תרחא ןושל

תינויסינ תינכת


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ןיב הלועפ ףותיש ירפ איה תינכתה
.היגולונכטו עדמל להנימהו ןושלה תארוה לע חוקיפה ,תיגוגדפה תוריכזמה ,ךוניחה דרשמו
יבאז הבוט
רצוי לכימ
תינכתה חותיפ
רגרב תליא
רפיצ הזילע
יליזרב סיריא
ןוסרואינש ילינ
חותיפב רבעב תופתוש
תודיחיה ןמ קלח
דלוצרוש הרוא 'פורפ
ןייטשרוב תור ר"ד
יעדמ ץועיי
(תודיחיהמ קלחל)
תינונס תווצ הקפה


(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1998 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 1998, Snunit Center for the Advance of Web Based Learning. All Rights Reserved. (Terms of Use)
info@mail.snunit.k12.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל