םירואיתה


םידמול ונא םתועצמאב .םינוש םיגוסמ "םיצעוי"ב ומצע תא ףיקמ לעופ=אושנה "ךלמ"ה
דמלנ הז קרפב .אשומה תא ,"םיצעוי"ה תוצובקמ תחא תא ונרכה הכ דע .הזה ךלמה לע תובר
.ילעופה אושנל היוול ינבכ םירואיתה לש םהידיקפת לעילעופה אושנל םירואיתה לש םתמורת .1


לע דחוימב ובכעתהו ,האבה הבתכה ןמ םידבועמה םיעטקה ךותבש םיטלבומה םיטפשמב ונייע
:וקב תוטלבומה םילימה

רבמטפסב 29 ,ישיש םוי תרודהמ "בירעמ"
תובתכ <<עובשפוס

ןטלוסה
לובנטסיא ,ןורבה ביבא תאמ

היקרוטב וביבר םייח םע םייתוכלמ םימי העברא * תינמתועה הירפמיאה
רשע תוכזב םייחב הברה גישה וביבר.2 .היקרוטב םיהולא תא ספת וביבר םייח .1
םלוה תיב אוצמל ול חקל שדוחמ רתוי.3 .ומצעל ןגרפל עדוי אוהו וילגר תועבצא
בלב .תמלתשמ םיטרדנטסה לע תושקעתההו תונלבסהש ררבתה לבא ,לובנטסיאב
ןיבו םיהוהמ םינוכיש ןיב םיעסונש ירחא .4,וזה המוצעה ריעה לש יתאיסאה קלחה
סוגרד תנוכשל םיעיגמ ,שיבכה לע תולגע םירומח ומכ םהידיב םיבחוסש םדא יללצ
לש ילארשיה שכרה םג וישכע םהיניבו ,םירזו םיימוקמ םירישע תסלכאמש ,תיתרקויה
...ה'צחברנפ תצובק
,םינש רפסמ ל"וחב יח .7 ...ןמאתמ ינא .השק דבוע ינא.6 ...יצחו הנומשב םק ינא רקוב לכ".5
...תולקב רבוע הזש םיבשוח .9 ...בטיה קחשמ אל התא םימעפל .8 ...החפשמהמ קוחר
...ולש םייחה תביבסב תורעתהל ידכ לכה וביבר השוע ,שרגמב תומלשל הפיאש דבלמ .10
...הפוריאל םיכייש אל םילארשיה םינקחשה המל ןיבמ אל ללכב ינא .
...הטלס ידמב וביבר לש םיקחשמה לארשיב ורדוש תומדוקה םינשב .12
םע רבג ,לדזק םיהרביא ,ןקתמה להנמו ,הרדנמסב רוגס ןומיא דוע םייקתה ןושאר םויב .13
זול יזוגא חצפמ ה'צחברנפל הגעלש םינותיעה תמרע לומ ורדחב בשי ,דובכ תרדהו ףיסכמ רעיש
תא רכשב תרבע ,הזמ ץוח - ....14 ...ןואכידל ףיסוה קרו ןיזאומ לליי הכומסה הנוכשהמ .ונוגי ללגב
רתוי ימצעל רשפאל לוכי ינאש רורב " ...15 ...תוגיגח ויה חטב ךופה היה הז םא .'ץיבוקרב
.םוצמצב םייח םירחאש יל עירפמש תורמל ,םיעצמא

- תונוש תוניחבמ לעופה תא תוראתמ תונמוסמה םילימהש ,יאדווב ,םתנחבה

:הלועפה םוקמ תניחבמ
(?ןאל) סוגרד תנוכשל :4 טפשמ (?ןכיה) לובנטסיאב :3 טפשמ (?ןכיה) היקרוטב :1 טפשמ
- (?ןכיה) לארשיב :12 טפשמ ;(?ןכיה) קוחר ,ל"וחב :7 טפשמ
(?ןאלו ןיאמ ?ןיאמ) םוקמ רואית

:הלועפה ןמז תניחבמ
(?יתמ) תומדוק םינשב :12 טפשמ (?יתמ) יצחו הנומשב :5 טפשמ (?יתמ) םייחב :2 טפשמ
ןמז רואית

:הלועפה עוציב ןפוא תניחבמ
;םהידיב ;םדא יללצ ןיב ;םינוכיש ןיב :4 טפשמ וילגר תועבצא רשע תוכזב :2 טפשמ
?ןפוא הזיאב ?דציכ ?ךיא) השק :6 טפשמ (?ןפוא הזיאב ?דציכ ?ךיא) םירומח ומכ
(?ןפוא הזיאב ?דציכ ?ךיא) בוט ;םימעפל :8 טפשמ - (?המ יפכ ?המ ומכ
(?ןפוא הזיאב ?דציכ ?ךיא) תולקב :9 טפשמ
ןפוא רואית

:הלועפה ךשמ וא הדימ/תומכ תניחבמ
םינש רפסמ :7 טפשמ (?ןמז המכ) שדוחמ רתוי :3 טפשמ
הדימ רואית/תומכ רואית

:הלועפל הביסה תניחבמ
הז טפשמב "המל" הלאשה תילימ - (?הביסה המ ?עודמ ?המל) המל :11 טפשמ
תינכט הלקת ללגב - ךכ רמאיהל היה לוכי טפשמה :הבושתה דיקפת תא תאלממ
(?הביסה המ ?עודמ ?המל) ונוגי ללגב :13 טפשמ ...םילארשיה םינקחשה
הביס רואית

:הלועפה תרטמ/הלועפה תילכת תניחבמ
(?תילכת וזיאל ?המ םשל ?הרטמ וזיאל) תורעתהל ידכ :10 טפשמ
תילכת רואית

:יאנתה תניחבמ
(?יאנת הזיאב) םא :14 טפשמ
יאנת רואית

:רותיווה תניחבמ
( ?המ ףא לע ?המ תורמל) "ש תורמל " :15 טפשמ
רותיו רואית

:הלועפה עוציב ןמזב הלועפה השוע לש ובצמ תניחבמ
אוה יכ ,םירחאה לכמ תצקמב הנוש הז רואית ) זול יזוגא חצפמ :13 טפשמ
,הלועפה עוציב ןמזב [ןקתמה להנמ] הלועפה השוע לש ובצמ תא ראתמ
(!המצע הלועפה תא אלו
בצמ רואית


טפשמב הלועפה לע בושח םילשמ עדימ ונל םיקפסמה - םיטפשמה םימעפל -טפשמה יקלח
."לעופ ימילשמ" :םיארקנ

:םירואית לש םיגוס העשת וניהיז
םוקמ רואית .1
ןמז רואית .2
ןפוא רואית .3
בצמ רואית .4
הדימ רואית .5
הביס רואית .6
תילכת רואית .7
יאנת רואית .8
רותיו רואית .9

תא תוהזל ודמלתש בושח הז בלשב .םירואיתה ןמ דחא לכב ןיחבהל דמלנו רוזחנ דוע
.םללכב םירואיתה
.(אשומ ןיבל רואית ןיב וניחבה) .אבה עטקבש םירואיתה לע וצחל :ליגרת