דוסי יקרפ - הגהה תרותא ו ב מ

:תוכרעמ יתשל םיסחייתמ ונא "הגהה תרות"ב
םיאגה/תולוק/םילילצ תכרעמ .1
םיבותכ םינמיס תכרעמ .2
.םדאה ינב םיקיפמ וללה תוכרעמה יתש תא
:ךכ ךרעב האריי בצמה לש ירויצ רואית"םמוגרת" םה ולא םיבותכ םינמיס .םיבותכה םינמיסה תכרעמ תא איצמה םדאה
םיתעל םה םיאגהה וא תולוקה .םיאגהה/תולוקה/םילילצה תכרעמ לש
רוצי לש ונורגמ אצויש לוק לכ אל ירה יכ םיבותכה םינמיסה לש "םמוגרת"
.בותכ ןמיס תרוצב ריינה לע הלעומ ישונא