נ"פח תרזגמ םילעפ .א


?םתעדיה
: רובידה ןושלב םינמזב הז תא הז םימילשמ "דיגי"ו "רמא" םילעפה
דיגהל יתיצר , יל דיגי אוה :לבא ;(הווה ,לק) רמוא אוה ;(רבע ,לק) רמא אוה
.ול
(לעופה םש,דיתע ליעפה ,דגנ שרוש)