פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


ךוטנייש לאיחי

שידיי תורפסו ןושלל גוחב 'פורפ ,ךוטנייש לאיחי רקח קיטנצ .ק לש ותריציו וייח תא
תא חנעפל חילצהו רפוסה לש וייח לע םיבר םיטרפ הליג אוה .תירבעה הטיסרבינואב
תוביתה ישאר הארנכ הלא ךוטנייש ירבדל ".ע .מד .א" :וירפס לכ לש תוביתה ישאר
לש ויהולאל היינפ יהוז .יל הנע ריאמ יהולא :ןשוריפ תימראב ",יננע ריאמד אהלא"
תויתוא ףוריצ .(הנשמה תפוקתב םידוהי םימכח) םיאנתה ישארמ דחא היהש ,ריאמ יבר
.םידובא םיצפח תאיצמל םגו הרצ תעשב םייח תלצהל תיגאמ הלוגס שמשמ הז

קינטצ .ק לע ףדל הרזח


רוזח


תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 2000, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .2000 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות