נ"פח תרזג

הסינכ

.םלעיהל התטנ איה ןמזה ךשמב ןכלו חנ אוושב 'נ תוגהל בר ישוק שגרוה רבעב
םיעמוש ונייה תועלביההו תומדיהה לש ךילהתה אלול .םילשמ קזח שגד אב המוקמב
:ומכ םיטפשמ םויה

ןיינבב םג] .םשה תכרעמבו לעופה תכרעמב נ"פח תרזגב בטיה שגרומ 'נ-ה ןורסח
.[חנ אוושב 'נ הרסח ןמ שומישה תלימ ירחא ןכו (רוקמו יוויצ ,דיתע) לעפנ

:תועלביההו האלמה תומדיהה ךילהת לש המגדה הנה