תויועמשמ לש המישר שי םיירגוסב םהמ דחא לכ דצב .םילעפ לש המישר םכינפל .2
:ףדב לחה םינוש םיניינבמ םילעפ לש תויועמשמב ונייע)
.(האלהו http://learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/salem/salem7.html
.המיאתמה תועמשמה לע וצחל

(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)
(תרזוח ,תידדה ,הליבס ,הליעפ)