םיפטחהו םיאוושה - יעיבר קרפ


.אצומה תרוצ ,דוסיה תרוצ יפ -לע איה אוושה גוס יוהיזל תפסונ ךרד


אצומה תרוצ ,דוסיה תרוצ דוסיה תרוצ תטיש

?דוסי תרוצ יהמ

.אצומ תרוצ ,דוסי תרוצ שי תירבעב הלימ לכל
.לעופב דוסיה תרוצ ןיבל םצעה םשב דוסיה תרוצ ןיב םיניחבמ ונא

.לעופהו םצעה םש לש תוכרעמה תרכהב הנתומ דוסיה תרוצ יוהיז?אצומה תרוצ ,דוסיה תרוצ יפ - לע אוושה גוס תא ההזנ דציכ

:עבוק ללכה.ןפוד אצויה אוושה יוהיז :1 ליגרת
האבה תבותכל וסנכיה .א
שי הבש הלימה תא וקיתעה .רישה לש ןושארה תיבה תא וארק
.םירחאה םיאוושה לכל ףתושמה והמ ונייצו ,ןפוד אצוי אווש

:ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכלעש ללכה לע וצחל ןלהל תטרופמה םיללכה תמישר ךותמ .ב
:ןפוד אצויה אוושה תא םתיהיז ויפ


ענ אווש
הלימ שארב אווש - א

הלימ עצמאב םיפוצר םיאווש ינש ןיבמ ינשה - ב

תמעטומ יתלב הלודג העונת רחא אבה אוושה - ג

!קזח שגדב השוגד תוא תחת אבה אוושה - ד

םיהזה םירוציעה ינש ןיבמ ןושארה רוציעה תחת אוושה - ה
הלימ עצמאב םיפוצרה

 
."רייטילוס" בשחמה קחשמ חסונב ליגרת םכינפל :2 ליגרת
.םידגיה תמישר שי קחשמה תיתחתב

:ירוג םייח לש וריש ךותמ עטק םכינפל - םיאווש יוהיז :3 ליגרת
:תבותכב יוצמה יליל ןמוי
http://www.snunit.k12.il/shireshet/guri1.html
ענ אווש שי ןהבש םילימה לע וצחל
?ףחרמה אוושה תא םיהזמ דציכ

תונושה תוכרעמב םיטלוש רשאכ קר רשפאתמ קיודמ יוהיז
.(שומישה תויתוא ,םצעה םש תכרעמ ,לעופה תכרעמ)
"םישגדה" קרפב הנודנש תחא ךרדב םיקפתסמ ונא וז הדיחיב

("לק שגד" ףיעס ,ישימח קרפל ורבע) ףחרמ אווש יוהיז :4 ליגרת
.1 ליגרת תא םש ורתפ