פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


ץיוושוא הנחמ רואית


139 'מע ,הרדנמלס ךותמ

םינומההו ןאכלו ןאכל וזזוה תותלדה .הרצענ .השדחה הטינאלפה לא הסנכנ תבכרה
.הלודג הבחר לא תונורקה ךותמ ולפנ
ןאכ .ורביד אל ףא .וקעצ אל ןאכ .רוחש הטעמב ביבס-ביבס םוקמה תא טילה הלילה
ןאכ יכ היה שחומ .תונורקה ךותמ םרוזה ןומהה וליפא .םמד לכה .היימוד הטלש
.רחא הגונב ןאכ והגנ םיקלודה םיסנפה .תרחא הריפסומטא ,םירחא םיקוח םיררוש
ןאכ דמוע הלילהש שוחב היה שגרומ .תרחא הארשה ותויליל תא ןאכ הרשה הלילהו
ךלהמכ ,תתרב .וז הטינאלפ לע ותלשממ ךפושה ,לוכי לכ ,רידא טילש לש ותורישל
הימודה תא תיבשי אלו ותוא ועמשי לבל ,ךתוטעל הלילה אב ,תונוהבה תוצק לע
.ןאכ תטלושה המויאה
;התא ךניא בושש תשגרה דימו ,ןיע ךב ופיעה ךא הלבחה-יכאלמ .ורביד אל ןאכ
.וניע ךב ליטהש הז לש ונוצר תא אלמל טהול ןוצר לש דקומל תכפהנ
.רעיש-ירסוחמ ,םישאר-ילוגע םלוכ :םייובשה הטינאלפה יבשות לא טיבה ךיראה
לכב - שארה דוח לע הנטק הפיכו הצלוח ,םייסנכמ :שובלה ,הלוגע הריהב תלוגלוג
.ווקווקמ ,ריהב ןווג ותוא
הבחרה יפ-לע םיחוש ויה ףא .םיגדכ םימומד ויה הלא ,ורביד אל םה ףא םיווקווקמה
;םיצר אלא ,םיכלהמ ויה אל .םהומכ םימליאו םיזירז ,םיריהמ - ןויראווקאב םיגיגדכ
םיגדה תא םיליעפמ םהיטבמבו הלבחה-יכאלמ ודמע קוחרמ . ןאכלו ןאכל םיצר
.םימליאה ,םיפרפרמה ,םיצרה ,םינטקה

רוזח


תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 2000, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .2000 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות