יאוולה


."םיצעויה" תא ,"רצחה ישנא" תא ונרכזה "ילעופה טפשמה ןומרא" קרפב ,םכל רוכזכ
.יאוולה אוה רצחה ישנאמ דחא
ןמאנ היוול ןב שמשמ אוה ןכלו םש לכל תוולתהל "בהוא" ,אוה ןכ ומשכ , יאוולה
.והשלכ םש דימת אוה אשונהש םושמ ,אשונל
םיגוסמ םצע תומש לע םיבתוכו םירבדמ ונא הבותכהו הרובדה תימוימויה ןושלב
. םיטשפומ םצע תומשו םיישחומ םצע תומש ,םינוש
ונא תחא אל .םייח יבצמו תומוקמ ,םיצפח ,םישנא לע םירבדמו םיבתוכ ונא ,לשמל
.ולא םצע תומש לע עדימ ףיסוהל םישרדנ
וא םדא ,ץפח לש קיודמ רואית תתל םישרדנ ונא םהבש ,םייח יבצמ לע ,לשמל ,ובשח
.םוקמ
םשל ומע השיגפ תארקל םדא לש הארמו שובל רואית ,דבאש ץפח רואית :המגודל
.ויוהיז
,ותנוכת ,ותוכייש :איהש הניחב לכמ ותוא תוראתמו םצעה םש תא תוולמה הלא םילימל
.םצעה םש ימילשמ םיארוק ונא - דועו ותומכ

.יאוול אוה םצעה םש תא הוולמה דוסי לכ

: םינוש רביד יקלח שמשל םילוכי םיאוולכ

אוה איהש הניחב לכמ ותוא ראתמו םצעה םשל ףרטצמה ראות םש לכ :ראות םש -
.יאוול
?וליא ?וזיא ?הזיא :הלאשה לע הנוע ראות םש יאוול
. רמוחה תא בטיה ריבסמ שדחה (?הזיא) הרומה : המגודל
. תועש שולש הכשמנ עבש ראבל תפייעמה (?וזיא) העיסנה
.הנוכשל עיגה שדח ( ?הזיא) ןכש
.תוריהמב ונבנ העבגה לעש (?וליא) םיתבה

רפסמב ,ןימב ול םימיאתמו םצעה םשל םיפרטצמה זמרה ייוניכ :זמר יוניכ יאוול -
עודייבו
.םיאוולכ ושמשי
?וליא ?וזיא ?הזיא :הלאשה לע הנוע זמר יוניכ יאוול
.םידומילב תנייטצמ וז הדלי :המגודל
.רחמל ונתנ הלא םירועיש

.םיאוולכ ושמשי םירובחהו םידורפה תוכיישה ייוניכ :תוכייש יוניכ יאוול -

?המ לש ?ימ לש :הלאשה לע הנוע תוכייש יאוול
.דבא ורפס : המגודל
.אצמנ דימלתה לש טוקליה
.דבלב דחא יאוול ןייצנ לופכ יאוול טפשמב עיפומ רשאכ
.ןיינעמ הנפד הרומה לש הרועש : המגודל
רובח יוניכ תועצמאב תוכייש יאוול ןייצמ הרועש הלימב עיפומה קיפמה :בל ומיש
יאוולה תא - דבלב דחא יאוול ןייצנ אלא ,ףצרב םיאוול ינש ןייצל ךרוצ ןיא ןכל
.םיאוולה ףצרב ינשה
יאוול
ןיינעמ הנפד הרומה לש הרועש
1 ליגרת
: תמוסרפ םכינפל


םיאוולה לע תמוסרפב ושיקה . א
?ההובג תוחיכשב עיפומה םיאוולה גוס והמ .ב

.יאוולכ (ףוריצב היינשה הלימה) ךמוסה שמשמ תוכימס ףוריצב :יאוולכ ךמוסה -

.וינפלש ךמסנל יאוול ךמוס לכ שמשי הז הרקמב .תויוכימס תרשרש עיפוהל הלוכי םיתעל

:המגודל

.הנורחאל ורבג סולינה תחדק ישותי תרבדהל ןורשה תוצעומ תויוליעפ

:תוכימס תורשרש יתש הז טפשמב

.סולינה תחדק ישותיו .2 ןורשה תוצעומ תויוליעפ .1

:הז ןפואב תורשרשה ןמ תחא לכ קרפל ןתינ

 

תויוכימס תרשרשב םיאוול יוהיז : 2 רפסמ ליגרת

:"ץראה" ןותיעב המסרפתהש תיאנותיע העידי לש תרתוכ םכינפל

. יאוול דיקפתב תושמשמה םילימה לע ושיקה


שופיח תמישמ :3 רפסמ ליגרת

טנרטניאב רחא רוקמ לכב וא "בירעמ","ץראה" תימויה תונותיעב ושפח
וקיתעה ,תויוכימס תרשרש העיפומ ןהבש תומוסרפל וא תורתוכל תואמגוד שולש
תא ונייצ ,ךיראתה תאו רוקמה תא תמוסרפ וא תרתוכ לכ דצב ונייצ ,תולטמה תיירפסל
.םיאוולה
.הקידבל ונילא וחלש


תומכ יאוול -

תירפסמ הדידמל תנתינ תומכה םיתיעל .ותומכ תניחבמ םצעה םש תא ראתל ןתינ
.רפסמ םש לע םירבדמ ונא הז הרקמב
.םיחופת ינש םויה יתלכא
"םיתמכ" לע םירבדמ ונא הז הרקמב .תירפסמ הניחבמ תומכה תא רידגהל השק םיתעל
. תיברמ ,הברה ,בור ,לכ : המגודל

.הניחבב ולשכנ םידימלת הברה
.תויבויח תובוגת הברה "רצק" שדחה טרסה

"?המכ" :הלאשה לע הנוע תומכ יאוול
.םצעה םש ינפל ללכ ךרדב עיפומ תומכ יאוול


טנרטניאב שופיח :4 ליגרת

תואמגוד םירחאו ענענ ,הלאוו :ןוגכ,םירתאב ןכו םינושה תונותיעה ירתאב ושפח

.הקידבל וחלשו ,םיאוולה יגוסל וניימ ,וקיתעה . םיאוול םיעיפומ םהבש תומוסרפלו םיטפשמל

תומכ יאוול יוהיז :5 ליגרת
:רמאמ ךותמ דבועמ עטק םכינפל

!הפיט ובשחת

(1996) ןוזלשיפ בל 'פורפ :תאמ.תומכה יאוול לע םכינפלש עטקב וצחל


6 ליגרת
: תמוסרפל המגוד םכינפל:תמוסרפב םיאוולה לע וצחל .א

.םיטפשמה תועמשמ לע הרימש ךות םירחא םיאוולב םתאצמש םיאוולה תא ורימה .ב
הקידבל ונילא םכתבושת תא וחלש