ןושלב תורגב

תנבל רהוז תאמ רגסה לש וחוכ לע
ןמ םיחוקל ןאכ םיאבומה םיפדה תשש - רגסהה לש וחוכ לע
שי .תנבל רהז ,תרבחמה לש התובידאב "רוטנק הסדה" רפסה
שדח דומע םעפ לכ חותפל ידכ טווינה לגרסל רוזחל
JPEG גוסמ הנומת
2רגסהה לש ירוטרה וחוכ לע
JPEG גוסמ הנומת
3 רגסהה לש וחוכ לע
JPEG גוסמ הנומת
4רגסהה לש וחוכ לכ
JPEG גוסמ הנומת
5 רגסהה לש וחוכ לע
JPEG גוסמ הנומת
6רגסהה לש וחוכ לע
JPEG גוסמ הנומת