סרגל כלים תולעת ספרים - פעילויות בספרות ובלשוןהתולעת מסבירה, מביעה את דעתה ומציגה ספרים

םילימ יקחשמ

,אורקל ,חונל ,הכירבב תוחשל ,םיל תכלל ,לייטל ןמזה הז .עיגה לודגה שפוחה
.קחשל ...ןבומכו
.ןושל יעושעש ,םיצבשת ,םינודיח :םילימ יקחשמ תבהוא יכה ינא

הזודמה לש ןודיחה לע ונעתש ירחאו הזודמ רתאב םיצבשתה תא ואלמתש ירחא
.ילש םיקחשמה תכלממל יתא אובל םינמזומ םתא

םילימ יקחשמ *
םיקחשמו םיפדפדמ *
תודיחו םינודיח *
םיצבשת *
רופיס םכל ובתכ *


ןושל יקחשמ

,הדומחה הדמגה תא ושגפת םילג רתאב ןוינושל דמגה תניפב
.םילימ יקחשמ המכ התרבחב קחשל ולכות
,ירנירטווה םילוחה תיב רתאבםירחאו םירוג ,םירוה קחשמ
.תיב ףלאה תויתוא קחשמ
גז גיז לש תיב ףלאה קחשמ
ףדה - תונלבסב וניתמה .ןרדס יפל תיב ףלאה תויתוא תא רדסל וכרטצת הז קחשמב
.ריהמו עשעשמ קחשמה הלוע אוהש ירחא לבא ,טאל הלוע
תויתוא תא ךושמל וליחתהו .GO הלימה לעו לוחה ןועש לע וצחל קחשמב ליחתהל ידכ
.ןוכנה רדסה יפל - תורושה ךותל הלעמל ועיפויש תיב ףלאה

םיקחשמו םיפדפדמ

םירפס לע םיססובמ םכינפלש םיקחשמה

.לורק סיאול לש וירפס סיסב לע םיקחשמ ןומה תואלפה ץראב סילא רתאב
:רתאבש םילימה יקחשמ הלא

תויאלפה םילימה -

םירפסה ךותמ תומשו םילימ שחנל םכילע ובש :שוחינה קחשמ -

סילא לש תולבלובמה םילימה תא רדסל םכילע ובש קחשמ -

ץבשתה ץראב סילא -

יאמב השימחו םישולש :רנטסק ךירא לש ורפס יפ לע ,תוינוכמה קחשמ -
 

םיביגמ םיבתוכ םיארוק :טנופצ לש רתאב ואצמת האירק ירפס לע םיעושעשו תודיח
םידליה ץורע לש רתאב רטופ יראה ןודיח

תודיחו םינודיח
םילגב םידליה יאב םינודיח

םכילע ותוא רותפל ידכ .םילגב - דחי תויחל רתאב ןודיח
.םירפס תעלותב דחי תויחל רתאב טטושלו ץראב םיברע-םידוהי יסחיל םיעגונה םיגשומ ריכהל

הדאיפמילואל םירושקה םיגשומ לע ןודיח דיפלה קחשמ
ןוזרטוג הנד לש - םידליל ןויגיה תודיח

םיצבשת
תירבעב םיצבשת ירטופל רתאה
םידליל דחוימה ץחשתל סנכיהל יאדכ ןאכ
.ןויד תוצובקו םיצבשת ןורתפב רזועש דחוימ ןונגנמ הפ שי םיצבשת ןורתפב השקתמש ימל

רתוי םילודגל םיצבשת
תרוזפת יצבשת ,םיליגר םיצבשת ןומה - ילארשיה םיצבשתה רתא
ץבשת תיינבב וא ץבשת ןורתפב עקתנש ימל הרזע ןונגנמו דועו
IOL ב ןמריב ןונמא לש םיצבשתה רתא
"ןויגיה" םיצבשתה רתא
תונויערו תוצע :ןורתפ יכרדל תטרופמ הכרדה ןאכ ואצמת ןויגיה יצבשת


רופיס םכל ובתכ
ויוי רתאב סקימוק תביתכב ופתתשה
סדיק רתאב םירופיס
םינכומ תונולח תרזעב רופיס ונב
"סדיק" רתאב םיכשמהב רופיס תביתכב ופתתשה
םידליה ץורע לש רתאב לודגה שפוחה לע םירופיס בותכל םוקמ

םירפס תעלותל ובתכ

?םהילע יתצלמה אלש םיצבשת וא םינודיח ,תשרב םילימ יקחשמ םיריכמ םתא
םיבתכמ םכמ לבקל חמשא ללכבו םכתצלמה תא לבקל חמשא
.שפוחב םישוע םתאש םיניינעמה םירבדה לע יל ורפסת םהבש
.םתארקש םיניינעמ םירפס לע וא םכלש םייחה ילעב לע
.ונלש הניפל ןתוא וחלש ןבומכ האירק תובקעב תוריצי רוציל וצרת םאו

םכלש


 

םיכשמהב רופיס | ?רפס דלונ ךיא | םירפסה תכלממב תואקתפרה | ילש רפסה | ?שדח המ
םירפס םירבדמ | םילג םישיגרמ | ןיינע שי | םירפוס םע תגיגח | תואלפה ץראב סילא | ינא אוה הזה רפסהו
תעלותה רבד | ןוינושל דמגה | דחי תויחל | םירפסה דעצמ

דקומב הקיטמתמ | םידעומו םיגח | דיתעו רבע | םירפס תעלות | רתאה תפמ
תוברתו תונמא | םימעו תוצרא | הרבחו םדא | עבטו עדמ


.בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2000 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
לדף הראשי של גלים מפת האתר תולעת ספרים עבר ועתיד חגים ומועדים מדע וטבע אדם וחברה ארצות ועמים אמנות ותרבות מתמטיקה במוקד מה חדש בגליםMaking Waves