בונג חתפ :ינש קלח

: םיאבה םילימה ידמצב ונייעלכ לש ילאמשה דצבש םילימה ןמ תחא לכבש בל םתמש יאדווב
.הלימה ףוסב ינורגה רוציעל תחתמ העונת הפסונ דמצ
רוטבש םילימה לכב תפסונ העונת לש התופסוותהל םרוגה
יפוסב ע ,ח ,ה םיינורגה םירוציעה לש םתואצמיה אוה ילאמשה
. םילימה

הלימה ףוסב םיינורגה םירוציעה תחת העיפומה תפסונה העונתה
. בונג חתפ תארקנ

רשא העונת יהוז . "בנג חתפ " - אוה ןכ ומשכ - בונגה חתפה
הרומא התייה אל ,השעמל ,רשא םוקמב תאצמנו ,"הבנגתה"
.ללכ וב אצמיהל
?עודמ
םג ךכ .רבעמ י/בלש לש הכימתל קוקז אוה הדיריה לע לקהל ידכ
רוציעה ןיבל ההובגה העונתה ןיב תבנגתמ ינורגה רוצעה תייגהב
הבורקה רתויב הכומנ העונת איהש ,בונגה חתפה תעונת ינורגה
העונתה ןיב רבעמ תעונת ןיעמ איה וז העונת .ינורגה רוציעל
.ךומנה ינורגה רוציעה ןיבל ההובגהינורגה רוציעה ינפל הגהנ םנמוא בונגה חתפה : בל םישל בושח
.ויתחת בתכנ לבא


בונג חתפ תולעב םילימ יוהיז - ליגרת

תרוצל תואבה םילימה תא וריבעה .םילימ תמישר םכינפל
ןהב םילימה לע ושיקהו ןהלש רוקמה
. בונג חתפ עיפוי רוקמה תרוצב
.םיאוושה ,יעיבר קרפ ,הגהה תרות :ףסונ רושיקבונג חתפ ץבושמ הב הלימ תינבת תעיבק

תייגה ךרוצל הפסונ רשא , רזע תעונת םנמוא אוה בונגה חתפה
עיפשהל רומא וניא אוה םלוא ,הלימה ףוסב םיינורגה םירוציעה
.םשה וא לעופה תינבת תעיבק לע
שי לעופה תכרעמב ןיינבה וא םצעה םש לקשמ תעיבק םשל
תא עובקלו הלימה ןמ ותוא ריסהל , בונגה חתפה ןמ םלעתהל
לעופה לש וניינב וא םצעה םש לקשמ

ליגרת
ןהב םילימה לע ושיקה ח ,ד ,ק שרושה ןמ םילימ תוחפשמ םכינפל
.לעופה ל תחת בונג חתפ ףיסוהל ךרוצ שי?בונג חתפ םתפסוה םהבש םילימה לכ ןיב ףתושמה הנכמה והמ .ב
.םיאתמה עובירה לע ושיקה

הנטק העונת איה ינורגה רוציעל תמדוקה העונתה םילימה לכב
הלודג העונת איה ינורגה רוציעל תמדוקה העונתה םילימה לכב
הפוטח העונת איה ינורגה רוציעל תמדוקה העונתה םילימה לכב