פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


ימואל ןיבה םדאה תויוכז םוי


תודחואמה תומואה לש תיללכה הפיסאה הלביק 1948 רבמצדב 10 -ב
םידלונ םדאה ינב לכ" ,הזרכהה יפל .םדאה תויוכז לע תילסרבינואה הזרכהה תא
םישעמל ליבומ םדאה תויוכז לש ןדוביכ-יא ."םהיתויוכזבו םדובכב םיוושו םיישפוח
.דחפ אלל םייחמו שפוחמ םדאה ינב לכ ונהיי ובש םלוע ןנוכל שיו ,םיירזכא

םדאה תויוכז תרהצה לע םיססובמ היתונורקעו הרהצהה חסונ .הבחרו תיללכ הזרכהה
,ןימ עקר לע הילפא דגנ תאצוי הרהצהה .תינקירמאה תואמצעה תרהצהו תיתפרצה
םישנועלו םייוניעל ,תודבעה תורוצ לכל תדגנתמ איה .הנומאו דמעמ ,תד ,םואל ,עזג
,םידלי דילוהלו החפשמ םיקהל תוכזב הריכמ הזרכהה .הילגהלו שוריגל ,םיליפשמ
,ןגוה טפשמלו יוטיבהו העונתה שפוחל ,תויטרפל תוכזב ,תואירבלו ךוניחל תוכזב
.לשממב ףתתשהל תיטרקומדה תוכזבו ,תדהו ןופצמה שפוחב

תרזוחה ןתרפה תא ריכזמ רקיעבו ,הלא תויוכז ןייצמ ימואל ןיבה םדאה תויוכז םוי
םהב קוסעל רשפאש םיאשונה ןווגמ .העשב העש ידמ ,םלועה תונידמ לכב תינשנו
הדבועהמ תעבונ לארשיב םישנב רחסה תעפותב תודקמתהה .טעמכ יפוס-ןיא הזה םויב
:תונורחאה םינשב תילארשיה הרבחה לש םיבר םיילוח יוטיב ידיל םיאב וז העפותבש
,תונוש תוינתא תוצובקל תויוות קיבדהל הייטנה ,םישנ יפלכ הלפמה סחיהו םזיאו'צמה
תלזוא ,םירזה םידבועה לש ריפחמה םלוצינ ,תונידמה רבחמו היסורמ םילועל רקיעב
תוצובק לש תרבוגה ןתוליעפו ,תושלח תויתרבח תוצובק לע הנגהב הרטשמה לש הדי
.דחאכ תוימואל ןיבו תוימוקמ ןגרואמ עשפ


המיחל תויגטרטסאו תויטרואת תושיג | הייפכב תונזו םישנב רחס | יטפשמה בצמה
תודותו תודוא | האירק תמישר | םירתא טוונ | םישנב רחסב קבאמל היצילאוקה
רוזח

תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 1999-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .1999-2001 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות