פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


המחלמה תליחתב ןילופל ינמרגה אבצה תשילפ


29 'מע ,הרדנמלס רפסה ךותמ עטק

הרענה רדחל הצרפ ,ודידי סזומ תיבב יראה בשישכ ,םירהצ תעל ,רבמטפסב 3 - ב
דגנלו ןולחה לא ודרח םלוכ !םויא והשמ הרוק ץוחב :תורועפ םייניעב תתרשמה
לש ינשה והצקבו .ופגוה םיתבה ירעש .אובחמ אוצמל הלהבב סנ םדא ןומה םהיניע
.םיניינבה ילתכ ךרואל םיפופש וקילחהש .ינמרגה ץחמה-ליח ינושאר וצצ בוחרה
ףא היה אל םהב ,םימוסחמ ילוטנ ,םיוולש תובוחר לא ושלפש ,םימלחז םהיתובקעבו
טקשהב םייורשה תונועמו םיתב ובקינו ,םינמרגה לא הירי ףא התרונ אלו ,ינלופ לייח
תונולח לא הלאמשו הנימי שא וקירה םיעלקמב םינייוזמ םינוענפוא .החטב לש
ךותבו תוכרדמה לע ויה םילטומ ,רתתסהל וקיפסה אלש ,םכרדב םיהמהמתמה .םיחרזא
.ןפועמ ךות ורונש םירפיצכ םיכפושה יביב

תלכאמבכ םיקוסרו םיפסושמ וינפש םדא בוחרה ןמ ץרפ יראה בשי הב הרידה לא
דע שיאה ץר םד-תתושה הדיחיה ןיעה וז תייארבו ,ושארב הרתונ תחא ןיע קר .םיבצק
וב רכינ .םירדחב וצצורתהב הפה ןמ אלו שארה ןמ האב אל ותללי .סזומ תיבל עיגהש
לוכי אל בושש אלא .םימחר תשקב התיה ותציר .ומצע ליצהל םוקמ ול שפחמ אוהש
,חבטמה לא ץרפ .וב לעפ ןיידע םייחה טקניטסניא קר .הרזע-תקעז וליפא עימשהל
.רוחאל תיבה ינב ועתרנ תוצלפ יזוחא .ותובכל ומכ ,ופוג לע קציו םימ ילד ספת
לע שיא הלעה אל ,עוזעזה םלהב .וכרד לעמ דחפב ורס הרזע ול ושיחיש םוקמב
ץרפ ףוסבל .הירטסיהל וספתנ םישנה ?אב ןאכל אקוד עודמ ,ומצע תא לואשל ותעד
.םימד תייטבמא ךותב םומד לטומ ראשנ םשו ,הקירה היטבמאב חנצ ,הצחרה רדח לא
לע הלפנ וכותמו ,וקנרא תא ףלש סיכה ןמ .םד העבצנש ותדופא תא חתפ יראה
סרק ,הדועתה תא םירהל ןחוג יראה דועב .רבגה תנומת הבו יוהיז תדועת הפצרה
.השובכ הקעזב הצרא סזומ
.רוכבה ויחא היה לטומ היטבמאה ךותב

רוזח


תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 2000, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .2000 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות