ןושלב תורגב

הגהה תרות
אובמ - הגהה תרות
URL רושיק
םירוציע ןוימ - ןושאר קרפ
URL רושיק
תועונתה - ינש קרפ
URL רושיק
םינודא ינש תותרשמ 'י ו ה א' תויתוא - ישילש קרפ
URL רושיק
םיפטחהו םיאוושה - יעיבר קרפ
URL רושיק
םישגדה - ישימח קרפ
URL רושיק
בונג חתפ ,קיפמ - ישיש קרפ
URL רושיק
תורבהל הקולח - יעיבש קרפ
URL רושיק
תורבהל הקולח ליגרתל הבושתב תועט ןוקית
תורבהב (הניגנה=) המעטהה - ינימש קרפ
URL רושיק
תורבהה דוקינ קוח - יעישת קרפ
URL רושיק
ןושלב םייטנופ םיכילהתו תועפות - ירישע קרפ
URL רושיק
הרובד ר"ד תאמ .רובידב םירוציע ןיב תיקלח תומדיה - תגצמ
טרואב הארוה תלהנמ ,זפרה
MS Power Point לש תגצמ
לע 'ר ע ח ה א' םיינורגה םירוציעה תעפשה - רשע דחא קרפ
דוקינה
URL רושיק
הארוה תלהנמ ,זפרה הרובד ר"ד תאמ ,שגד םולשת - תגצמ
טרואב
MS Power Point לש תגצמ
,זפרה הרובד ר"ד תאמ ,העונת תכמנה:תוינורגה תעפשה - תגצמ
טרואב הארוה תלהנמ
MS Power Point לש תגצמ