ילעופה טפשמב אושנ + אשונ תאיצמ :םיליגרת


1 ליגרת

:המגודה י"פע אושנלו אשונל ל"נה םיטפשמה תא וחתנ
אושנ           אשונ
.ךלכלתה ךלש רפסה
טפשמה ןמ םילימה תא טפשמ לכל תחתמש תוביתב ודילקה
.אושנו אשונ דיקפתב תושמשמה
(ילעופה טפשמב אושנו אשונ תאיצמל החסונה תא ורכז)
.ךרפסב יתנייע (1
- אושנ - אשונ

.םהירוהמ םידליה ולבקי םישדח םיינפוא (2
- אושנ - אשונ

?ךילא הנפ ימ (3
- אושנ - אשונ

!הצרמה ירבדל הנבשקה (4
- אושנ - אשונ

.שמא המסרפתה רבכ וזה הבתכה (5
- אושנ - אשונ


ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ

:1 ליגרת ןורתפ
:2 ליגרת
.דגיה לכל תחתמש ןוכנ אל/ןוכנ לע וצחל .אושנהו אשונל סחיב םינוש םידגיה םכינפל

.'רפס' אוה 'עובשה יתארק ןיינעמ רפס' טפשמב אשונה (1
ןוכנ אל / ןוכנ

.'תלדה' אוה 'המוקממ תלדה הרקענ תוזעה תוחורה בקע' טפשמב אשונה (2
ןוכנ אל / ןוכנ

.טפשמה שארב דימת אובי אשונה (3
ןוכנ אל / ןוכנ

.סחי תלימב כ"דב חתפי אשונה (4
ןוכנ אל / ןוכנ

.אשונה רחאל דימת עיפומ אושנה (5
ןוכנ אל / ןוכנ

ילעופה טפשמב אושנו אשונ תאיצמ :3 ליגרת
. עטקה ןמ םיאבה םיטפשמה ןמ דחא לכבש םיאושנהו םיאשונה לע וצחל

ךותמ עתפל הצצ טפנ תוילכימב הסומעו החיחצ תירבדמ ךרדב העיסנ תועש 21-מ רתוי ירחא .1
תונשב .3 .לקדיחה רהנ לש ויתודג יתש לע תערתשמ איה .2 .דדגב -תיקנע ריע תטלחומה הממשה
בטיה תורכינ היתואצותו .4 ,חותיפו היינב תפונת דדגב העדי ,םאדס לש וחוצינב ,'08-הו '07-ה
םלוא .6 ,שדחמ ונבנ לקדיחה לעש םירשגה .5 .תפעוסמה םירשגהו םישיבכה תשרב רקיעב ,חטשב
ואצי ןבור .7 .תונורחאה םינשב תיקאריעה הלכלכה לש השקה הבצממ והשמ תופשוח תוינוכמה
אל םיסנפה ןאכ .10 ,השמש הרסח הפ .9 - תובולע תוארנ ןה .8 .רתויו םינש רשע ינפל רוצייה ספמ
םיאנתב תיקאריעה הריבה יבשות םייח םיצצונה םידגסמהו ראפ תונומרא לש םליצב .11 .םידבוע
תורשע םיאור ונא ,םירוזמרה דיל ,םיישארה תובוחרב רקיעבו ,םוקמ לכב .12 .רתויב םישק
םירעתסמ םה זאו .15 - םודאל ףלחתי רוזמרהש .14 םיכחמ םה .13 .םיחנזומו םיבער םידלי
.הבדנ לבקל םיווקמ .16 ,תוינוכמה רבע לא תוטושפ םיידיב


:4 ליגרת
3 ליגרתב עיפומה עטקה ךותב דובעיש/רוביח תולימ תאיצמ

3 ליגרת לש םירפסוממה םיטפשמה ןיבש דובעישה/רוביחה תולימ לע וצחל

תומיאתמ רושיק תולימ ץוביש :5 ליגרת
:ל"נה עטקה ךותמ םיטפשמ דמצ םכינפל

.הבדנ לבקל םיווקמ         תוינוכמה רבע לא תוטושפ םיידיב םירעתסמ םה

רושיקל רתויב המיאתמה רושיקה תלימ לע וצחל הטמל המישרה ךותמ
:םיטפשמה ינש ןיב
לבא ,ו ,...ש םושמ ,ךכיפל