ןושלב תורגב

םיטפשמ יגוס
1 קרפ םיטפשמ יגוס
URL רושיק
דובעש תולימו רושיק תולימ לש הלבט
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
2 קרפ םיטפשמ יגוס
URL רושיק
3 קרפ םיטפשמ יגוס
URL רושיק
4 קרפ םיטפשמ יגוס
URL רושיק
בכרומה טפשמה - תגצמ
MS Power Point לש תגצמ
רואית תויקוספ - תגצמ