דובעש תולימו רוביח תולימ - רושיק תולימ :ינש קרפ

תולימ םיתעל שי םיוסמ יגול רשקלש ונדמל םימדוקה םיליגרתה ןמ
.ןהיניב רימהל וליפא ןתינש ,תונוש רושיק
: 'וכו יכ ףא /...ש תורמל/...ש יפ לע ףא :רותיו לש יגול רשק :המגודל
לכוי אוה ,תמלוה יתלב הרוצב אטבתה הגלפמה שארש יפ לע ףא .1
.תוימוקמה תוריחבב דדומתהל
דדומתהל לכוי אוה ,תמלוה יתלב הרוצב אטבתה הגלפמה שארש תורמל .2
.תוימוקמה תוריחבב
דדומתהל לכוי אוה ,תמלוה יתלב הרוצב אטבתה הגלפמה שאר יכ ףא .3
.תוימוקמה תוריחבב

םיטפשמה ינשב ןהיניב תולימה תא ףילחהל לכונ אל לבא
:לשמל ,טפשמה גוסב יוניש אלל םיאבה

המכ קפיס 1999 רבמבונב ביהרמ םירואטמ רטמ .1
םה התע קר תאז תורמלו ,םיבושח םיאצמימ
.םימסרפתמ

יתלב הרוצב אטבתה הגלפמה שארש יפ לע ףא .2
.תוימוקמה תוריחבב דדומתהל לכוי אוה ,תמלוה


לש רשק - ההז יגולה רשקה וללה םיטפשמה ינשב
גוסבו רושיקה תולימ גוסב אוה לדבהה .רותיו
.םיטפשמה
תאו ,דובעשה תולימ תצובקל תכייש - ...ש יפ לע ףא
.ךשמהב דמלנ תצבתשמ איה םהבש םיטפשמה גוס
תא ףאו ,רוביחה תולימ תצובקל תכייש - תאז תורמל
.ךשמהב דמלנ וללה םיטפשמה גוס

יגולה רשקה גוס יפל תולימה תא ןיימל בושח התע
.תוגציימ ןהש
הרזחה .טושפה טפשמב םירואיתה לע בוש ורזח)
(.םייגולה םירשקב ןיחבהל םכל רוזעת

תוגציימה רושיקה תולימו יגולה רשקה גוס תלבט
ותוא
רוביח תולימ

תולימ תועצמאב םיגצוימה םייגולה םירשקה יגוס
הז םייולת םניאש םיקלח ןיב רושיק םיאטבמ רוביח
ךותב םינוש םיקלח ןיב תויהל לוכי רושיקה .הזב
תולימ .םידרפנ םייאמצע םיטפשמ ןיב וא טפשמה
ןיב רוביחל קרו ךא תומיאתמ תומיוסמ רוביח
טפשמב םיקלח ןיב רוביחל תושמשמ ןניאו ,םיטפשמ
.ומצע

.הלבטה ךותב תומגוד ואר
תולימה רשקה גוס
...ןכ לע רתי ;ןכ-ומכ ;ףא ;םג ;רוביחה 'ו
;טפשמה יקלח ןיב רוביח- וניתש םגו ונלכא :המגוד
.םיטפשמ ינש ןיב רוביח -סקפב ותוא וחלש ןכ-ומכ,ראודב בתכמה תא יל וחלש
הפסוה לש רשק
אלא ;תאז תמועל (הובג בלשמב) םרב ;םלוא ;לבא ;ךא
;טפשמה יקלח ןיב רוביח - התש אל לבא ,לכא םרוי :המגוד
.םיטפשמ ינש ןיב רוביח - התש יסוי לבא ,לכא םרוי
דוגינ לש רשק
...ךכ םושמ ;ךכמ האצותכ ;ןכ-לע ;ךכיפל ;ןכל
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
.לויטל םיאצוי ונניא ןכלו ,תללוחתמ הלודג הרעס :המגוד
האצותו הביס לש רשק
...תאז לכב ;ןכ יפ לע ףא ;תאז תורמל
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
.לויטל םיאצוי ונא תאז תורמל ,תללוחתמ הלודג הרעס :המגוד
רותיו לש רשק
וא...וא
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
.לובסנ ונלוכ וא ,הנושמה קוחה לוטיב דעב ועיבצת וא :המגוד
.טפשמב םיקלח ןיב רוביח - ינדל וא יסויל חתפמה תא ןתא :לבא
הררב לש רשק
...ונייהד ;תרמוא תאז ;רמולכ
.טפשמב םיקלח ןיב רוביח - לומתא סייגתה ,יסוי רמולכ ,יחא :המגוד
,האולמב המישמה תא עצבל שקעתה יחא
.םינוש םיטפשמ ןיב רוביח - קיספהל םיכסה אל אוה רמולכ
הרהבה לש רשק


דובעש תולימ
דובעש תולימ תועצמאב םיגצוימה םייגולה םירשקה יגוס
.רחאל דבעושמ/רחאב יולת דחאהש םיקלח ןיב רושיק םיאטבמ
וא טפשמה ךותב םינוש םיקלח ןיב תויהל לוכי רושיקה
ךרו ךא תומיאתמ תומיוסמ דובעש תולימ .םידרפנ םיטפשמ ןיב
טפשמב םיקלח ןיב רוביחל תושמשמ ןניאו ,םיטפשמ ןיב רוביחל
.ומצע
.הלבטה ךותב תומגוד ואר
(הלבטב טוריפה יפל) םינוש יגול רשק יגוסל היפוריצו
רשאכ ;...שכ ;רשא
םא
יכ
רשפא םא קודבל שי .בתוכה ;ךלוהה :ינוניבב לעופ+ה) הקיזה 'ה
(ךלוהש=ךלוהה :'ש -ב 'ה-ה תא ףילחהל

תגציימה דובעשה תילימ יגולה רשקה גוס
ונת)...ש תויה ;...ש ןוויכמ ;...ש רחאמ ;...ש ינפמ ;יכ
...ו ליאוה ; ( רמול ןיא :םכתעד
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
םירמוח ךל קפסנ ,רשקה תא שדחל תטלחהו ליאוה :המגוד
.םיבר

:טושפה טפשמב םיקלח ןיב הביס לש יגול רשק

;תויבויח הביס תולימ - ('ש אלל) ינפמ ;לשב ;ללגב ;בקע
.תוילילש הביס תולימ -תמחמ ;לש ה/ויטעב
.גחה לגרל תורוגס תויונחה .רוקה לשב ואפק םיידיה :המגוד
תונואתמ ששחה תמחמ ןוריוואב םיסט םניא םה
.תויריווא
הביס
...ש ןמזב ;...ש רחאל ;...ש העשב ;....שכ ;רשאכ
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
.היזיבלטב וניפצ ונא ,םתנשיש העשב :המגוד
ןמז
...ש הרקמב ( רמול ןיא) ;םא
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
!הדגא וז ןיא ,וצרת םא :המגוד
יאנת
...ש ןכיה ;...ש םוקמב
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
הלודג ריע התייה ,םידמוע םתאש םוקמב :המגוד
םוקמ
(הובג בלשמב)אמש /אלש ידכ = ןפ ;...ש ידכ
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
.תולקב םיכמסמה לכ תא אוצמל לכואש ידכ ,קיתה תא יתרדיס :המגוד
:טפשמב םיקלח ןיב דובעש
דובכל ;לגרל ;תארקל ;('ש אלל) ידכ

תילכת
...ש םשכ ;...ש יפכ ;...ש ומכ
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
.גהנתהל ותוא ודמלש םשכ גהנתמ אוה :המגוד
ךותב םיקלח ןיב דובעש - םאתהב ;יפל ;('ש' אלל) ומכ
:טפשמה
.קונית ומכ גהנתמ אוה :המגוד
ןפוא
יכ ףא ,םא םג ;...ש יפ לע ףא ;...ש תורמל
!םינוש םיטפשמ ןיב קרו ךא תורבחמ הלא תולימ
.וז המישמב חילצהל ולכות אל ,ולדתשת םא םג :המגוד
:טפשמב םיקלח ןיב דובעש
וליפא ;('ש אלל) תורמל
יתלביק ינא וליפא .לויטל ונאצי ,םשגה תורמל :המגוד
.האמחמ
רותיו


דובעש תולימו רוביח תולימ יוהיז :1 ליגרת
:ושיקה תרתוכ לכב .םינותיעה ןמ תורתוכ רפסמ םכינפל
גוס תא תנייצמה םייתשה ןיבמ הנוכנה הלימה לע .א
.תילימה
.תילימה לש רשקה גוס תא תגציימה הלימה לע .ב

.דיספנ אלש ידכ ,ונקחיש הנועה תליחתב .1
דובעש/רוביח .א
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה

תאז תורמלו ,תולבזמ ומכ םיארנ רפסה יתב .2
.קפואב הארנ וניא התיבשה םויס
דובעש/רוביח
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה

חקית איה ,תושלח הפיח לש תוביריהש םושמ .3
.תופילא
דובעש/רוביח.א
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה

ךא ,תליאב תימי תואלקח הריתה ררע תדעו .4
.לבגומ ןמזל תאז התנתה
דובעש/רוביח
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה

ינפמ ,תויתיב תוטלקה םיטילקמ םישנא .5
תטלקהמ רתוי תיתוכיא תטלקל טילקתמ הטלקההש
.תירחסמה
דובעש/רוביח.א
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה

יושע שדח קוסיע :םימואת לזמ - פוקסורוה ךותמ .6
,יופצהמ תולודג תויפסכ תועקשה םכמ שורדל
.םכל םלתשי רבדה תאז תורמלו
דובעש/רוביח
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה

הל שיש ןוויכ ,הבערהה הטישב טוקנל ןיא םלועל .7
.תוילילש תוכלשה הברה ךכ לכ
דובעש/רוביח.א
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה

הלקלקתה אל האבה הנשה לש ץיצעל הייפיצה .8
.ךכ לכ ינכט טרפ ללגב
דובעש/רוביח.א
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה

"ןושארה בוביסל וליפא עיגה אל דוע ונלש קושה" .9
דובעש/רוביח.א
/האצותו הביס :יגול רשק .ב
/דוגינ/ןפוא/תילכת/הביס
יאנת/הרהבה/םוקמ/ןמז/רותיו/הררב/הפסוה


םכל היופצ הבוט היגרנא :םימואת לזמ - פוקסורוה ךותמ ·
טפשמ יקלח) .היראו הלט ,תשק :שאה תולזמ ידלי תרבחב
ןורחאה קלחהו רושיק תילימ אלל הפסוה לש רשקב םירשוקמ
(.קיספ אובי אל רוביחה 'ו ינפל .רוביחה 'ו תועצמאב

דע םיחראתמל םניח יצח ינש הליל העיצמ עבטה תנגהל הרבחה ·
,ידג-ןיע ,בגנה רה ,הבצח ,תליאב הדש רפס יתבב סרמ ףוס
אלל הפסוה לש רשקב םירשוקמ טפשמ יקלח ).ןורימו ביזכא
רוביחה 'ו ינפל .רוביחה 'ו תועצמאב ןורחאה קלחהו רושיק תילימ
(.קיספ אובי אל

תוריפהו ,(ללכ ךרדב) תחרוז זפ שמש ,תחרופ היידקשה ·
םיטפשמ) .גח לש תוקיתמב טבשב ו"ט תא םיאלממ םישבוימה
ןורחאה קלחהו רושיק תילימ אלל הפסוה לש רשקב םירשוקמ
(.רוביחה 'ו ינפל םג אובי קיספ .רוביחה 'ו תועצמאב

ינש ןיב לדבהה המ :ובשחו ,ליעלש תומגודב בוש ונייע :2 ליגרת
סחיב הרעה עבקש לדבה ,םינורחאה ינשל םינושארה םיטפשמה
עובירה לע וצחל ?רוביחה 'ו ינפל קיספ לש רדעיה וא תואצמיהל
:תחא הנוכנ הבושתמ רתוי ןכתית .םיאתמה

,דחא אושנ קר שי םינושארה םיטפשמה ינשב
.דחא אושנמ רתוי שי םינורחאה ינשב וליאו     

םהיניב םירשוקמה םיקלחה םינושארה םיטפשמה ינשב
.םינורחאה םיטפשמה ינשב רשאמ רתוי םירצק     

,םיטושפ םיטפשמ םה םינושארה םיטפשמה ינש
.םיטפשמ לש רחא גוסל םיכייש םינורחאה ינשו     

ןאכ וצחל םכיתובושת תקידבל

קדימה אחורה
תוכן