םוכיס יליגרת :יעיבר קרפ

םיטפשמה תיננוכ


!הרזע השורד
,הלעמל הנומתב םיאור םתאש ,ס"היב תיירפסב ךובנה ןרותה
:תאזה המרעה ךותב היבוברעב םיאצמנה םיטפשמ ןיימל שקבתנ


?ןכיה - םיבכרומ םיטפשמ

?ןכיה - םיטושפ םיטפשמ

?ןכיה - םיללוכ םיקלח ילעב םיטפשמ

?ןכיה - םיחואמ םיטפשמ


יגוס תיננוכב תומיאתמה תויקיתל םסינכהל ךירצ אוה ןוימה רחאל
תויקיתה תא סינכהל ידכ יכ ,דחוימב השק אוה דיקפתה .םיטפשמה
גוס הז עודמ - קומינ :המסיס תתל ךירצ ,תיננוכב םיאתמה ןמוקמל
.טפשמה
.טבלתמ אוה ,םיאור םתאש יפכ


םירשק שופיח תרזעב םיטפשמה יגוסב ןיחבהל םתדמלש ,םתא
!ןכסמה ןרותל רוזעל ולכות ,םירזוח םיקלח תקידב תרזעבו םייגול

תומיאתמה תויקיתל םיטפשמה ןוימ :הנושאר המישמ
.םיטפשמה תמישר ןלהל
ךייש אוה הילא היקיתה לע וצחלו טפשמ לכ ונמס


תלדגה לע תרבדמ השדחה תילכלכה תינכותה .1
.ימואלה רצותה         

.הנכסב היהת תוביציהו לדגת הכירצה ,הלעי ילאירה רכשה .2

.םיבר םידבוע ורטופ ןכל ,ילכלכ רבשמ םייק .3

.םיבר םידבוע ורטופ ילכלכה רבשמה ללגב .4

.קוסע יתייה יכ הביסמל יתעגה אל .5

.הביסמל יתעגה אל ןכל , םינומיא עובש רחאל ףייע יתייה .6

.חחושל םיעדוי םניא רתוי םיבר ךא , חכוותהל םיבהוא םיבר .7

.ןמזב ונל עידוהל ולדתשה ,לויטל ףרטצהל וצרת םא .8

.הנמזהה חטבות ,דעומב המידק ימד ומלשת רשאכ .9

.תחטבומ םכתנמזה ןכ לע ,דעומב ומלוש המידקה ימד .10

.המידקה ימד ורזחוי אל הנמזהה לוטיב לש הרקמב .11

.תורזחה ןמזב וננכתש יפכ עצבתה לכה .12

םע םלוא , ונילע הדיבכמ הניא השקה הדובעה .13
.םילשהל םיחילצמ ונניא תודידבה         

.תודידבה אלא ,ונילע הדיבכמ השקה הדובעה אל .14

,תועש שולש הכשמנ תודבועה רוריבל הריקחה .15
.תווקמה תואצותל עיגה אל רקוחה םלוא         

.תודבועה רוריב אלא ,הריקח הניא וז .16

.םירוזפ יצפח לכו הכופה יתריד תא יתאצמ הצירפה רחאל .17

יתנקתה ,היינש םעפ יתרידל וצרפש רחאל .18
.תונולחה לע םיגרוס         

יפ לע ףא ודיבעממ יבויח סחיל הכז לעופה .19
.תוליעיב דבע אלש         

.תבחסה לע וננולתה .20

(םיטפשמה יגוס תריחבל םיקומינה) "תואמסיס"ה תריסמ :2 המישמ
:םיאתמה ןמוקמל תואמסיסה תא וסינכה
וצחל ןכמ רחאלו לסה ךותבש "המסיס"ה לע וצחל
ץיפקהל ידכ המסיסל םיאתמה טפשמה תבית לע
.םשל התוא

אושנמו דחא אשונמ רתוי שי .1
םירביאה ןיב יגולה רשקהו ,דחא        
.רוביח לש רשק אוה        
טפשמה יקלחמ דחא תוחפל .2
לא רשקתמו רזוח קלח אוה        
.רוביח לש יגול רשקב רחאה        
אושנמו דחא אשונמ רתוי שי .3
םירביאה ןיב יגולה רשקהו ,דחא       
.דובעש לש רשק אוה        
אשונ קר שי םיטפשמב .4
ןיאו ,דחא אושנ קרו דחא      
.םירזוח םיקלח םהב      
קדימה אחורה
תוכן