ןושלב תורגב

םיליגרת

:הכלהכ וקספו ףיקע רובידל רישי רובידמ םיטפשמה תא ורבחש .1

."היזיבלטהמו אמאמ ,אבאמ תבכרומ םויה לש החפשמה" :םינעוט ךוניח ישנא .א
.םידימלתה תצעומ העידוה "החדית רטסמסה לש םויסה תביסמ" .ב
."להנמה םע החישל ךירוה םע אובל ךילע" :תושרופמ דימלתל רמאנ .ג

.ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ
הלא לע תופסונ רובחש תוירשפא תומייק םיתעל

:הכלהכ וקספו רישי רובידל ףיקע רובידמ םיטפשמה תא ורבחש .2
.םירז םישנאמ ורהזייש התייה םידליהמ רטושה תשקב .א
.יטרפ ןפואב ולבקל ןכומ היהי םא הלוחה ידי לע לאשנ אפורה .ב
.תינכותב עיפוהל לכותש תמסרופמה תרמזל וחיטבה .ג

.ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ
הלא לע תופסונ רובחש תוירשפא תומייק םיתעל


ןיא) הכלהכ וקספו רגסה ילעב םיטושפ םיטפשמ םיבכרומה םיטפשמהמ ורבחש .3
:(תורתוימ םילימ ףיסוהל
.םינטק רחביהל הז דמעומ לש וייוכיסש חוויד יאנותיעה .א
.םיניירבעה לש םהישנוע ורמחוי יכ טלחוה הרובחתה דרשמב .ב
."דיקפתל יתודמעומ תא ריסמ ינא" :התייה רשה תעדוה .ג

.ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ
הלא לע תופסונ רובחש תוירשפא תומייק םיתעל


:םידרפנ םיטושפ םיטפשמ ינשל םיאבה םיבכרומה םיטפשמה תא ורבחש .4
.הביס רואית ןיבל תילכת רואית ןיב םילדבה שיש ונל הריבסה הרומה .א
.ץרמנ לופיטל םיקוקז ץראב ןוימה ירדח יכ הלוע תואירבה דרשמ לש הקידבמ .ב
.תיבירה תא ליזוהל שיש טלחוה רקובה תבישיב .ג

.ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ
הלא לע תופסונ רובחש תוירשפא תומייק םיתעל


.ךמולש המ יתוא ולאש םה :טפשמב .5
.רישי רובידב תואבומ "ךמולש המ" םילימה
.ףיקע רובידב תואבומ "ךמולש המ" םילימה
.תונוכנ 'ב + 'א תובושת
.ףיקע רוביד אלו רישי רוביד אל ןאכ ןיא

תירבע" ןמכייר היננח לש ורפס ךותמ) םיכרד יתשב אבה עטקה תא וקספ .6
:("הזילע
תינשייבל קשנ רוחב
לדחת לא ול הרמא
תינש הקשינ ףוצחה ךא
לדחת לא ול הרמא

ןאכ וצחל םכתבושת תא קודבל ידכ
הלא לע תופסונ רובחש תוירשפא תומייק םיתעל


ןורש יאחוי י"ע 17/3/1999 - ךיראתב הלעוהרוזח