פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


םישנב רחסב קבאמל היצילאוקה

רחסה תעפות תא הנושארה םעפב רקסש ,1997 רבמבונמ םישנה תלודש חוד תובקעב
םינוגרא םהב ,העפותה תא רגמל תלעופה םינוגרא תייצילאוק השבגתה ,לארשיב םישנב
.תוכומ םישנל םיטלקמו תינימ הפיקת תועגפנל עויס יזכרמ ,םדאה תויוכזל םינוש
ןהו תונז םשל ורחסנש םישנה לש ןבצמ תא רפשל הרטמ הל הביצה םג היצילאוקה
הפיקת תועגפנל עויסה זכרמ :םיבר םינוגרא היצילאוקב םירבח םויכ .ץראב תואצמנ
תינימ הפיקת תועגפנל עויסה זכרמ ,הילצרהב תוכומ םישנל טלקמ ,ביבא לתב תינימ
,לארשיב םישנה תלודש ,לנוישנרטניא יטסנמא ,הפיחב תוכומ םישנל טלקמ ,הפיחב
,דבועל וק ,ן.י.ש ,השדח תוירבגל העונתה ,רצעמב ץוח ידבועל עויס וק ,תווש ונחנא
תשקה ,לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה לש ידוהי םזילרולפל זכרמה ,י"נש
.חרזאה תויוכזל הדוגאהו ף"לק ןוגרא ,תיחרזמה תיטרקומדה


הרטשמה תוליעפ רחא בקעמ
רקיעב ,אשונל תירוביצה תועדומה תיילע תובקעב
רשפא חודה תא) 2000 יאמב העפותה לע לנוישנרטניא יטסנמא חוד םסרפתהש רחאל
לפטל הרטשמה לש התוביוחמב תמיוסמ תומדקתה הלח ,(יטסנמא רתאב ואולמב אורקל
דעי םישנב רחסב קבאמה תא הרידגה הרטשמה יכ ל"כפמה עידוה ינוי שדוחב .עגנב
ריבגהלו םישנב רחס ירקמ לש הריקח םוזיל הארוה תוזוחמה לכל הנתינ יכו ,יתרטשמ
.תשוב יתב םויק רסואה קוחה תפיכא תא

הרבגהה תדימ רבדבו וללה תוטלחהה םושיי רבדב םינותנ היצילאוקה ידיב ןיא הכ דע
לש תיניעידומ הריקחלו הרטשמה לש המוזי תוליעפל .אשונב תיתרטשמה הפיכאה לש
הרטשמל ועיגה ןכמ רחאלו ורחסנש םישנה בור :הבר תובישח םישנב רחסה תותשר
םירוסרסה דגנ דיעהל תודחופ (תשוב יתב לע הרטשמ תוטישפ תובקעב ללכ ךרדב)
םימעפ ,ךכיפל .ןתחפשמ ינבבו ןהב ומקני יכ ןהילע םימייאמ הלאש םושמ ,םירחוסהו
םא) םישנב רחסו סוניא ,הפיטח לש תולועפ עציב תשובה תיב לעבש תויאר ןיא תובר
תיב להינש הדבועה םצעמ ,ריבכמל שי תונזל תורסרסו תונזל לודישב קסעש תויאר יכ
.(ןידל הדמעה לש םירקמה םיטעמ הלא תורבעב םגו .תשוב


ןידל הדמעה
תורבעב וחתפנש םיקיתה רפסמ רחא ףטוש בקעמ תבקוע היצילאוקה
תשוב יתב לוהינ ןוגכ) אשונל תורושקש תורחא תורבעבו תונז םשל םדא ינבב רחס לש
םירקמב השינעה תמר המו ןידל םידמעומ םישנא המכ תקדוב רקיעבו ,(תונזל לודישו
.ולא


:ורצענש םישנל עויס

ידכ ,אשונב םיקסועש ל"וחב םינוגרא םע רשק תמייקמ היצילאוקה - םיכמסמ תרדסה
לש אצומה תוצרא לש תויורירגש םע ןכו ,לארשיב תואצמנ ןה יכ עודיש םישנל עייסל
ןהינוכרדש איה תונז םשל ורחסנש םישנ לש תויזכרמה תויעבה תחא .םישנ ןתוא
ידיב וחקלנ ,ןתושרב ויהש ףסכ וא הסיט יסיטרכ ןכו ,םירחא םיהזמ םיכמסמו
ץראל ןתוא חולשל הלוכי הניא לארשי תנידמ םיהזמ םיכמסמ רדעיהב .םירוסרסה
בר ןמז תכרוא לארשיב תורזה תויורירגשה ידי לע שדח ןוכרד תאצוהו ,ןאצומ
.ןהיכמסמ רוזחשב הלא םישנל עייסל הסנמ היצילאוקה .םיישדוחמ רתוי םיתעל

תרבוד תילאיצוס תדבוע היצילאוקה םעטמ הלעפ םינורחאה םישדוחב - ץועייו הכימת
תונז םשל ורחסנש םישנל העייסו הצרת הוונ אלכב עובשב םעפ הרקיב איה .תיסור
ןכו ילופיט יפוא תולעב תוישיא תושיגפ הללכ התדובע .ןשוריגל דע ורצענ רשאו
,רעצה הברמל .תוריצעה ולעהש ,תורחאו תויטרקורויב ,תונוש תויעבב עויסו רוגנס
דרשמהו אלכה תויושר לומ תלעופ היצילאוקה תעכ .לזא הז טקיורפל ביצקתה
תישפנהו תיזיפה ןתומלשלו ןמולשל םתוירחאב וריכי הלאש השירדב םינפה ןוחטיבל
תנידמב ןתוהש תעב םדאה תויוכז לש רתויב תורומח תורפהמ ולבס רשא ,םישנה לש
םעטמ תיסור תרבוד תילאיצוס תדבוע וביצי הלא םיפוגש תשרוד היצילאוקה .לארשי
.וללה םישנב לופיטל ,רהוסה יתב תוריש

טלקמ םיקהל :הלעמב הנושאר הרטמ היצילאוקה הל הביצה הז בלשב - רצעמ יאנת
םילהנתמ ךכ םשל .ץראה תא ןתביזעל דע תוהשל תונז םשל ורחסנש םישנ ולכוי ובש
םויכ .םיטפשמה דרשמו החוורהו הדובעה דרשמ ,םינפה ןוחטיבל דרשמה םע םיעגמ
ןהילע רזגנו תוילילפ תורבעב ועשרוהש םישנל אלכ ,הצרת הוונ אלכב תוקזחומ םישנה
הרבעב תומשאומ ןניא ןימה תיישעת יכרוצל ורחסנש םישנהש ףא תאז .רסאמ שנוע
.לארשיב הייהש תרשא ןהל ןיאש אוה דיחיה ןנוועו ,יהשלכ

ינפוג ,ישפנ עויס לבקל םישנה ולכוי הבש תננוגמו תכמות הביבס קפסל טלקמה תרטמ
יונישב ףסונ בלש היהת הזכ טלקמ תמקה .ןהיתוצראל הרזחה ךילהב הרזעו יטפשמו
אלא ,חירבו גרוס ירוחאמ אולכל שיש תויניירבע ןה ןיא :וללה םישנה יפלכ השיגה
.ןמקשל שיו םדאה תויוכז לש תורפהמ ולבסש םישנ


הקיקח
םהיתויוכז הניינעש קוח תעצה תסנכב טפשמו הקוח קוח תדעווב הנודנ םויכ
רחסה תונברקל םג תויוכז קינעי קוחהש חיטבהל לעפת היצילאוקה .הרבע תונברק לש
.םישנב

ינידמ טלקמו הנגה
ןה לנוישנרטניא יטסנמא לש חודב ולעוהש תופסונ תודוקנ
לע הנגהל תינכת תמקהב ךרוצה רמולכ ,תודע ןתמ רחאל םג ולא םישנל הנגה תקנעה
רתוי בר ןמז ראשיהל םישנל רשפאתש הקיקח איה תפסונ הדוקנ .לארשיב םידע
לש דמעמ ןיעמ) לארשיב ולא םישנל עובק טלקמ תתל תורשפאה תניחב ןכו ,לארשיב
ןתוא ופדרי לארשיל ןתוא ואיבהש רחסה תותשר םתסה ןמש הדבועה לשב ,(תוטילפ
.הלא םימוחתב לעפת םא הטילחה םרט היצילאוקה .ןצראל ןבוש םע

תועדומ
לש ןבצמל רוביצה תועדומ תא ביחרהלו ףיסוהל תניינועמ היצילאוקה
םויכ םג ךשמנ הז בצמש הדבועלו ,לארשיב ןימה תיישעת יכרוצל תורחסנה םישנה
יתב תריגסל תושיחנב לועפל הרטשמה לע .ץראה יבחר לכב תורידבו תשוב יתבב
לכו םירוסרסה ,םירחוסה לש ןידל הדמעהלו ,הייפכב םהב תוקזחומ םישנש תשוב
הלועפ ףותישב ,תימואלניבה הריזב םג לועפל הרטשמה לע .הלא םיעשפב םיברועמה
עשפה תותשר תא לסחל ידכ ,הפוריא חרזמבו םימעה רבח תונידמב תורטשמה םע
.תונז םשל םדא ינבב רחס תולהנמש

,ץיברוה תניע ד"וע תזכרמ םישנב רחסב קבאמל היצילאוקה תא *
02 6256261 'לט


יטפשמה בצמה | הייפכב תונזו םישנב רחס | ימואל ןיבה םדאה תויוכז םוי
תודותו תודוא | האירק תמישר | םירתא טוונ | המחלמ תויגטרטסאו תויטרואת תושיג
רוזח

תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 1999-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .1999-2001 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות