תורבהה דוקינ קוח - יעישת קרפ

קרפב .הרוגס הרבהו החותפ הרבה שיש םתדמל יעיבש קרפב
לכ דציכ דמלנ הז קרפב .םעטה אשונ תא ונפסוה ינימשה
.תורבהה דוקינ קוח תארקל ליבומ הזה עדימה

:תורבה יגוס העברא םימייק

תמעטומ הרוגס הרבה
תמעטומ אל הרוגס הרבה
תמעטומ החותפ הרבה
תמעטומ אל החותפ הרבה


:עבוק תורבהה דוקינ קוח


:םיגירח
."הנויבצ לע תואנקב תרמוש" איה .םיגירח אלל תדקונמ ק"לס תרבה
!תמעטומ אל הרוגס הרבהב הלודג העונת ואצמת אל םלועלהרוגס הרבה .םיגירח שי תורבהה יגוס רתיב תאז תמועל
תלבקמ החותפ הרבה ,הנטק העונת םיתעל תלבקמ תמעטומ
.הנטק העונת איה ףא םיתעל
.ןושלב םיכילהתו תועפות ןיבהל ידכ הבושח תורבהה דוקינ קוח תעידי
.ףסונ טוריפ ןתמ אלל הגירחכ תמיוסמ הרבה ןייצל ונל יד הז קרפ ךרוצל

תורבהה קוחל םיגירח יוהיז :1 ליגרת

לוחכה טווינה לגרסב) "תוינושל תויגוסו תוגוס"ל וסנכיה
ןושל' לע וצחל חתפייש ךסמב ,(ונלש סרוקה לש ישארה ףדבש
וצחל ,"תובלושמ תויוליעפ" לע וצחל ,'תויוליעפ – העבה ריצב
תא וקיתעה ,'יד יתבהא אל דוע' – רישה :14 'סמ תוליעפ לע
הרבהה תא ונמס .תורבהה קוחל םיגירח ןהב שיש םילימה
.תולטמה תייקיתל הדובעה תא ולעה .הגירחה
תוצובקל תוגירחה תורבהה ןוימ :2 ליגרת

,תוצובקל רישבש םילימב םתאצמש תורבהה תא וניימ
.הקידבל ונילא וחלשו ,הצובק לכל תרתוכ וביצה