הרומת

ןייפאתמ אוה .ףסונ "רצח שיא"ב םיתעל ןיחבי "ילעופה טפשמה ןומרא"ב רייסמה
טעמל ןומראב םינוש םידיקפת ילעב לש םמוקמ תא ךרוצה תעשב אלמל תלוכיב
.ילעופה אושנה-"ךלמה"
.הרומת לכ יפב הנוכמ הז "רצח שיא"
הרומת הלימה לש ינולימה שוריפה .םצעה םש לא הוולנה יאוול לש גוס איה הרומתה
אוה
ךכיפל (ח"טמ - םלשה ירבעה ןולימה "םילימ בר" ךותמ ) "ךרע הווש רבד ,ףילחת"
םצעה םשל תועמשמ תניחבמ ךרע תווש איהש ,יאוולל האוושהב הרומתה לש הדוחיי
.תיוולנ איה וילא
:המגודל
הרומת
.רקוב לכב תועיבקב ונתיבל עיגמ "ץראה" רקובה ןותיע

" ץראה"= רקובה ןותיע
תניחבמ ךרע הווש אוה "ץראה" ךכיפל ,רקוב ןותיע ונה " ץראה" יכ ,םיעדוי ונלוכ
תועמשמ
.עגפית טפשמה תועמשמש ילבמ "ןותיע" הלימה תא ףילחהל לוכי אוהו .ןותיע םצעה םשל

הרומת
.ל"הצ ידי לע םימיה תשש תמחלמב שבכנ ,תועמדה לתוכ , יברעמה לתוכה


ליאוה ,יברעמה לתוכל הרומת שמשי תועמדה לתוכ .תועמדה לתוכ= יברעמה לתוכה
. תורחא םילימב םצע םש ותוא תא גציימ אוהו

? הרומת ההזנ דציכ

.םיכרד יתשב שמתשהל ןתינ הרומתה תא תוהזל ידכ

,ונכות לע רומשל ךישממ טפשמה םא ,הרומתל םדוקה םצעה םש תא טימשהל הסננ .א
הלימה לש יריבחתה הדיקפת תא לבקל הלוכי םצעה םש תא הפילחמה הלימהו
.הרומת ונינפל ,הטמשוהש

: המגודל
הרומת
."הגירהה ריעב" תא בתכ ,ימואלה ררושמה קילאיב ןמחנ םייח

ותועמשמב העגפ אל יטרפה םצעה םש תטמשה
טפשמה לש
"ימואלה ררושמה" םילימה ךכיפל .ימואלה ררושמה אוה קילאיבש רורב לכלו ליאוה
.הרומתכ דקפתל תולוכי

.השיאל ,ןבל לש הריעצה ותב ,לחר תא אשנ , קחצי לש רוכבה ונב , בקעי

תא הנשמ הניא תורחאה םילימב םתרמהו - לחר ,בקעי - םייטרפה תומשה תטמשה
. הרומת וללה םילימה הנשמשת ןכל .טפשמה תועמשמ

.םצעה םשל הרומתה תא םידקנו טפשמב םילימה רדס תא הנשנ .ב

:רוכזל בושח
.ןושארה אלו םצעה תומש ינש ןיבמ ינשה יוטיבה דימת איה הרומתה -
.ופוסב וא ועצמאב אלא טפשמ שארב האב הניא הרומתה -לש יריבחתה דיקפתה םג הנתשמ ,טפשמב םילימה רדס תא םינשמ רשאכ :רוכזל בושח
איה ותואש םצעה םש לש יריבחתה ודיקפת תא תלבקמ הרומתה :ופלחתהש םילימה
.הרומת תויהל ךפוה םצעה םש .ןכל םדוק הרימה
.אשונ - ינשה טפשמבו ,הרומת שמיש ןושארה טפשמב "רעונל בירעמ" - ונינפלש המגודב

תימויה תונותיעב תורומת יוהיז :1 ליגרת

.הרומת דיקפת תואלממה םילימה לע ושיקה .תימויה תונותיעה ךותמ םיעטק םכינפלהרומתה קוסיפ

איה ,תחא הליממ רתוי הליכמ איהו ,טפשמ עצמאב העיפומ הרומתה רשאכ .1
אובי טפשמ ףוסב וליאו - הירחא דחאהו הינפל דחאה - םיקיספ תועצמאב דרפות
.הינפל קר קיספ

:המגודל
.תוצמ םילכוא ,תוריחה גח ,חספה גחב

.הירטסוא תריב ,הניווב דלונ ,םידוהיה תנידמ הזוח ,לצרה באז ןימינב

.םיקיספב דרפות אל תחא הלימ תב הרומת .2

:המגודל
.ןתנוהיו לואש תומ לע הניק בתכ ךלמה דוד
.תפחשה תלחממ הרטפנ תררושמה לחר

ןותיע ,הריצי ,תינכות ,דסומ ,הגצה ,טרס ,רפס לש םש איה הרומתה רשאכ .3
המודכו
.םיקיספב אלו תואכרימב דרפות איה

:המגודל
.רקוב לכב ונתיבל עיגמ " תונורחא תועידי" ימויה ןותיעה
." ימצע לע קר" רישה תא הבתכ תררושמה לחר
.לעשמ םיסינ ידי -לע בתכנ "...תונש הלאו" רפסה


.תומוקמו םישנא תומשב תואכרימ ןמסל ןיא

תאז ,ונייהד ,רמולכ : ןוגכ ,םוצמצ וא רבסה תולימ הרומתה ינפל תואב םיתעל .4
קיספה ןכ לעו ,הרומתה ןמ קלחל תובשחנ הלא םילימ .רקיעב ,דוחייב ,תרמוא
.םהינפל אב


: המגודל

.ףרוחה תישארב רמולכ ,רבמצד שדוחב חתפנ ןומרחב יקסה רתא .1
. תוילוכשא דוחייב ,רדה ירפ דואמ תבהוא ינא .2
.ץיוושב ורוקיב לע רקיעב ,הפוריאב ותוהש לע הברה ונל רפיס אוה .3


םייניב םוכיס

.תיוולנ איה וילאש טפשמה קלח תא רימהל התלוכיב אוה הרומתה לש הדוחיי


המגודל
.םוקמ רואיתל הרומת
 
.תוומה םי ,חלמה םיב םפוג תא לובטל רוע תולחמב םילוחה םישנאל םיצילממ רוע יאפור .1
.םוקמ רואיתל הרומת  
.םינגה -ריע ,ןג - תמרב םירג ירוה 2

יאוולל הרומת אשונל הרומת  
ךילהתב קסועה,"הפסה לע לארשי" רפסה רבחמ ,ינילק גולוכיספ ,דרבזורג רפוע .3
.םינורחאה תועובשה תמוארט לע רבדמ םולשה ךילהת ךות לארשי יחרזא לע רבועש ישפנה

אשומל הרומת  
.הפשב ךתטילש תא ןוחבל רמולכ ,קודבל םיצור ונא .4

תונומתב תורומת :2 ליגרת

תוחפל תחא הרומת ליכיש ,טפשמ תונומתה ןמ תחא לכל ורבח .תונומת ףסוא םכינפל
.הקידבל ונילא םכיתובושת וחלש .הכלהכ וקספ .תונומתה ןכות תא הריהבמה