תורבהל הקולח - יעיבש קרפ

םוי-םויה ייחב תורבהל הקולחה :אובמ

תוטועפה תא דמלל םיצור ונא רשאכ , םוי-םויה ייחב
דחוימב ,םילימה תא קלחל םיגהונ ונא , הכלהכ םילימ תוגהל
.רובידה בצקמ יפ -לע לילצ תודיחיל ,תוכורא םילימ

.הרבה תארקנ תאזכ יוגיה תדיחי לכ
ייחב םיפסונ םיבצמב םג לבוקמ תורבהל הקולחב שומישה
1999 תוריחבב :המגודל ,םוימויה
יכ , רמא ובו המואל םואנ קרב דוהא רמ הלשממה שאר אשנ
.םל-וכ לש הלשממה שאר אוה

םיגהונ ונא םוימויה ייחבש ךכל תוביסה ןהמ בושחל ןיינעמ
. תונוש תויונמדזהב תורבהל קלחל
םישמתשמה םישנאל ובישקהו הבורקה םכתביבסב ובקע
.תורבהל הקולחב רובידב
.הזכ שומישל תואמגוד ונל וחלש
תורבהל םילימה תא קלחל םישנא םיגהונ ,םכתעדל ,עודמ
?םינוש םיבצמב
ןוידה תצובקל םכיתונויער ועיצת םא חמשנ

?יהמ הרבהיאדוובש יפכ .תואמגודכ ןכל םדוק ונגצהש םילימב וננובתה
לבא ,דבלב תחא העונת שי יוגיה תדיחי לכב ,םתיאר
דע םיינש ,דחא רוציע תויהל לוכי הרבהב םירוציעה רפסמ

?הלימב שי תורבה המכ

:בל ומיש
םה .בונגה חתפהו םיפטחה ,םיאוושה תא םירפוס ןיא
.ךשמהב רבסויש יפכ ,תונושה תורבהל םיפרטצמ


בצקמ יפל תורבהל םילימ קלחל איה ונתייטנ ללכ ךרדב
תויהל תבייח תורבהל תיקודקדה הקולחה םלוא ,רובידה
. תקיודמ
הלימב תורבהה רפסמ יוהיז :1 ליגרת
.ךייר רשא ררושמה לש "תאו םילשורי" רישמ עטק םכינפל
עטקבש םילימה ןמ תחא לכב תורבהה רפסמ תא ונייצ
תחתמש םימיאתמה םיעבורמב םכתבושת תא ודילקה .ל"נה
יתש תב איה 'תאו םילשורי' רישה תרתוכ :המגודל .רישל
םילשהל םכילעו ,םיקיר םיעבורמ ינש הל דחיינ ןכל ,םילימ
יפ לע םיאתמה עובירב הלימ לכ הליכמש תורבהה רפסמ תא
:אבה םגדה

      :1 'סמ הרוש
    :2 'סמ הרוש
      :3 'סמ הרוש
          :4 'סמ הרוש
      :5 'סמ הרוש
.ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ