ילעופה טפשמה "ןומרא"


םה .םידיקפת ילעב לש בר רפסמ שי ןומרא לכב
רתוי םהש רצח ישנא שי ."רצחה ישנא" :םינוכמ
הלא .דוס ישנא ,םיצעוי ול םישמשמו ךלמל םיברוקמ
.םוקמ לכל ותוא םיוולמ
ולא."רצח ישנא" שי ,טפשמה ןומרא ,"וננומרא"ב םג
םהמ דחא לכ .אושנו אשונ :םיכלמה ינש תא םיוולמ
.וילא םיברוקמה םיצעויב ומצע תא ףיקמ

 

 


,('וכו לעופ-םש ,ףוג יוניכ ,ראות םש) ופילחת וא םצע םש דימת אוהש ,אשונה
"םש ימילשמ" :םיארקנ םה ."םיצעוי" לש דאמ םצמוצמ רפסמב ומצע תא ףיקמ
- םיגוס ינשמ םיבכרומו (רומאכ ,םצעה םשל םיוולתמ םה ירה יכ)
."יאוול" - ינשהו ,"הרומת" :ארקנ דחאה
"יאוול"ה וליאו ,םצעה םש לש םוקמ אלממכ תובר םימעפ שמשמ "הרומת
.ומצע תושרב דומעל לוכי ונניאו ,םצעה םש דיל תויהל בייח
לכה ךסב אוה (ב"ויכו ,הילגנא ךלמ) "ךלמ" יתימא הכולמ ןומראבש םשכ ,בגא
םג ךכ ,רתכה תא שרוי וא רחבנ אוה רשאכ םיוסמ םדאל םידימצמש ראות
םצעה םשל "אשונ" ראותה תא םידימצמ ונא ."וננומרא"ב
"לעופ"ל םידימצמ ונא "אושנ" ראותה תאו ,ופילחת וא
םיפרטצמ אלא ,תויאמצע םילימכ םידמוע םניא םה רשאכ
:המגודל .ילעופה טפשמה תכלממל ,"טפשמה תכלממ
תעבה לש הנווכ אלל תודדוב םילימ יתש לכה ךסב הלא = דלי ,האור
םש" איה "דלי" הלימהו ,"לעופ" איה "האור" הלימהש ןייצנ ןכלו ,והשלכ ןויער
= דליהש ןייצנ - "האור דליה" :טפשמ ידכל תורבחתמ ןהשכ לבא ."םצע
- ונלש טפשמב םצעה םש לש יריבחתה ודיקפת :רמולכ .אושנ = האור ;אשונ
םה אושנהו אשונה .אושנ - ונלש טפשמב לעופה לש יריבחתה ודיקפת ;אשונ
ףיעסב ןייעלו רוזחל םכל יאדכ ).רביד יקלח םה לעופו םש ;"טפשמ יקלח"
(.ל"נה


בחרומ אושנ


,הלועפה תועמשמ תא תועיבמה םילימ ףוריצמ טפשמב אושנה בכרומ םיתעל
.הלועפה תועמשמ תא הנשמ ןקרפל ןויסינ לכו
.בחרומ אושנ :ארקנ הזכ אושנ
:תודחא תורוצב עיפומ בחרומה אושנה

בינ אושנ

(בטיה בישקה אוה=) .תסכרפאכ ונזא תא השע אוה

(רבד הליג אל רקוחה=) .ודיב סרח הלעה רקוחה

(םילודג לע םיכמתסמ=) .לודג ןליאב םילתנ םתא םכירבדב

.בחרומ אושנכ - תחא הדיחיכ םיחתנמ וללה םיבינה תא
:תואבה םיכרדה יתשמ תחאב השעית בחרומ אושנ םכינפל םא הקידבה
ונישע ונאש יפכ) .יתרגש יוטיבב ,ירויצה יוטיבה ,בינה תרמה תרזעב .א
(.ל"נה תומגודב
ונינפל ,הלועפה תועמשמ הנתשמ ןכא םא .םילימה ףוריצ קוריפ תרזעב .ב
.בחרומ אושנ
לעופ םש + ראות םש וא רזע לעופ .ב

אושנבחרומ אושנ
.הירבח יאנת תא הביטימ הדוגאה :לבא .ןגנל םיביטימ תרומזתב םינגנה
אושנבחרומ אושנ
ךושמל הדי תא ההיבגמ הכירדמה :לבא ףוע ההיבגמ רופיצה
.בל תמושת
בחרומ אושנ
.תכלל םילוכי םתא

בחרומ אושנ
.תורקל לולע רבדה

בחרומ אושנ
.תדרל לחה םשג

.הלועפה תועמשמ הנתשתש אלב ףוריצה תא קרפל ןתינ אל ל"נה תומגודה לכב
ןיבל םינושארה םיטפשמה ינש לש ינמיה רוטב םינמוסמה םילעפה ןיב לדבהל בל ומיש
ינמיה רוטב וליאו ,אושנ וללה םילעפה םיווהמ ילאמשה רוטב :ילאמשה רוטבש הלא
םיאלממ "ההיבגמ" "םיביטימ" :םמצע םילעפה .לעופה םשב יוצמ הלועפה תועמשמ רקיע
(.הובג הפע רופיצה ;בטיה םינגנמ םינגנה) .ןפוא רואית לש דיקפת


ינוניב + היה
(past progressive) תילגנאה הפשב ךשמתמה רבעל ליבקהל רשפא וז הרוצ

.הכורא העש וז ךרדב ךלהמ יתייה םוי לכ *
.םיה תפשב םיפדצ םיפסוא ונייה ונתודליב *

רוביחה 'וב םהיניב םירושקה םילעפ ינש

רקיע תא - ינשה לעופהו ,תונשיה ,תווהתה ,ךילהת ןייצמ םינשה ןיבמ ןושארה לעופה
.הלועפה

.רבגתמו ךלוה שערה *
.וירסמ תא שיגדהו רזח םאונה *
.אבו שמשממ ףרוחה *

עטקב בחרומ אושנ יוהיז :1 ליגרת

לש טנרטניאה תרודהמב "תורפס" ףסומב םסרפתהש רופיס ךותמ עטקה תא וארק
"בירעמ" ןותיע
רבוטקואב 13 ,ישיש םוי תרודהמ
http://images.maariv.co.il/cache/ART73991.html

.םיבחרומה םיאושנה לע וצחל

י"בא-ןב רמתיא / ןושארה ירבעה דליה לש ותנותח
תוביתה ישאר רוקמ הזו - הדוהי ןב רזעילא לש ונב היה י"בא ןב רמתיא ?םתעדיה)
(תירבעה הפשה היחמ - ומש לשםינוש םיאושנ ינש ןיבל בחרומ אושנ ןיב הנחבה :2 ליגרת

אושנ הווהמ דמצה טפשמ הזיאב .םילימ ףוריצ ןמוסמ םהמ דחא לכב .םיטפשמ דמצ םכינפל
:םיאתמה עובירה לע וצחל ?עודמו ,םיאושנ ינש - הזיאבו בחרומ

.תובר תולאש ומצע תא לאושו בש הרופאה הפילחב שיאה .1
" .לואשל לדחו הלח ובסש םויל דעו ומצע תא רכזש םוימ השע ךכ .2

.הווהב םילעפה דמצ יכ ,בחרומ אושנ הווהמ דמצה 1 טפשמב
.רבעב םילעפה דמצ יכ ,בחרומ אושנ הווהמ דמצה 2 טפשמב
.תונשיה ןייצמ דמצב ןושארה לעופה יכ ,בחרומ אושנ הווהמ דמצה 1 טפשמב
רוביחה 'וב םהיניב םירושקה םילעפ ינש יכ ,בחרומ אושנ הווהמ דמצה 2 טפשמב
.בחרומ אושנ םירצוי
ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ
םינותיע לש טנרטניא תרודהמב שופיח :3 ליגרת
דחא לכ יבגל :"ץראה" "בירעמ" םינותיעל התליאש וחלש .א
.קיחרהביטימ :םילעפה ינשמ
םיעיפומ םה םהבש 3 -ו םיאשונכ וללה םילעפה םיעיפומ םהבש םיטפשמ 3 וקיתעה .ב
תולטמה תיירפסל רמוחה תא ולעה .בחרומ אושנמ קלחכ :רמולכ ,רזע ילעופכ
.םכלש
.הקידבל ונילא רמוחה תא וחלש .ג

.הז אשונב בחרנ ןויד שי "ןויער יל שי" :רשקהב הדיחיב