ק.צ.י שרושה ןמ םילימב ןויד :ישילש קלח'א עטק

ןייטנופל תאמ לשמ - הדיסחהו לעושה

:תבותכה ךותמ

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/computer/bud/teachers/dalias/fox1.htm/
הדועסל ןימזה ביבח לעוש דחא םוי
.הדיסח תרבג ,הביבחה ותרבח תא
החוראה הכרענ הבר תולקב זא
.החרט אלל ללכב ,תובר תונכה אלב.
תלדלודמו הלילד ,החצ הסייד
.תחלצ ךותל רשי םורע לעוש קצי
-הללמוא הדיסחל ךורא רוקמ לבא
?תחנב לוכאל ןאכ לכות דציכו
הלוכ לכ תא ,ץל ןב ץל וה ,לעושה זא
.הלסיח ודבל ךוראה ויפ ומב
,הדיסחה התצר םקנ םוקנל
.הדועסל אנ אובי -לעושה תא השקיב
,לעושה הל הנע ,"בר גנועב"
"...ללכב ברסא אל ךומכ םידידיל"
הדועיה העשבו
.הדיסחה לש התיבל אב
דאמ דע אוה חביש םינפה רבס תא
.ומשל יואר תמאב טירפתהש אצמ ןכו
,רשבה חיר לא ךשמנ דימ.רסחי אל תאז לעוש ןובאיתו
-רמ המכ יוה -םיחתנל חתונ רשא
!רצ חתפ ול שיש ילכב םשוה
,רבנו וב סנכנ הדיסחה רוקמ
.רקיה ונלעוש לש ומטוח אל ךא
.רזח ותיב לא זא הקיר הביקב אוה
תוטומש ויה וינזוא לפיק ובנז
...תולוגנרתה לכ וב וטיש ומכ
התע תאז יתבתכ םכנעמל ,םיאמר ,וה
...התמגודל םגו תאזכ הדועסל וכח

'ב עטק

(http://bet.iba.org.il/13102.htm) וימדוקו ןוביבס
   
"הריפצה" ןותיעב ,1897 ,ח"נרת הכונחב בתכב הנושארה םעפב העיפוה "ןוביבס" הלימה
ארוקה בלב קפס עונמל ידכ .שידייב לדיירד תא םגרתל אבה שודיח איהו ,השרווב זא אציש
אוה ןוביבסש ,הניו שיא שוברבליז דוד ,ןוביבסה שדחמ םש בתכ ,הלימה לש הלקשמ ןיינעב
.ך"נתה ןושלב שחנ אוה ןופיפש עודיכ .ןופיפש לקשמב
,ןוליגלג ,ןביבס ,תבבוס ,בבוס :תורחא םילימ ושמיש ןוביבסה חוורתהו לבקתהש ינפל
רוציק אוהש ש"הגנ - םירפס רכומ ילדנמ לש שודיח - תרפוע-רזרזח ,לגלגע ,תרחרחס ,ןלגלג
רישב קילאיב שדיח הלימה תא .( kirkar ) םגו "םש היה לודג סנ" םילימה
קצי קילאיב ךא ,םיגרואה לונמ קלח אוה הנשמה ןושלב ."הכונחה דובכל" םידליה
ותאצמה ,ב קבדו בש ךא ,ןוביבס שודיחה תא לביק ךכ רחא םנמא .השדח תועמשמ וב
,ה קר םויה דע אצמיי קילאיב לש "םידליל תונומזפו םיריש" רפסב .ולש
.ןוביבס - הליגרה הלימה תא תתל םיכרועה ופידעה םינורישבו תוארקמב םלואו

גרבנדלוג רתסא הבתכ

'ג עטק

ןוביבסה
http://www.yad-vashem.org.il/heb_site/heb_exhibitions/histmuseum/from_our_collection/sevivon.html.היברומב 1933ב הדלונש(תודלי םשב ןמדלוג סילא) רלייפסיו רתסאל ךייש היה ןוביבסה
ורתתסה םה ,היקבולסב םידוהיה תופידר תובקעב החפשמה ידודנ ולחה עבש תב התויהב
םייוסמ בלשב .היבא לש ותדיל ריע התייהש קורמ'זק ריעל ועיגה ףוסבלו םינוש תומוקמב
תוחפ ויה .תילאמרונו הריבס םייח תרגסמ להנל וסינ הליהקה ישנאו הפידרב תוגופה ויה
ןוביבסה תא םידמלמה דחא קצי הכונח תארקלו יהשלכ הרוצב ודמל םה ךא םידלי הרשעמ
רתסא לש אמא .ץיוושואל םתוא וחלשו ריעב םידוהיה תא ופסא 1944 רבמבונב .הרובע
החלשנ החפשמה .םייוג םינכש לצא הראשנ הדווזמה . ןוביבסה תא הב המשו הדווזמ הזרא
אמא .קורסנברל ןוויכ התניש איה ,ץיוושואל תבכרה עיגהב תורורב אל תוביסמ ךא ץיוושואל
דבל הרזח רתסאו ןזלב ןגרבב םירוקעה הנחמב המחלמה רחאל הרטפנ רתסא לש
רבתסהו םשל העסנ איה .קורמ'זקב םייוצמ היחאו היבאש הל רבתסה םשו היקבולסוכ'צל
ותוא המרתש דע המע ןוביבסה תא הרמש רתסא .םלצא הדווזמה לע ורמש םינכשהש
.1997 תנשב 'םייתודלי םיקחשמ ןיא' הכורעתה תארקל םשו די ןואיזומל

תורומש תויוכזה לכ 2002© הרובגלו האושל ןורכיזה תושר םשו די

ל"נה םיעטקה תשולשמ דחא לכב 'קצי' לעופל םיאתמה שוריפה תאיצמ :1 המישמ
עטק הזיאל .ח"טמ תאצוהב 'םילימ בר' ןולימה ךותמ 'קצי' לעופל םישוריפ רפסמ םכינפל
:שוריפ לכ דצב םיירגוסבש תויורשפאה ךותמ הנוכנה תורשפאה לע וצחל ?שוריפ לכ םיאתמ


('ג עטק ;'ב עטק ;'א עטק) .ילכ ךותמ הלילד הסיע וא לזונ גזמ וא ךפש .1
.חתורה בלחה ךותל השיחב ךותו טאל -טאל קוציל שי תבורעתה תא

ידכ תינבת ךותל ילזונ רמוח ךפש ;הקיצי ידי-לע) תכתמב רקיעב) רמוחב הרוצ בציע .2
('ג עטק ;'ב עטק ;'א עטק) ..ותושקתה םע תינבתה תרוצ תא לבקיש
.תשוחנמ הייכונח קצי ןמואה

('דכו הפצר ,גג) ןוטב חטשמ קוציל תנמ לע הקיצי ךפש ;הקיציב הנב .3
('ג עטק ;'ב עטק ;'א עטק)
.גגה תא וקצי םילעופה רשאכ טטומתה הנבמה
?רצחב תספרמה תא קוציל בשוח התא יתמ

('ג עטק ;'ב עטק ;'א עטק) .חיפה ,רידחה ,ליצאה ;ךפש <תיצילמ> .4
.םישדח תוחוכ שיאב הקצי הווקתה

ןולימה לש 4-ה שוריפב ןויד :2 המישמ
?ןושארה שוריפה ןמ יתוהמ ןפואב הנוש 'קצי' לעופל ןולימה ןתונש יעיברה שוריפה םאה
.תחא הנוכנ הבושתמ רתוי ןכתית .םיאתמה עובירה לע וצחל
.ךפשנש לזונ לש רוכזא ןיא הז שוריפב .יתוהמ אוה יונישה ,ןכ
.ימסילופ לעופ אוה קצי לעופה .יתוהמ ונניא יונישה אל
.ליגרה שומישה ןמ יתוהמ ןפואב הנוש יצילמה שומישה .יתוהמ יונישה ,ןכ
.הרופאטמ יהוז .ירוטר יעצמא אוה יצילמה שומישה .יתוהמ ונניא יונישה ,אל


טנרטניאב שופיח :3 המישמ
?ונימי ןושל שומישב קצי לעופל חוורה שוריפה והמ
תואצות וקדב . morfix וא google :שופיחה יעונממ דחאב שופיח וכרע
.הז לעופל חוורה שוריפל רשאב תונקסמ וקיסהו ,רשפאה לככ תובר
.הקידבל תונקסמה סוסיבל תומגוד 5 ףוריצב םכיתונקסמ תא וחלש

ונימי ןושלבו ארקמב '...ידי לע םימ קצי' :ףוריצב שומישה
.המישמה תא ועצבו אבה קוספה תא וארק
דחא ןעיו ?ותואמ 'ה תא השרדנו 'הל איבנ הפ ןיאה טפשוהי רמאיו :א"י ,ג קרפ 'ב םיכלמ
.והילא ידי לע םימ קצי רשא טפש ןב עשילא הפ :רמאיו לארשי ךלמ ידבעמ

:ותועמשמש ,ירופאטמ ףוריצכ 'והילא ידי לע םימ קצי' ףוריצה שמשמ הז יארקמ קוספב
דובכהו ,םהירומ תא ודביכ לארשי ימכח לש םינמאנה םידימלתה '...לש ןמאנ דימלת היה'
תכלל וחרטי אלש ידכ ,גוהנ היהש יפכ , םהירומ ידי לע םימ תקיצי תועצמאב אטבתה
'יטנמסה קתעמה רצונ ךכ .םיידי תליטנל םמצעב
דביכ :תועמשמב "והשימ ידי לע םימ קצי" הזה ירויצה יוטיבה שמשמ ונימיבו
.ול ןמאנ היה ,ותוא

טנרטניאב שופיח :4 המישמ
םימ קצי' ףוריצה םאה וקדב . morfix וא google :שופיחה יעונממ דחאב שופיח וכרע
םכיתונקסמ תאו םכתקידב תואצות תא וחלש .ל"נה תועמשמב ונימי ןושלב חוור '..ידי לע
.הקידבל הנממ

"הדיסחהו לעושה' לשמ לש לכשהה רסומ :5 המישמ
.תוירושיקו תודיכל תלעב הקספכ לשמה לש חקלה תא ובתכ
:תואבה תודוקנב רזעיהל ולכות
?הדיסחה םע שגפמב לעושה דמלש חקלה והמ
?תוישונא םיסחי תוכרעמל חקל ךכמ קיפהל רשפא דציכ

.הקידבל םכתדובע תא וחלש