טסקטב םיטפשמ יגוס - ינש קרפ

.הירחאש תומישמה לע ודבעו ,האבה תדבועמה הבתכה תא וארק

ראורבפב 14 ,יעיבר םוי תרודהמ "בירעמ"
תובתכ <<ןונגס


האנק
ץירק-שמש ימת תאמ
תומדא ילע םדא טעמכ ןיאש תישאר וד תצלפמ"
"השנועמ רוטפש
םינכומ רבכ םירבג .הסג הלימ אל איה שגר .םיריתסמ אל רבכ םויה א הקספ
,םיישנה םידדצל רבוחמה ןזהמ םה םאו ,םיטרסב םיכוב םהש תודוהל
ינא .עונלוקה םלואל ץוחמ םג העמד וזיא וליזה םשו הפש ודוי םה
הברה תובבותסמ םלועב ?אל ימ לבא ,תושגר תעקפכ ימצע תא הבישחמ
.ןתוא ףלקי והשימש תוכחמה ,םילצב-םילצב ,יתומכש תועקפ

הניבמ ינא ,ירעצל .האנקה :יוזב שגר לע רבדל יתרחב תושגרה לכמ ב הקספ
תימילוב השיא ,הלופכ תנכוס ,תישאר וד תצלפמ .םיינש וא דחא רבד וב
ףא טעמכ לבא ,הינפמ רהזיהל שי ,הב טולשל השק .שפנה ךותב תנכוש
.השנועמ רוטפ וניא תומדא ילע םדא
- הימילוב
תאטבתמה הערפה
.לוכאל דימתמ ףחדב
.הליכא סומלוב

.תיאנקכ אקווד הלחה תצלפמה םע ילש תימיטניאה תורכיהה ג הקספ
םג םישנאב אנקל יתכשמהו ,ילש התיכה תכלמ ,לכימב יתאנק ,יתוחאב יתאנק
םינפ הל םיריאמ םייחהש יל היה הארנש ימ לכב יתאנק .םירגובה ייחב
התייה ילש האנקה :ירקמ וניא הבקנ ןושלב שומישה .יל רשאמ רתוי
ילב רדתסמ יהשימ לש רעישהש קיפסמ .ינימ תונב יפלכ תינפומ הדועו
,היהתש לככ הקומע ,האנק .הב אנקאש ליבשב תחלקמהמ התאצב תויעב
תא ,אליעל תללכושמ תיאנק ,ידוסי םדא ןב תא םאו .יחטש רבד איה
היהת וז ןיידעו ,ינקיר תוחפ רבכ הזש ,יפוא תנוכתב אנקל הלוכי
.לולכמה תא ןובשחב תחקול הניאש ת יחטש תולכתסה
לש טקא ןימב תאז יתישע .ילש האנקה תעגרהב הקוסע יתייה םינש ד הקספ
ךיא .תוהזה תלשבהל ךרדב ירשפא תוא לכ -תוחכפתה ,תורגב ,תועדומ
גוס ,הזה יוזבה שגרה לש יבויח רתויה ןפב רבודמ ,הז לע םילכתסמ אלש
.םירבד תושעל םדאל םרוגש ףחד לש

יררועמ םירבד םתוא תא גישהל יתיסינ תובשחמב ססובתהל םוקמב ה הקספ
קוידבו ,האנק ררועל ךרוצל עדומ אל ןפואב הכפה האנקל הפורתה .האנק
יתיליג ,יתלמגנש שיגרהל שממ יתלחתה רבכו ,דובעל הליחתה הפורתהשכ
אל שממ רבכ הזל .אנקמש ימ שי ,הלודגה תיאנקה ,יב םגש יתדרחל
,תיטפוא תועט קר וז ,הארנש המ אל הז" :קועצל יתיצר ,הכורע יתייה
הנוק אל אנקמש ימ ,הפיא לבא ."הטישה תא יתאצמה ירה ינא ,תעדוי ינא
תרסח תצק שיגרהלו יתלשיבש המ תא טקשב לוכאל ילע היה .םירבסה
לכ ומכו ,הלחמ וז האנק :יתעדי דימתש המ תא ןיבהל ידכ קר ,םינוא
.הב םחליהל לוכי הב הקולה ףוגה קר - הלחמ

:תומישמה
לע וצחל ?האנקה תא תבתוכה תנייפאמו תראתמ תו/הקספ וזיאב .1
תו/המיאתמה תוי/תואה
ה | ד | ג | ב | א

לכ דצבש םיירגוסה ךותב וצחל .'ב הקספמ םיטפשמ ינש םכינפל .2
:ןוכנה וגוס לע טפשמ
.שפנה ךותב תנכוש תימילוב השיא ,הלופכ תנכוס ,תישאר וד תצלפמ .1
(בכרומ טפשמ ;החואמ טפשמ ;םיללוכ םיקלח לעב טפשמ ;טושפ טפשמ)

וניא תומדא ילע םדא ףא טעמכ לבא ,הינפמ רהזיהל שי ,הב טולשל השק .2
;החואמ טפשמ ;םיללוכ םיקלח לעב טפשמ ;טושפ טפשמ) .השנועמ רוטפ
(בכרומ טפשמ

תשחמהל 'ב הקספב םיטפשמה גוס לש המורתה יהמ - םכתעד ווח .3
.ןוידה תצובקב םכתעד תווח תא ובתכ ?הקספבש ןויערה

וצחל ?טפשמה גוס והמ .דחא םיוסמ גוסמ טפשמב הקספ לכ תחתופ תנעומה .א . 4
בכרומ ;החואמ ;םיללוכ םיקלח לעב ;טושפ :ןוכנה גוסה לע
עובירה לע וצחל ?הבתכל הז טפשמ גוסב תרזוחה החיתפה תמורת יהמ .ב
:הנוכנ תחא הבושתמ רתוי ןכתית .םיאתמה

תנבהל תמרות הקספ לכב טפשמ לש גוס ותואב החיתפה
.טסקטה לש ימינפה ןוגראה     
הקספ לכ לש החיתפב טפשמ לש יריבחתה הנבמה לע הרזחה
.הבתכה לש תוירושיקל תמרות     
הקספ לכ לש החיתפב טפשמ לש יריבחתה הנבמה לע הרזחה
.הובג ינושל בלשמ לע הדיעמ     

ןאכ וצחל םכיתובושת תקידבל


.הבתכב םיללוכה םיקלחה ילעב םיטפשמה לע ושיקה .א.5

?הלא תוקספב הזה טפשמה גוס תמורת יהמ .ב
:הנוכנ תחא הבושתמ רתוי ןכתית .םיאתמה עובירה לע וצחל

.תנעומה לש תושגרה תרעס תא םישיחממ הז גוסמ םיטפשמ
.ןויערה תא השיגדמ טפשמב יריבחת קלח ותוא לע הרזחה
.תויתיצמתב אשונה תא אטבל םירשפאמ םיללוכ םיקלח ילעב םיטפשמ
.ןויערה תנבה לע םיליקמ הז גוסמ םיטפשמ
המצוע תשוחת ןעמנל ריבעמ םיללוכ םיקלח לעב טפשמב שומישה
.האנקה תנוכת לש      

ןאכ וצחל םכיתובושת תקידבל

.וילע וצחלו ,ותוא ורתא .המוד דיקפת אלממ 'ג הקספב טפשמ .ג

:הנוכנה הבושתה לע וצחל ?טפשמה גוס והמ .ד
.בכרומ ,החואמ ,םיללוכ םיקלח לעב ,טושפ

:טנרטניאב שופיח תמישמ.6
רחא יטנרטניא רוקמ לכב וא "ץראה" ,"בירעמ" - תימויה תונותיעב ושפח
.םיחואמ םיטפשמ וא םיללוכ םיקלח ילעב םיטפשמ םיעיפומ םהבש םיעטק
.םכלש תולטמה תיירפסל הלאכ םיעטק ינש וקיתעה
ןעומה תרטמ תא הז גוסמ םיטפשמה םיתרשמ דציכ - ונייצ
.םתרחבש םיעטקב
.הקידבל ונילא םכתדובע תא וחלש

לש התדמע תא וחסנ ?האנקה שגר יפלכ תנעומה לש התדמע יהמ .א .7
.word ב םכלש תולטמה תיירפסב םכתדובע תא ורמש .תנעומה
,'חי קרפ ,'א לאומש :דודב לואש תאנק לע רופיסה רפסמ לש ותדמע םע וושה .ב
ורזעיה) .וללה תורוקמה ינשב תודמעה ןיב הנושהו הוושה לע ודמע 5-11 'ספ
(האוושה :םיחנומה ןוקיסקלב
.הקידבל ונילא םכתדובע תא וחלשםג לבוקמה ףוריצב יוטיב ידיל האבה האנקל סחיב הדמעה יהמ .8
אבב) "המכח הברת םירפוס תאנק" :תורוקמה ןמ חוקלהו ,ונימיב
:המיאתמה הלימה לע וצחל ?(ארמג א,בכ ףד ב קרפ ארתב
תילילש הדמע / תיבויח הדמע

"תואנק" ;"-ל אנקמ" םיגשומה יבגל הרשעהל ןאכ וצחל

:העבה תמישמ .9
:תואבה תודוקנל וסחייתה םכתבוגתב ."האנק" הבתכל הבוגת ובתכ
.האנקה שגר יבגל םכתדמע תא ועיבה ·
.םכתדמע תא ושביגש םיעוריא וא עוריא וגיצה ·
יגוסב ושמתשה .תיריבחת הניחבמ םיטפשמה יגוסב ונווג ·
.םכתביתכ תרטמ תא ותרשיש ךכ םיטפשמה
הקידבל ונילא םכתדובע תא וחלש


אחורה
תוכן