פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


קינטצ .ק - םש ילב שיא


ןציפש תנע הבתכ

ו"כ - 'ג םויב ומלועל ךלה אוה .קינטצ .ק רפוסה לש ותומ לע עדונש דע רבע עובש
,ילויב 26 ב ,ךכ רחא עובש קרו ,רתסב רבקנו (2001 ילויב 17) א"סשת זומתב
תולגל אל ותחפשמ ינבמ רפוסה שקיב םינורחאה וימיב .תרושקתה ילכב רבדה םסרופ
.ותרובקו ותומ לע רוביצל

תא קר טילבהלו ,ותוהז תא שטשטל ,וייח יטרפ תא ריתסהל קינטצ .ק הצר וייח לכ
ריסא רמולכ - קינטצ .ק ולש טעה םש למסמש תומדה אוהש - ויניעב בושחה רבדה
אל :םילפרועמ ולש היפרגויבל םירושקה םירחא םיטרפ םג .(תינמרגב) זוכיר הנחמב
וניא ירוקמה ומש םג .92 וא 84 ןב רטפנ םאו ,1909 ב וא 1917 ב דלונ םא רורב
הלעש ירחא םינפ לכ לע .יקסניטצ לרק רפוסה היה ילואו רנייפ ארקנ ילוא ,עודי
הארנכ ,םירורב םניא וירוענמו ותודלימ םיטרפ םג .רונ-יד לאיחי ומצעל ארק ץראל
."ןילבול ימכח" תידיסחה הבישיב דמל היינשה םלועה תמחלמ ינפלו ,ןילופב דלונ

.תומולעת המכ חנעפו וייח תודלות תא רקח ךוטנייש לאיחי 'פורפ *

ול עדונ המחלמה ירחא תובר םינש .שידייב םיריש רפס םסרפ המחלמה ינפלש םיעדוי
בנג אוה ,םילשוריב תימואלה היירפסבו ןוטגנישווב סרגנוקה תיירפסב אצמנ רפסהש
היירפסה להנמל חלש והשעמ תנווכ תא שיגדהל ידכ .ותוא ףרשו תוירפסהמ רפסה תא
המ לכל תובישח םוש התייה אלש הארה הז השעמב .םיכורחה םיפדה תא תימואלה
- ויריש ,המחלמה ינפלש ותוהז ,ותודלי :האושה ינפלו םלועה תמחלמ ינפל שחרתהש
.רכז םהמ רתונ אלו ופרשנ ,ללכ םימייק ויה אל וליאכ הלא לכ
היה םייתנשכ .הדמשהה הנחמב קר ,האושה זאמ קר ויניעב םייקתהל ליחתה םלועה
ותעובש תוכזב ידכ קר םייחב רתונש ןימאהו ,דורשל חילצה אוה .ץיוושואב ריסא
.ולצינ אלש תונחמה יבשות לש םרכז תא רמשל

:תאז ריבסה ןמכייא טפשמב ותודעב

תאזה הטנלפה ךותמ תורוקה תא רפסלו ,םויה םכינפל ןאכ דומעל לוכי ינא םא"
ינא ירה ,וישכעו ןאכ תויהל לוכי ,תאזה הטנלפה לש ליפנה ,ינא םא ,[ץיוושוא]
חוכה תא יל ונתנ םה .םש םהל יתעבשנש העובשל תודוה הזש המלש הנומאב ןימאמ
לכואש ,עבטה ךרדל ץוחמ ןוילע חוכל יתסנכנ וב ןוירשה התייה תאזה העובשה .הזה
".הז תא רובעל ןמלזומ יתויהב ,םייתנש - ץיוושוא לש ונמז - ןמז ירחא


.םילוצינה ןיב היה קינטצ .ק ,הדמשהה תונחממ ולצינ םיטעמ ,המייתסה המחלמה
הנחמל עיגהו לובגל לובגמ דדנ .ץראל עיגהל הצר תוומה הנחממ ררחתשה רשאכ
,ילופאנל חרבוה .(הירטסוא לובגל בורק) הילטיאבש וזיו-הרט ריעב יטירבה אבצה
- הדמשהה הנחמב ריסא היהשכ דוע בותכל ליחתהש רפסה תא בותכל םייס םשו
אל טעמכ ,ןטק רדחב יצחו תועובש השולש רגתסה רפסה תא םייסל ידכ ."הרדנמלס"
תא רמשל ותעובש תא םייק תוומה תונחמ לע הביתכב .הכאלמה תא םילשהש דע לכא
- תיקוח אל ךרדב ץראל בנגתה ,יטירבה טדנמה ימיב ,1946 ב .תונברקה רכז
.ילגנא לייחל שפחתה
תחת חינה תירכ םוקמבו .בוחרב לספס לע ןשי היהש םירפסמ ,ביבא לתב יח ןאכ
וחלש םלועה לכמ ,הבר תושגרתה ררוע רפסה ."הרדנמלס" ורפסמ םיפד ושאר
ותב ,ןמרשא הנינ םג התייה ויארוק ןיב .ותוא בתכ ימ תעדל וצרו םיבתכמ תכרעמל
םיינשה ,ורפס תאירק תובקעב רפוסב הבהאתה איה .ץראה תדילי ,םסרופמ אפור לש
.ואשינו ושגפנ

רכזל םירמואש ,שידקו םימחר אלמ לא תליפת תא רמאיש ןזחהמ שקיב הפוחה תחת
םירומא ויהש םיעגר וליפא ,האושה תונברק רכזל ושדקוה וייח לכ .םיתמה תומשנ
.תוומה תונחמ לע וירפס תא בתוכו רגתסמ היה תובר םימעפ .החמש יעגר תויהל
ינש ול ודלונ .רפס םילשהל ידכ םיכורא םישדוחל םלענו ותחפשמ תא בזע םג םיתעל
הילע) האושב התפסנש ותוחא םש לע ,הלאינד ארק ותבלו ,רואיל ארק ונבל ,םידלי
.("תובובה תיב" רפסה תא בתכ םג

ףסכ חיוורה אל אוה .םתספדהלו םירפסה םוגרתל הגאד ותשיאו בתוכ היה קינטצ .ק
שמשל ודעונש ןוויכ ,םירפסהמ ותחפשמ תא סנרפל ןפוא םושב םיכסה אל ,הביתכהמ
תדחוימ ןרקל ורבעוה םירפסהמ תוסנכהה לכ .םיצאנה לש םהיתונברקל תובצמ
.םתצפהלו םיפסונ םיקתוע תספדה ןומימל הדעונש םירלוד ינוילימ לש ןרק ,םיקהש
.ךוניח תודסומלו רפס יתבל םניח םיקלוחמ םירפסה
וירפס תא וארק .תופש םירשעכ - תונוש תופשל ומגרותו תובר תורודהמב ואצי ויבתכ
טעה םש ירוחאמ רתתסמ ימ שיא עדי אל תובר םינש לבא .םלועה יבחרבו ץראב
העיבתה טפשמב דיעהל ידכ - תוינומלאמ אצי םישישה תונשב קר .קינטצ .ק יתורפסה
לש ספסופמה שובלב אב טפשמה תיבל .ןמכייא ףלודא יצאנה המחלמה עשופ דגנ
.ץיוושוא יריסא
:ריבסה אוהו ,קיטנצ .ק טעה םשב שמתשה המל ותוא ולאש טפשמה תיבב

ךותמ הקינורכ וז .תורפס ירבד בתוכה רפוסכ ימצע האור ינניא .יתורפס םש הז ןיא"
רודכ לע ןאכ אוהש יפכ םש ןמזה ןיא .םייתנש ךשמב םש יתייה .ץיוושוא הטנלפה
,תומש ויה אל וז הטנלפ יבשותלו .רחא ןמז ילגלג לע םש ךלוה עגר רבש לכ .ץראה
אל םה ;ןאכ םישבולש ךרדכ ושבל אל םה .םידלי םהל ויה אלו ,םירוה םהל ויה אל
םלועה לש םיקוחה יפל ויח אל םה ,םירחא עבט יקוח יפל ומשנ ;ודילוה אלו ודלונ
.קינטצ .ק רפסמה היה םהלש םשה .ותמ אלו ןאכ
ירחא ררועתי אל םלועהש דוע לכ הז םשב ךישמהל ילעש המלש הנומאב ןימאמ ינאו
םדא תבילצ ירחא הררועתה תושונאהש םשכ ,תאזה הערה תא תוחמל ,םעה תבילצ
ןכ ,ונלזמ לע םיעיפשמ םיבכוכה היגולורטסאבש םשכש המלש הנומאב ןימאמ ינא .דחא
".וילע עיפשמו ונצרא רודכ לומל דמוע ץיוושוא רפאה בכוכ


תינונסב האושה רגאמב תודעה ירבד*

ףצרב רבדל הסינ םידעה ןכוד לע .בר םשור הריתוה לבא ,רתויב הרצק התייה ותודע
אוה .עבותה תולאש לע בישהל ונממ שרדו ותוא קיספה טפושה לבא .הערפה אללו
,ינממ וכלה דימת ,ינממ וכלה םה" :םיריסאה לע רבדל ךישמה ,טפושהמ םלעתה
םתוא האור ינא ,יב םילכתסמ םה ,םתוא האור ינא (...) םהירחא יתוא וריאשה דימתו
תיבל ותוא וחקל .הצרא לפנו טטומתה זאו .וקיספהל הסינ בוש טפושה "(...)
.םילוחה

דינור מתמוטט במשפט
ימואלה םימולצתה ףסוא ךותמ .תודעה ןתמ תעב טטומתמ רונ-יד לאיחי

ריבסה היזיוולטב ןויארב ."תרחאה הטנלפה" ולש הזתהמ וב רזח ךכ רחא תובר םינש
אל העווזהו .ץראה רודכ ינפ לע אלא ,םידוהיה וחצרנ רחא תכל בכוכ לע אל יכ
תוירחאב םיאשונ םדאה ינב לכ ןכל .םדא ידיב אלא ,רחא בכוכמ םירוצי ידיב התשענ
.האושל

קינטצ .ק בתכש םירפסה

םוי םויה ייחל ועדוותי םיארוקהש הצר ,ץוושוא יבשות לש םרכז תא חיצנה ויבתכב
,םידירחמ םירואיתה ,הנחמה תועווז לש םיטרופמ םירואית וירפסב .תוומה תונחמב
.םידליב תינימ תוללעתהו םזילבינק ,םישק םייוניע םהבו ,רתויב םיטרופמ
האושה תא וריכה םיבר םידימלת .רפס תיב לכב טעמכ וירפס תא וארק תוכורא םינש
תרוקיב םיחתומ ,וירפסמ םיעתרנ םיבר תונורחאה םינשב לבא .קינטצ .ק ךרד רקיעב
דמלל םיפידעמ םיבר םירומ .ידמ םישק םירואיתהש םינעוט ,תיתונמאה םתוכיא לע
:ןהיניב ,רתוי "תנדועמ" ךרדב האושה תא תוגיצמה תוריצי םויה
;שפנה יישקב םידקמתמה יול ומירפ לש וירפס
תאו תונחמה תועווז ינפלש הפוקתה תא רקיעב םיגיצמה דלפלפא ןרהא לש וירפס
;ןמצע תועווזה לש םיטוב םירואיתב תוחפ םידקמתמו ,םהירחאש ןדיעה
ךותב הפיבו ישונאב זחאיהל ןויסינבו קופיאב תונייטצמה קניפ הדיא לש היתוריצי וא
.השק תואיצמ

.ריכזהלו עזעזל רקיעב דעונש רפס לש יתונמא ךרע טופשל השק
רכז תלחנה - ול ודעויש דיקפתה תא םיאלממ קיטנצ .ק ירפס םאה איה הלאשה
?האושה
?ךכ לע םירמוא םתא המ
?תורפסב האושה תגצהל תורחא םיכרד םיריכמ םתא םאה
?תקפואמ הביתכ םע םיהדזמ םתאש וא ,םיישחומ םירואיתמ םימשרתמ םתא םאה
?םכבל לא תורבדמ םיכרד ולא

תורוקמו םירושיק *      קינטצ .ק לש וירפס תגצה *

רוזח


תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 2000, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .2000 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות