אושנו אשונ - טפשמה תכלממ


:תחא הכלממ לע "ןוטלש" דחי םיקלוחה "םיכלמ" ינש - אושנו אשונ
טפשמה תכלממ

הקזח םהיניב תופתושה .הילע ןוטלשל םיפתוש םיכלמ ינשש הכלממ םכמצעל וראת
םהמ דחא םא לבא) .םייקתהל הלוכי הכלממה ןיא - םהמ דחא רסח רשאכ ,דאמ
אוה ירה יכ ,הכלממה םויקב עגופ הז ןיא ,יהשלכ העיסנ ךרוצל ,לשמל ,קר רדענ
דימת - םהמ דחא אוצמל הצורש ימל דאמ תרזוע תאזה תופתושה .(!עקרב אצמנ
.רחאה תא אוצמל ידכ םהמ דחאב רזעיהל לכונ

?וללה םיכלמה רותיאל ונתושרל םידמועה םילכה םהמ

לש םיגוס ינש שי הלא םיכלמלש ןייצנו ,ונלש לשמה תא טק עגרל דוע ךישמנ
:םינכתשמ םה םהבש "תונומרא"
ילעופה טפשמה "ןומרא" .1
ינמשה טפשמה "ןומרא" .2

"תשגל" לכונ ןכלו ,לעופ אוה - "אושנ" ךלמה דאמ טלוב ילעופה טפשמה "ןומרא"ב
.ולש ףתושה אוה ימ ותוא לואשלו וילא

ימ ותוא לאשנו וילא "שגינ" ןכלו ,"אשונ" ךלמה דאמ טלוב ינמשה טפשמה "ןומרא"ב
.ולש ףתושה

םה ,טפשמה ירקיע םה אושנהו אשונה :ךכ רמאנו ריבחתה תפשל ונרופיס תא םגרתנ
.טפשמ םויקל תשרדנה תילמינימה הדיחיה

?טפשמב אושנה תאו אשונה תא ההזנ ישעמ ןפואב אופא דציכ

טפשמה) .לעופ=וננובתה ."ףונב וננובתה םירייתה" :טפשמב לשמל .לעופ שפחנ .1
.(ילעופ טפשמ אוה
.אושנ = וננובתה .אושנ=לעופ :ןייצנ .2
= םירייתה .םירייתה ?ןנובתה ימ לשמל - אשונ = ?אושנ + המ/ימ :החסונ ביצנ .3
אשונ

.ינמש טפשמ ונינפל יזא ,טפשמב לעופ אצמנ אל םא
.אשונה אוה . טפשמב םילימה רדסב ןושאר עיפומה עדוימה םצעה םש תא שפחנ .1
.אשונ = ןוטלשה ."המצוע אוה ןוטלשה" :לשמל
אושנ = המצוע .המצוע ?ןוטלשה (אוה) המ .אושנ = אשונ + המ/ימ :החסונ ביצנ .2

:םכתעד ונת

.טפשמה שארב אקווד אובל בייח וניא אשונה -
!סחי תלימ אובת אל אשונ ינפל -
:רובח ףוג יוניככ לעופה/אושנה ךותב "יובח" תויהל לוכי אשונה -
אושנ+אשונ-ינא=יתלכא