יעיבר קלח


םיליבס םילעפ ילעב םיטפשמב תוימתסה


ידכ .םיליבס םילעפ ילעב םיטפשמ תרזעב םג אטבל רשפא תוימתסה תא
.ליעפ לעופ והמו ליבס לעופ והמ דומלל ונילע תאז ןיבהל

םיליבס םילעפ / םיליעפ םילעפ


.לעופה תכרעמב ץוענ 'םיליבס' 'םיליעפ' חנומה

:םיאבה םיטפשמה ידמצב ונייע- 'םיליעפ' םילעפ םה ינמיה רוטבש םיטפשמב םישגדומה םילעפה
.ליעפ אוה ,הלועפ עצבמ (םלוכ ,חילשה ,אפורה ,הרענה) אשונה
:םיניינבה דחאמ לעופ י"ע תגצוימ וז תוליעפ
,1 טפשמ לק
,4 טפשמו 2 טפשמ ,לעיפ
.3 טפשמ ליעפה
.ל"נה םיטפשמב םיאור ונאש יפכ ,הליעפ הארוה םיבר םירקמב שי הלא םיניינבל

ונניא אשונה - 'םיליבס' םה ילאמשה רוטבש םיטפשמב םישגדומה םילעפה
.וילע תעצבתמה הלועפ 'לבוס' אוה ,הלועפ עצבמ
:םיניינבה דחאמ לעופ י"ע תגצוימ וז תוליעפ
לעפתה ,לעפוה ,לעופ ,לעפנ
הלוכי לעפתהו לעפנ םיניינבל .הליבס הארוה קר שי לעפוהו לעופ םיניינבל
.ל"נה םיטפשמב םיאור ונאש יפכ ,הליבס הארוה םג תויהל
?םיליבסה םיטפשמב תוימתסה תאטבתמ המב
העדוה ;קנבב דקפוי ףסכה ;חתונ הלוחה ;הרגסנ תלדה :ומכ םיטפשמ
תא (לבקמ) לבוס אוה לבא ,רדגומ אשונ םנמא שי - החמשב תלבקתמ וז
וניא ,ימתס אוה הלועפה עצבמ .הלועפה תא עציב ימ םיעדוי ונניאו ,הלועפה
.רדגומ

הרעה

ןמוסמ) אשומה רותב טפשמב רכזנ הלועפה עצבמ רשאכ הנוש רבדה
:םיימתס םניא םיטפשמה הלא םירקמב .(םודאבתוימתס םיאטבמה םיליבס םיטפשמ יוהיז :1 ליגרת
."ץראה" ןותיעמ האבה העידיה ךותמ םיליבסה םיטפשמה לע וצחל

18/03/02 13:15-ב ןכדוע
תומילאה שודיח םע האובבמיזב גרהנ ןבל יאווח
תועידיה תויונכוס תאמ
ידכ הירגינו הקירפא םורד יגיהנמ םע םויה שגפיי הבאגומ טרבור אישנה
.הנידמה דיתעבו תוריחבב ןודל
רחאל תומילאה תורבגתה םע האובבמיזב (ינש) םויה חצרנ ןבל יאווח
אישנה דמוע ,ךכ ךותב .תפסונ הנוהכל הבאגומ טרבור אישנה לש ותריחב
תויונשה תוריחבב ןודל ידכ הירגינו הקירפא םורד יגיהנמ םע שגפיהל
,תוריחבה תא וניג םייאמצע םיפיקשמ .הנידמב ומייקתהש תקולחמב

לש שדחמ ותריחב תא חיטבהל ודעונ יכ ונעטו ,סראמב9-11-ב ומייקתהש
.הבאגומ

דיתע לע הבאגומ םע ונודי הירגינ אישנו ,יקבמ ,הקירפא םורד אישנ
ישנא םימשאומ הב ,השק תומילאב ונייפואש םייתנש רחאל האובבמיז
דמעומ םע םג שגפיהל יופצ יקבמ .תטלשה הגלפמה לש היצילימ
.היציזופואה

."ס"חי יל שי" רשקהב הדיחיה ךותמ ישילש קרפב ליגרת םג ואר

?ךפהלו םיליבסל םיליעפמ םילעפ םיכפוה דציכ
:ינמיה רוטבש םיליעפה םיטפשמב בוש ונייעונייע וישכע .(הלועפה לבקמ) אשומו (הלועפה עצבמ) אשונ שי םהמ דחא לכב
טפשמה לש אשונה לבא ,אשומו אשונ שי םהב םג :ילאמשה רוטבש םיטפשמב
תויהל ךפה ליעפה טפשמב אשומהו ,ליבסה טפשמב אשומה תויהל ךפה ליעפה
.ליבסה טפשמב אשונה

:ךכ האריי ךילהתה לש טוטרש:אבה ךילהתה תא עצבל שי (ךפהל וא) םיליבס םיטפשמל םיליעפ םיטפשמ ךופהל ידכ


(ךפהל וא)אשונל אשומה תא ךופהל שי .2


ליעפל ליבסמ :2 ליגרת
.האבה הבתכה תא וארק
.םיליבסה םיטפשמה לע וצחל .א
.(ךרוצה תדימב אשומ ופיסוה) םיליעפל םיליבסה םיטפשמה תא וכפה .ב
.הקידבל ונילא וז םכתדובע תא וחלש

הירלג << תספדומה הרודהמה ,ינש םוי18.03.02 "ץראה"

סיראפל ךומס חתפנ שדח ינסיד קראפ
30-כ ,שדח ינסיד קראפ חתפנ ,סיראפב דנלינסיד תחיתפ רחאל םינש רשע
.תפרצ תריבל חרזממ רטמוליק
ולוכ שדקומ ,(רלוד ןוילימ 537) ורוי ןוילימ 610 לש תולעב הנבנש ,שדחה קראפה
םשגה ומכ םידחוימ םילולעפ ,םייוויטקארטניא היצמינא יטרס וב וגצוי .םיטרסל
תוינוכמ תופתתשהב םייעונלוק םילולעפו ,"ןודגמרא" טרסהמ טיבשה יבכוכ לש
.םויב םימעפ שמח ועצוביש םיעונפואו
ל"כנמ חכנ ,"מ"עב תוצלפמ" טרסה גצוה ובש ,שדחה קראפה לש החיתפה סקטב
קראפל יכ םיפוצ .הרבחה דסיימ ינסיד טלוו לש ונייחא ,ינסיד יור ,ינסיד דיגאת
.הנשב םירקבמ ןוילימ 4-כ ועיגי ,"סוידוטס ינסיד טלוו" ,שדחה

ךפהלו ליבסל ליעפמ :3 ליגרת
.האבה הבתכה ךותמ עטקה תא וארק
ופיסוה .ליעפל ליבס לכו ליבסל וכפהת ליעפ טפשמ לכש ךכ הז עטק ורבחש
.ךרוצה תדימב םיאשומ
.הקידבל ונילא םכתדובע תא וחלש

הירלג << תספדומה הרודהמה ,ינש םוי18.03.02 "ץראה"

ןונל ןו'ג לדג ובש תיבה תא התנק ונוא וקוי

ותדוד םע ותודליב ררוגתה ובש תיבה תא השכר ,ןונל ןו'ג לש ותנמלא ,ונוא וקוי
לופרווילב בולנמ תרדשב תיבה .הינטירב לש תימואלה ןרקל ותוא המרתו ,ימימ
וכירעה יס-יב-יבה לש טנרטניאה רתאבו ,םיישדוח ינפל הריכמל עצוה הילגנאבש
.ט"שיל ףלא 150 ותרומת המליש ונוא יכ
תקהל לש תורזחה תא וב להינו, סלטיבה לש םדקומה טיהלה תא תיבב בתכ ןונל
,ולש םירוענה
,"הניג םע דמחנ 'גטוק"כ תיבה תא רבעב ראית ןונל .סלטיבהו"Quarrymen", ה
ןבלה םובלאב "Happiness is a Warm Gun", ורישב תימואלה ןרקה תא ריכזהו
.1968-ב אציש