"ינמשה טפשמה ןומרא"
דגואה ,ינמשה אושנה

אוה םהיניב דיחיה לדבהה ."ילעופה טפשמה ןומרא"ל דאמ המוד "ינמשה טפשמה ןומרא"
.ופילחת וא םש אוה אלא,לעופ ונניא הז ןומראב אושנ - "ךלמה"ש

ינמש טפשמב אושנהו אשונה יוהיז
ונא ינמשה טפשמב ,ילעופה אושנה תא לכ םדוק םירתאמ ונא ובש ,ילעופה טפשמל דוגינב
.אשונה תא הליחת םירתאמ ונא

:המגודל
םצע םש אושנ אשונ
.בקעי ידי - םיידיה

ראות םש אושנ אשונ
.המיענ ךרדה

רפסמ םש אושנ אשונ
.ןושאר ינא

ףוג יוניכ אושנ אשונ
.ינא - הזה דליה

הלאש תלימ אושנ אשונ
?והמ - ךמש

לעופ םש אושנ אשונ
.ץיקב םיב ץחרתהל םיענ

ינוניבב לעופ אושנ אשונ
.הצובקה לש ךירדמה אוה

ינמש אושנו אשונ יוהיז :1 ליגרת

םיאבה םיטפשמב אושנהו אשונה לע וצחל

.םילייח לצא שמש תויווכ עונמל הנירק יננסמ םירישכת לש םתרטמ .1
.הדוסימ תיעטומ וז הפקשה .2
.ןיעה הנבמב םגפ - הייאר רצוק .3
.הובג לארשיב הייסולכואה ברקב הייארה רצוק רועיש .4
?ענומה לופיטה והמ .5

אוה ימו אשונה אוה ימ תוהזל השק ,םיעדוימ תומש ינש לש ףצר ונינפל רשאכ ,םיתעל
לעב יריבחת טפשמ ונינפל םא תעדל השק הז עבמב .ךלמה דוד :המגודל ,אושנה
.ללכ טפשמ הווהמ ונניאש ראותו םש לש ףוריצ וא אושנו אשונ
ףוג יוניכ - אושנהו אשונ ןיב - דגאמ /רשקמ אוה .דגואה ונתרזעל אב יוהיזה ךרוצל
:ךילהתמ קלח םינייצמו רזע ילעופכ םישמשמה םילעפ ;תונושה ויתויטנ לע
.הז :רובידה ןושלב ;היהנ ,הווהמ ,-ל ךפה ,השענ


.אשונל רפסמבו ןימב םיאתמ דגואה
.דגוא יגוס
ףוג יוניכ דגוא .א

(םצע םש) אושנ (ףוג יוניכ) דגוא אשונ
.שפנה אוה םדה .1

(םצע םש) אושנ (ףוג יוניכ) דגוא אשונ
.הרטמ אלו יעצמא םה םיבשחמה .2

(ינוניבב לעופ - ראות םש) אושנ (ףוג יוניכ) דגוא אשונ
.הדועתב וינויצמ םיצורמ םניא וירוה .3
אוה .הלילש תלימכ שמשמו "שי"ב הרמהל ןתינ וניא אוה רשאכ דגוא = ןיא)
(.ויתויטנב ףוגה יוניכ לא ףרטצמ

.הלועפה תושחרתה ןמז ןויצל תונושה ויתויטנב "היה" לעופה .ב

(ינוניבב לעופ - ראות םש) אושנ דגוא אשונ
.תחלצומ התייה הביסמה .4

(םצע םש) אושנ דגוא אשונ
.םידליה תרבחמ ךתקחרהל הביסה ויה ךירקש .6

הלא םילעפ םיחתנמה שי :הרעה) ךילהתמ קלח םינייצמו רזע ילעופכ םישמשמה םילעפ
(.בחרומ אושנמ קלחכ

(םצע םש) אושנ דגוא אשונ
.אבס ךפה אבא .7

(ראות םש) אושנ דגוא אשונ
.התלחמ תובקעב השלח התשענ איה .8

(ראות םש) אושנ דגוא אשונ
.םירק ויהנ םירקבה .9

"הז" זמור יוניכ דגוא .ד

(םצע םש) אושנ דגוא אשונ
(רובידה ןושלב חוור "הז" דגואה) .שדח םעטב הדילג קוויש לש עובשה הז עובשה .10

:ןושל שובישמ וענמיה:אושנ ןיבל דגוא ןיב וניחבה

אושנ
דגוא
.םיעוריא ויה .םירשואמ ויה םידליה
.ןחלושה לע אסיכה תא ךפה אבא .אבס ךפה אבא
.קזבה תוריהמב התשענ הדובעה .עגרל עגרמ השק התשענ הדובעה
.ףסכ ןיא .בצמה ןמ םיצורמ ונא ןיא

דגואה יוהיזל הקידב יכרד
:(!רתוול רשפא דגואה לע) .טפשמה ןמ דגואל תבשחנה הלימה תא טימשהל וסנ .1
.טימשהל ןתינ אל - םיעוריא ויה .דגואה אלל ןיקת טפשמ - םירשואמ םידליה
.תווהתה וא ןמז ןייצמ דגואה .2
("שי"מ ךפהה אלו) הלילש = ןיא .3
אבסל ךפה אבא :'ל ףיסוהל רשפא "ךפה" לעופל .4

.ינמש טפשמ אוה לעופ ונניא אושנה ובש טפשמ :ורכז

דגוא יוהיז :2 ליגרת
"בירעמ" לש 2000 רבמטפסב 29 ,ישיש םוי תרודהממ דבועמה) אבה עטקה תא וארק
תובתכ << ץראלצוח
:םיינמשה םיטפשמב םידגואה לע וצחל

חדינ יכה ,ןטק יכה
קרוי וינ ,רצינש ריאמ תאמ

קרוי וינב םיריכמ אל (ילוא) םילארשיהש תומוקמ העבש שפחל אצי רצינש ריאמ

לכוא
תיאליע התמרש ,תפסכנו הנטק תיתיב הדעסמ התוא אוה רייתל בושח יכה ינשה רבדה
הנותאב ,הנשיה "ףרסא" יהוז ביבא לתב .וזכ תחא שי ריע לכב .ךוחיגל דע םיכומנ היריחמו
(חכוש אל ,היהש ימו - תוקריהו תוריפה קוש דיל ,המדאל תחתמ איהה) תינופלדה "וטרופ יד"
."וראנ'ג" המש קרוי וינבו

תא ריגסהל לוכי וניא ינוציח רבד םוש .דייס-טסוו-רפאב ךוכ ךותב רתתסמ הזה אלפה
לשבתמה
.םינפב םש
ןיינעה איה אלו .ארז דע תיבונסו הרקיו תרכומ ,היינש המוקב תמקוממ המצע הדעסמה
,ולוכ םוקמה .ללחה עצמאב עוטנ תואקשמה רבשכ ,ןבלבו רוחשב תצבושמ .םעפה יזכרמה
הייבוק
הסינכב םלשל םוקמבו ,ןואיזומל םיכלוה וליאכ .תונמוא תריצי לש רדגב אוה ,תמלשומ
.יקסיו תיסוכ רובעב הז תא םימש ,רלוד 12

רגתא ליגרת
:םיילעופ םיטפשמל םיינמש םיטפשממ רובחש :2 ליגרת
םייונישה לכ תא וכרע .םיילעופ םיטפשמל ל"נה עטקבש םיינמשה םיטפשמה תא ורבחש
:המגודל ,ךכמ םיבייחתמה
ינש רבדכ תפסכנו הנטק תיתיב הדעסמ התוא אוה רייתל בושח יכה ינשה רבדה
אושנ ביצהל שי ילעופה טפשמב) .תפסכנו הנטק תיתיב הדעסמ התוא רתויב בישחמ רייתה
.(ילעופ
.הקידבל ונילא םכתדובע תא וחלש

אושנ – ךפה ,השענ תמועל דגוא – ךפה ,השענ :3 ליגרת
:םיטפשמה ןמ דחא לכ דצב םיירגוסבש םייתשה ןיבמ הנוכנה תורשפאה לע וצחל
(אושנ / דגוא) ."ליגר"ה ףירעתה יפל השענ בושיחה (1

(אושנ / דגוא) ."תובוחר ףקוע"ל ךפוה ימוקמה שיבכה םואתפ (2

(אושנ / דגוא) .לכה לש אלא םלוכ לש אל הלשממה שאר השענ אוה (3

(אושנ / דגוא) .תוילטיגיד תומלצמב שומיש השענ קחמנש טסקטה חונעפ ךרוצל (4

תונורתימ הנהנ ,החלצה רופיסל ךפה ולש ןושארה םזימהש ,יתרדס םזיש ןבומ (5
(אושנ / דגוא) .םיפסונ םיבושח

(אושנ / דגוא) .לודיגב רתוי יתועמשמל ךפה םילגרהב יונישה (6

(אושנ / דגוא) .ןגוהו רתוי ןזואמ רוקיסה ךפה תוערואמה ךשמהב (7


(אושנ / דגוא) .החותפ רתוי תכרעמל קט-ייהה ישנא תא ךפה הז (8

תונורחאה םינשב ךפה ,לארשי יעקרקמ להנימל להנמ לש ויונימ תייגוסב ןוידה (9
(אושנ / דגוא) .הרגישבש רבדל

(אושנ / דגוא) .האצותה תא ךפה תושלש יתשבו ,ריהמ היה לווקלב סמיי'ג (10

םינותיע לש טנרטניאה תרודהמב שופיח :4 ליגרת

ולבקתש תואצותה ןמ ."םה" ףוגה יוניכ תא "בירעמ" "ץראה" :םינותיעב ושפח
םיטפשמ 5 -ו אשונכ שמשמ הז ףוג יוניכ םהבש םיטפשמ 5 םכלש תולטמה תיירפסל וקיתעה
(.טפשמה םסרפתה ןכיה ,ונייצ) .דגואכ שמשמ אוה םהבש
.הקידבל ונילא םכתדובע תא וחלש

:הרעה
םיינמשה םיטפשמה לש םמוקמב בחרנ ןויד שי "ןויער יל שי" :רשקהב הדיחיב
.םינוש םיגוסמ םיטסקט ךותב םיילעופה םיטפשמהו
יאוול ןיבל ראות םש אושנ ןיב ןיחבהל שי :םכתעד ונת
:םיאבה םיטפשמה ידמצב ונייע

יאוול אושנ  
.םכתיב דיל הנוח הקוריה תינוכמה       .הקורי תינוכמה

יאוול אושנ  
םהיתבב וראשנ םישלחה םישנאה       .תעפשה תלחמ רחאל םישלח םישנא

ןימב קר אשונל םימיאתמ ינמיה רוטבש םיטפשמב ראותה תומשש םתנחבה יאדווב
.עודייב ןהו רפסמב ןה ,ןימב ןה םימיאתמ ילאמשה רוטבש הלא וליאו ,רפסמבו

:ןייצנ ןכ לע
.עודייב אלו רפסמבו ןימב אשונל םיאתמ ראות םש אושנ

:תפסונ הקידב ךרד
םניא - םישלחה םישנאה ,הקוריה תינוכמה :ילאמשה רוטבש םיטפשמה ינש תמגודכ םיפוריצה
ןויער םיעיבמה םיטפשמ םה - ".םישלח םישנאה" ".הקורי תינוכמה" ש דועב ,טפשמ םיווהמ