פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


הייפכב תונזו םישנב רחס


העפותה רואית
לארשיל העגהה יכרד
תורחא םישנ לע החרבהה תעפשה
סויגה תוטיש
םישנה יליג
לארשיב םירוסרסהו םירחוסה תולועפ

העפותה רואית

,םימעה רבח תונידממ רקיעב ,תונוש תונידממ םישנ תואמ לארשיל תואבומ הנש לכב
תונגרואמ היפאמ תותשר תועצמאב תורבעומ תובר .לארשיב ןימה תיישעתב דובעל ידכ
תועדומ םימסרפמ הלא םינוגרא .םאה תונידמבו לארשיב םידבוע תוקיסעמש בטיה
,תולפטמ ,תוירצלמ לש תוסינכמ תורשמ תואנו תוריעצ םישנל תועיצמה "םישורד"
רחסל ןברק ולפנ יכ ןהמ תוברל ררבתמ ןאכל ןעיגהב םלוא ,היוול תונב וא תוינדקר
.ינרדומ םידבע

איה תונזה .לארשיב םירלוד ינוילימ תלגלגמש היישעת איה תונז םשל םישנ תחרבה
לש "ושוכר" תושענ םישנה .םימוצע םיחוור תפרוגש ,היפאמה לש רידסו קודה חוקיפב
לארשיב תורז םישנ םירכומו םישכור תונוזה ירחוסו םירוסרסה .רחא וא הז רוסרס
.רלוד 20,000 -ל ףא םיעיגמה םיריחמב
תופצמ ןה ןיא ךא ,תונזב ןאכ הנקסעותש תועדוי לארשיל תוחרבומש םישנהמ תודחא
תונימאמ תורחא .ךכ לכ השק העיגפ ןהלש חרזאה תויוכז ועגפיי ןעיגה םעש
ןתוא םיריבעמ רשאכ קר ןתוא ומירש תולגמו ,תולפטמ וא תוירצלמ רותב הנדובעתש
םירקמ המכ וליפא ויה .ןהלש םינושארה תוחוקלה ינפל ןתוא םיגיצמ וא תונוזה יתבל
.תונזב דובעל וצלואו לארשיב ןרוקיב תעב םישנ ופטחנ םהבש םידעותמ

םועז קלח קרו ,םידירחמ םיאנתב דובעל תוצלאנ ןה .ןהמ םיחקלנ םישנה לש ןהיכמסמ
הלא םירדסהל תודגנתמש םישנ .ןהידיל עיגמ ןהידיבעמ רובעב תורכתשמ ןהש ףסכהמ
,יוסיע ינווכמבו תורידב תוקזחומ םישנה .הלועפ תופתשמ ןה רשא דע תוסנאנו תוכומ
ינמז לע ,ללכב םא ,דואמ הטעומ הטילש ןהל שי .דימתמ חוקיפב תובורק םיתעל
ןתדובע
לודחל ןהילע רסאנו ,םידבעשמ תובוחב תועוקש ,תודדובמ ןה .ןתדובע ןפוא לע וא
םישנהמ תובר ,תירבע תורבוד ןניאש רחאמ .ואולמב הזוחה תא ואלמיש דע דובעלמ
.ןהירוסרסב ןיטולחל תויולת

הריתסמ ןוצרה תלאש לע תקולחמה םלואו .ןנוצרמ תונזב תודבוע ןבורש םינעוטה שי
היפאמ תוצובקו םיחירבמ לש הרידא תשר השורפ וללה םישנה ירוחאמש הדבועה תא
תוללעתמ הלא תוצובק .ץראה יבחרב ןהיתויוליעפב תוטלושו לארשיל םישנ תואביימש
.ינרדומ םידבע רחסב רבודמ .ןהלש םדאה תויוכזב תועגופו םישנב דימת טעמכ

לע וקחתי ,הנחרבת םאש ןהל רמאנ .הרטשמה ידיב רצעיהלו חורבל תוששוח םישנה
םימויאה .לוצינלו םימויאל תופושח ןה יקוח אלה ןדמעמ בקע .ושנעיי ןהו ,ןהיתובקע
וא הרטשמל חוודל םישנהמ םיענומ םימעה רבח תונידמב ורתונש ןהיתוחפשמ דגנו ןדגנ
.םירוסרסהו םירחוסה דגנ דיעהל

,תושנעומה ןה םישנה ללכ ךרדב .קיפסמ וניאו יקלח העפותב קוחה תויושר לש ןלופיט
תורתונ םישנהו ,העפותה תחצנומ ךכ .םהלשב םיכישממ םירחוסהו םירוסרסה דועב
.הלש תונברקה

לש ןיטינומל קזנה איה םישנב רחסה לש תוטלובה יאוולה תועפותמ תחא :דועו תאז
הלא תונידממ ןאצומש תוילארשי תויחרזא .םימעה רבח תונידממ תושדחה תולועה
.תונוז לאכ ןהילא םיסחייתמ םיברש תוננולתמ


לארשיל העגהה יכרד


:םיכרד המכב לארשיל תועיגמ םישנה

תועיגמ ןתיברמ .לארשיב םירחא םילמנלו ג"בתנל תועיגמה שי :תוריית תורשא -
- תולודג תוינאה .הלא תוינאב תוריקח עצבל רתוי השקש ינפמ ,םיה ךרדב תורייתכ
תא קודבל ולכויש ידכמ ןטק תווצב םיניצקה רפסמו ,רתויו םיעסונ 500 תואשונ ןה
תוקוקז ןניאו ,הסדואמו ןיסירפקמ םוי ןב טישב ללכ ךרדב תועיגמ םישנה .םלוכ
ףוחל םילועה ,תאז םע .תועש 24 -מ תוחפ לש תוהשל ףוחל תולעל ידכ הרשאל
דבלב הפיח למנב .הילא ובושי ןכאש ןובריע ,היינאב םהינוכרד תא ריאשהל םישקבתמ
.בושל ידכ אלש היינאה תא תובזועש םישנ ידיב שדוח לכב םינוכרד תורשע םישטננ
יתבל ןכרד תא תואצומ וללה תוריעצה םישנה תיברמש םירובס םינפה דרשמב םידיקפ
.ץראה יבחרב יוסיע ינוכמלו תונוז

,תוריית רותב ,ימיטיגל ןפואב לארשיל תועיגמ םישנ םיתעל :תוריית תפיטח -
םירקמ המכ לע וחוויד תרושקתה ילכ םגו הרטשמה םג .הנידמל ןעיגה םע תופטחנו
.הלאכ

השיאה רשאכ .תורז םישנ תאשל ידכ ףסכ םוכס םילבקמ םירבג :םייביטקיפ םיאושינ -
לע .הלש היילעה יכמסמב ולפטיש ןיד יכרוע םירכוש םישנה ירחוס ,לארשיל העיגמ
.לארשיב ראשיהל רתומ ידוהיל האושנש השיאל ,תובשה קוח יפ

םהיכמסמל שוקיב שי םימעה רבח תונידמב :םייקוח יתלב םיכמסמו תויביטקיפ תונב -
תורענ לש םיכמסמ םינוק םישנה לש ןהידיבעמ :הלואש תוהז תריצי םשל םידוהי לש
ךכ .החפשמ תב רותב םיכמסמב השיאה תא םימשור וא ,תואושנ םישנ לש וא תוידוהי
יכרדב םיגשומ םיכמסמה םיתעל .תרחא השיא לש תוהזב לארשיל עיגהל הלוכי השיא
.םהילעב לש הלועפ ףותישב םיתעלו ,המרמ

תא "םיבנוג" םישנה תא םיחירבמש םירוסרסה :יקוח יתלב ןפואב לובגה תייצח -
.לארשיל םיסנכנו ,תליאו יניס רוזאב רקיעב ,ימיה וא יתשביה לובגה

תורחא םישנ לע החרבהה תועפשה

תוריית לש הדרטהלו תוכיבמ תויועטל תמרוג לארשיל םישנ תסינכ לע חוקיפה תרמחה
.םימעה רבח תונידממ תומימת תורקבמו
העיגהש ,היסורמ הריכב היזיוולט תינרדש ,הבונימד הנל לש הרצעמ אוה ךכל המגוד
הנוכרד תא השיגהש רחאל הרטשמ תוחוכב הפקוה הבונימד .םירבח רקבל לארשיל
לפיטש ןיד ךרועהש דע תועש שש הרקחנו הקזחוה איה .ג"בתנב תולובגה תרוקיבל
.הרורחש תא רידסהל חילצה הניינעב

סויגה תוטיש

תוחיטבמה ,תונותיעב "םישורד" תועדומ תועצמאב ןאצומ תוצראב םיסייגמ םישנה תא
סויג תויונכוס היסורב שי .ןוכיתה חרזמבו לארשיב תוסינכמ הקוסעת תויונמדזה
.הנדובעת ןכיה םש רבכ תוטילחמו םישנה תא תורחובש

היסורב םישנה וסיוג דחא הרקמב .בטיה תנגרואמ תשרב רבודמש הרובס הרטשמה
וחלשנ ןהו ,ומרחוה ןהינוכרד ,ץראב הפועתה הדשב ןתוא ושגפ .תורפות רותב דובעל
.תורענ רשע "םיפסוא" ללכ ךרדבו היסורל םעפ ידמ םיעסונ םירוסרסה .תונזב דובעל
םירזפמ ןכמ רחאלו ,ביבא לתל ץוחמ והשלכ רוכש םוקמל ,ןאכל ןתוא םיאיבמ םה
.יוסיע ינוכמב ןתוא

ןותיעב .לארשיב תואצמנ רבכש םישנ "ףוטחל" םיסנמ ףא םישנה ירחוסו םירוסרסה
םיקסע ישנא יווילל תוכשומ םישנ" השפיחש העדומ המסרפתה תיסורה הפשב ילארשי
התוא וחירכה ,ןויאירל העיגה רשאכ .העדומל התנע הריעצ היסור תיאקיזומ ."םייניצר
קוסעל התוא חירכהל ןויסינב התוא סנא םירבגה דחאו ,הקיר האחמה לע םותחל
לש םהימויא תובקעב .הרטשמל תירקתה לע החווידו הדרמתה איה ךא .תונזב
.ץוביקב רתתסהל הצלאנ ,םיעשופה

םישנה יליג

ןהב שי ךא ,םירשע תונבכ ןבורב לארשיל תוחרבומה םישנה ,הרטשמ תורוקמ יפ לע
.תודלי ףאו רתוי תוריעצ םג


:לארשיב םירוסרסהו םירחוסה תולועפ


םיפיוזמ םיכמסמ
םישנה .לארשיל ןעיגה םע דימ םישנה לש ןהינוכרד תא םילטונ םיחירבמה בור יפ לע
םינפייזה תובורק םיתעל .תושדח תולוע ןה יכ תודיעמש תופיוזמ תודועת תולבקמ
תא םילפכשמו היסורמ םישדח םילוע לש תוהז תודועת לע םיכמתסמ םילארשיה
.םימולצתה תפלחה ךות םיכמסמה

םישנה תריכמ
תואמ תרומת ,ןעיגה םע דימ יוסיע ןוכמל וא תונוז תיבל תורכמנ םישנה םירקמה בורב
.ןהיחוורמ םיוסמ זוחא תרומת םינושה תשובה יתבל תורסמנש שי .םירלוד יפלא דע
.יטרפ "שוכר" רותב םירישע םינוקל תורכמנ תורחא

הדובעה יאנת
.ןנוצר דגנ יוסיעה ינווכמב תוקזחומ תויסורה םישנהמ תובר ,תונוש תויודע יפ לע
.אלכ יאנתל םימודה םיאנתב תוקזחומ ןה םיתעל

דובעל תוברסמש ימ יכ םישנה תלודש םעטמ תונייארמל רפיס הפיח תרטשמ דקפמ
ופוסב .הררב ןהל ןיאש ןהל חיכוהלו ןתוא סונאל ידכ תויפונכ ןהל םיאיבמו ,תוכומ"
חוקיפ תחת הלילו םמוי דובעל תובייח ולא םישנ .תורכמנו תומיכסמ ןה רבד לש
המ תועדוי ןה ןכש ,ןהל םירמואש המ תושוע תונבה .םידימתמ םימויא תחתו דימתמ
ןניאש תונב" :םישנה תא םיממסמ ףא םיתעל ,וירבד יפל ".היסורב ןהל תורקל לולע
םידיפסו םינימטפמא םיקפסמ םירוסרסה .ןהירוסרסמ םימס תולבקמ דובעל תוצור
.ןואכיד דגנ תופורת םישנל םינתונ םה .רתוי השק הנדובעת תונבהש םיצור םה רשאכ
".תורכמתמ ןקלח

תובוח דובעש
,תועיגמ ןה רשאכ .תובוח דובעש לש רומח רטשמב תוקזחומ םישנה תובורק םיתעל
םיכמסמהו העיסנה תולע תא תוסכל ידכ לוכיבכ ,בוח ריזחהל ןהילעש ןהל רמאנ
ןהיחוור ןכש ,רכש תולבקמ אל טעמכ ןה ,דובעל תוליחתמ ןהש עגרהמ .םיפיוזמה
םילקש תורשע המכו תחא הנש ךשמב םירוגמ ןהל םיקפסמ ."בוחה תרזחה"ל םידעוימ
.תוירגיס תולבקמ ןה םימעפל .םידגב ןהל םינתונ אל .ןוזמ תיינקל עובשב
תבייח איה ךכ םשל ךא ,ישדוח םוכס תלבקמ השיאהו ,שארמ םכסה םיבתוכ םיתעל
.ביבא לת תרטשמ לש רסומה קלחמ דקפמ ירבדכ ,"הנוכמ ומכ דובעל"

םלשל תוצור טושפ םישנהמ תובר .חורבל תוחילצמ ןה םא םג םישנה תא הוולמ בוחה
ןגס ירבדל .רופיסה ףוס דימת הניא התיבה הרזחה םלואו .התיבה רוזחלו ןבוח תא
םישנה תא םיפדור םירוסרסה ,ביבא לתב תיסורה היצרדפה תורירגשב לוסנוקה
.ותוא םלשלו ץראל רוזחל ןתוא םיחירכמ ףאו ,ןתדלומב םג "בוחה תולעב"

תופסונ לוצינ תוטיש
ףסכ חולשלו רכתשהל ידכ לארשיל תואב ןבור ,תונזב קוסעל תונווכתמ םישנה םא םג
יכמסמ אלל .ילכלכ לוצינ םישנה תא לצנל תופסונ תוטיש שי םירוסרסל ךא .התיבה
.םימעה רבח תונידמל וא היסורל ףסכ ריבעהל הנימא ךרד םוש ןיא ,םייקוח בשות
ףסכ ריבעהל וא קנב ןובשח חותפל םישנה לש ןתלוכיב ןיא יקוח יתלבה ןדמעמ בקע
ןפואב היסורל ןפסכ תא ריבעיש והשימ אוצמל תוצלאנ ןה ךכיפל .תולקב התיבה
יסיטרכ רובע םלשל תוצלאנ םישנה ךא ,הלאכ םיחילש םינגראמ םירוסרסה .ישיא
.הסיטה
חוור םירוסרסל .חילשה לש הסיטה סיטרכ תא ואולמב ןממל הכירצ השיא לכ ,השעמל
.הסיט סיטרכ ותוא רובע םולשת םימעפ המכ םיבוג םה :םוצע

,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ רימא םחנמ רוספורפה םהב ,םייולת יתלב םיחמומ
לע םיקפסמ םיליעפמהש עדימל הרומתב לועפל םינוכמל תרשפאמ הרטשמהש םינימאמ
םיעידומ םישמשמ םירוסרסהו םיליעפמה ,השעמל .תורחא תוילילפ תויוליעפ
.םייתרטשמ

םירוסרסה יחוור
הלוכי השיא .הנשל םירלוד ינוילימ תואמ לש רוזחמב רבודמ ךא ,תונוש תוכרעה שי
.הלש רוסרסה ליבשב הנשב רלוד 100,000 -ל 50,000 ןיב חיוורהל

םע הוושב הווש ןהיחוורב םיקלחתמ םישנה תא םיאביימש םיחירבמה תובורק םיתעל
.תשובה תיב ילעב

.חוור םוש ןהל ןיא םיתעלו ,וללה םיחוורהמ רתויב ןטק קלח תולבקמ םישנה

ךרדב םישנה הזוחה םות םע ,ביבא לתב תיסורה הילוסנוקב תורוקמ לש םחוויד יפ לע
הארנ .הטורפ תורסח ילארשיה אלכל תועיגמש םישנה .לוכ רסוחב תושרוגמ ללכ
,םישנה תא רוסאת וזש ידכ הרטשמל םינישלמ םירוסרסהש
חירבהל השיאה החילצה תאז לכב םא .הזוחה םותב ןהל םלשלמ קמחתהל ולכוי ךכו
ידי לע םרחומ ףסכה ,תשובה תיב לע הרטשמה לש הטישפ ךלהמב הצוחה והשלכ םוכס
.התיבה התסיט רובעב םלשל ידכ הרטשמה

היפאמה תוברועמ
הארנכ םיבצינ הדימריפה שארב .לארשי יבחרב ןימה תיישעתב תטלוש היפאמה
ירמוש ףוסבלו ,םינוכמה ילהנמ םיאצמנ םתחתמ דחא בלש .םילוע-םילארשי םידיבעמ
.םינוירבהו ףסה

.הלועפה חטש תא ןהיניב תוקלחמ ןה .תויסור תונז תויפונכ תולעופ לארשיב

םידוהיה לש תינומהה הריגהה בקע רתוי הטושפ לארשיב הלועפהש התליג היפאמה
יקסע ביבס .לארשיב קזח סיסב שי היפאמל .םינומשה תונשב םימעה רבח תונידממ
.תוסח ימד לש קסע םג לדג לארשיב תונזהו החרבהה

?תוחרוב ןניא םישנה עודמ
ןניא ןבור .דחפב תויורש לארשיל תוחרבומה םישנה ,ללכה ןמ תואצוי המכמ ץוח
דיעהל וא הרטשמה םע רבדל תוברסמ ןה ,ןתוא םירצוע רשאכ .תירבע תורבדמ
ןהירוסרסמ ךכ לכ תודחופ םישנה .וללה תודסומה לע תטשופ הרטשמה רשאכ וליפא
תויקוח יתלב תורז - ןדמעמ לש בולישה .ןליצהל הרטשמהמ תושקבמ אל ףא ןהש דע
ןהש ירחא הרטשמב תודיעמ םישנהמ המכ .ןדחפ תא ףירחמ קר תונזב ןקוסיעו
.התיבה הנעגת רשאכ ןתוא וגרהיש תוששוח ןיידע ןה ךא ,תורצענ

לכ לודג םיתעל אוה שוריגו רצעמ ינפמ ןדחפ ךא ,חורבל תוחילצמ םישנה םימעפל
.רתוי םיבוט הדובע יאנת רחא שופיחב ,והנשמל דחא ןוכממ תוחרוב ןהש ךכ

רוזחל תוצלאנו תוספתנ ןה - חורבל תוחילצמ ןה רשאכ םג ,םישנה תויודע יפ לע
.תינפוג תוללעתהו סנואב ןתוא םישינעמ ףאו ,הדובעל


יטפשמה בצמה | המיחל תויגטרטסאו תויטרואת תושיג | ימואל ןיבה םדאה תויוכז םוי
תודותו תודוא | האירק תמישר | םירתא טוונ | םישנב רחסב קבאמל היצילאוקה
רוזח

תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 1999-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .1999-2001 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות