ישילש קלח

ימתס טפשמו ימתס אשונ לעב טפשמםיטפשמ םימייק לבא ,םישרופמ אושנו אשונ טפשמב אוצמל ללכ ךרדב םיפצמ ונא
.שרופמ ונניא אשונה םהבש

:תומגוד
ימתס אשונ+אושנ
וא) םילח םירבדה .טפשמב דחוימ אשונ ןיא) .אשדה לע םיכרוד אל
(.םישנאה ללכל (םיסחייתמ

ימתס אשונ+אושנ
םילח םירבדה .טפשמב דחוימ אשונ ןיא) .רחא דיקפתל ךתרבעה לע טלחוה
(.םישנאה ללכל אל ,םימיוסמ םישנאל (םיסחייתמ וא)

ימתס אשונ+אושנ
(.ימתס אוה ךא ,רכזומ אשונה) .רחא דיקפתל ךתרבעה לע טילחה והשימ

(.ימתס טפשמ) .יל רק .יל בוצע


ןייצל רשפא יא ךא ,עקרב םייק םנמא אשונהש הארנ תונושארה תומגודה שולשב
תועצמאב השענ טפשמב אשונה יוהיז ירהש ,טפשמב שרופמ יריבחת קלחכ ותוא
.אושנה
.'ימתס' אוה הלא םיטפשמב אשונה

,וכותב עלבומ אשונהש אלא ,ימתס אוה טפשמה ןכותש הנווכה ןיא "ימתס" הלימב
.ימתס אוה אשונה ןכ לע
תישילשה המגודה
:תונוש תורוצב עיפומ וב אושנהש ךכב ןייפואמ ימתסה טפשמה
םיבשוי ,םיכרוד - (דיתעבו רבעב םג ךא) הווה ןמזב רקיעב ,םיבר רפסמב
.םכסוה ;טלחוה - ליבסב לעופכ עיפוהל לוכי אושנה
.שיא ,והשימ - ימתס אוה ךא ,רכזומ אשונה
.בוט ,רק ,בוצע - תושוחת וא תושגר ,םיבצמ ןייצמה לעופ

.ימתס אשונ לעבכ ולוכ טפשמה תא חתננו , אושנה תא רידגנ הלאכ םירקמב

אשומימתס אשונ+ אושנ
ימתס אשונ לעב טושפ טפשמ - רחא דיקפתל ךתרבעה לע טלחוה

אושנימתס אשונ+אושנ
.ימתס אשונ לעב ללוכ טפשמ - אשדה לע םיבשוי אלו םיכרוד אל

.ימתס טפשמ - יל בוצע

ימתס אשונ יוהיז :1 ליגרת
http://learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/cook/mis5.htm :האבה תבותכל וסנכיה
ליגרתה תא ורתפו

ימתס אשונ יוהיז :2 ליגרת
.ימתס אשונ ילעב םיטפשמה תא קר וב ונמסו עטקה תא וארק

1998 ,רבמצד ,תונורחא תועידי ,גלפ לבוי / .קדצה לא ךרדב םינש עבש

לש תונלשרב התגירה תמשאמ ומש תא רהטל , (30) רלדירפ לט קבאנ םינש עבש
,תואכרע שולשב ןודנ וניינעש רחאל ,הנורחאל .ולש עונפואה לע ביכרה התוא , הריעצ
.המשאמ ןוילעה טפשמה תיב ותוא הכיז

תב ,ל"ז ץרפ רומילשכ ,עונפואב גהנ לט .91 ץרמ ימימ דחאב המימת העיסנב לחה הז
טיזנרט תינוכמ ףוקעל לט לחה ,הפיח ץרפמב ןייד השמ בוחרב .וירוחאמ תבשוי , 21
ולולסממ תיאשמה גהנ הטס עתפל .ררגנ םע רליירטימס תיאשמ העסנ הירחאש
עצפנ לט .םוקמב הגרהנ ,וירוחאמ הבשיש רומיל .עונפואב עגפ ולש ירוחאה לגלגהו
.ונורכז תא דביאו השק

תואר יאנתב ,רטמ 7-כ ובחורש ,רשי שיבכב העריא הנואתה יכ ,התלעה הריקחה
לככ ,תתואל ילבמ ידגנה לולסמל הטס תיאשמה גהנש ,ונעט הייאר ידע .םיבוט
שיש התייה םירקוחה תנקסמ .טאהו וינפל עסנש ןוטב לברעמב עוגפל אל ידכ ,הארנה
.הנואתב םיברועמהמ שיא ןידל דימעהל ןיאו ,קיתה תא רוגסל

ופוסבש ףסונ רוריב ושרד ,הרטשמה תצלמה תא ולביק אל הנידמה תוטילקרפב לבא
.עונפואה בכור דגנכו גהנה דגנכ ,םיהז םושיא יבתכ שיגהל טלחוה