" דגנ אצויו ,קיטנצ .ק לש ויתוריציב תויתייעבה לע עיבצמ אוה םש
.האושה אשונ לע ול ןתינש

קינטצ .ק לע ףדל הרזח


רוזח


תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 2000, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .2000 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות