בונג חתפ ;קיפמ - ישיש קרפ

קיפמה :ןושאר קלח

שרושה ןמ הרוזג איה ,תימראה הפשב הרוקמ - "קיפמ" הלימה
"איצוהל" - השוריפו ,ק ,פ,נ


(ינורג רוציע איה א"ה) !שגד ונניא קיפמה

?םתעדיה
קיפמה יללכ

:דבלב תמעטומ הרבהב הלימ ףוסב א"ה תואב עיפוי קיפמה
 

. לודג לדבה - ןטק יוניש :ליגרת

רשא םיטפשמב תואבה םילמה ןמ תחא לכ וצבש . םילמ ידמצ םכינפל .1
.םידמצה ןיבש ינכותה לדבהה תא וריהבי
.הקידבל ונילא וחלשו תולטמה קיתב םכיתובושת תא ובתכ