םישגדה - ישימח קרפ

:םישגדה יוהיז
הרוצה תניחבמ

תוהמה תניחבמ
:םישגד ינש םימייק
לק שגד .1
קזח שגד .2


לק שגד

הלימ שארב קרו ךאו ת פ כ ד ג ב תויתואב קרו ךא אב
.חנ אווש ירחא קר - הלימ עצמאבו

הלא תויתוא רשאכ .ל"נה תויתואל ץצופ יוגיה רצוי לקה שגדה
.ךכוח יוגיה אוה ןייוגיה ,תופר ןה רשאכ,תושוגד ןניא


'ת תמועל השוגד 'ת יוגיהב לדבה םויה םג םייק תיזנכשאה הייגהב ,בגא)
שארב השוגדה 'תה ."סילכת" תיזנכשא הייגהב תרמאנ "תילכת" הלימה :הפר
םג ךכ.' ס -כ תיגהנ הלימה ףוסב הפרה 'תה וליאו 'ת רוציעכ תיגהנ הלימה
.(תבש = "סבש" הלימב 'ת רוציעהףחרמ אווש יוהיז :1 ליגרת
:'יכדרמ ןמדלג' לש "הנמשה הכלמה" רישל וסנכיה
.ףחרמ אווש עיפומ ןהב םילימה תא וקיתעה

:ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ


דקונמ טסקטב םילק םישגד יוהיז :2 ליגרת

:האבה תבותכל וסנכיה
ונייצו לק שגד שי ןהבש םילימה תא וקיתעה
,(חנ אווש ירחא וא הלימ שארב=)ומוקמ תאו עיפומ אוה ובש תואה תא
.הלימ שארב 'כ - ןאכ :המגודל
ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכקזח שגד
רוציעה תלפכה ןמסל ודיקפת יכ 'ןלפכ שגד' םג ארקנ קזח שגד
.(לופכה רוציעה יוגיהב םיניחבמ ןיא ונימיב)
עצמאב קרו ךא 'ר 'ע 'ח 'ה 'א :מ ץוח םירוציעה לכב אב אוה
.(הרצק ללכ ךרדב) העונת ירחא קרו ךאו הלימקזח שגד יוהיז :3 ליגרת
:ל"נה תבותכל בוש וסנכיה
קזח שגדמ רתוי שי םא .קזח שגד שי ןהבש םילימה תא וקיתעה
.עיפומ אוה תויתוא וליאב ונייצ ,הלימב דחא

ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ(קזח / לק שגד) :תושוגדה םילימב םישגדה גוס תא והז . ןפוד אצוי שגד שי אבה עטקב :4 ליגרת
.הילע וצחלו הזה שגדה עיפומ הלימ וזיאב ואצמ
:קזח שגד לש םיגוס ינש םימייק

יתינבת שגד .1
םילשמ שגד .2

יתינבת שגד


המגודל תמיוסמ תינבת גציימ :אוה ןכ ומשכ
לעפתהו לעופ ,לעיפ םיניינבב - לעופה תכרעמב
םילקשמ שי םשה תכרעמב םג ךכ .לעופה 'עב קזח שגד אב
.דועו קזח שגד םילבקמה םימיוסמ
.המיאתמה תינבתב םיקרפה ןמ דחא לכב ןודנ אשונה

םילשמ שגד

ללכ ךרדב) םיוסמ רוציע ובש ינושל ךילהת ןייצל אב הז שגד
הרוק הז ללכ ךרדבו שרושה ירוציעמ דחא
.וירחא אבש רוציע ךותב עלבנ (ן י ל ת תויתואמ תחאל
תכרעממ קלח :ןוגכ ,תונוש תוכרעמ ריכהל שי הז שגד תוהזל ידכ
.דועו שומישה תויתוא ,לעופה

האירקה תראפתל שגד

הייגה ינוקית

ןה רשאכ תושוגד פ כ ב תויתוא תוגהל םיטונ םיבר םישנא
ןה רשאכ תופר ןתוא תוגהל – ךפיהל וא ,תופר תויהל תורומא
.(םיללכה יפל ,קזח שגדב וא לק שגדב) תושוגד תויהל תורומא

:םידחא הייגה ינוקית ןלהל.הייגה ישוביש שי ןהבש םילימה - "םישקומ"ה תא ולג
םיוסמ "שקומ" לע הציחלב .תורושה ןיב םירזופמ םישקומה
ןוקית+הנוכנ הבושת" :הבוגת ולבקת הרוש ךותב
םישקומה תומכ תא ןייצמ רפסמה ."והשלכ רפסמ+שובישה
.וז הרושב םייוצמה