ןושלב תורגב

ב"צימו תורגב תוניחב - ר"מפמ ירזוח
ןזור םייח ש"ע תונשלבל ילארשיה גוחה לש סוניכל הנמזה
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
תרבחמ ןולאש- א ןולאש
01108) ב ןולאשב תולאשה םוצמצ)
םאתומה ב ןולאשב תולאשה םוצמצ
2011 ףרוח הדימלה רמוח דוקימ
PDF - טבורקא ךמסמ
2011 ףרוח א ןולאש תומאתה תלבט
PDF - טבורקא ךמסמ
"עובשה תלימ" םשב םידימלתל תורגיא - שדחה הימדקאה רתאב
רש וילע זירכהש "םויה תלימ" וא "עגרב הלימ" םזימה תרגסמב)
תרתוכ לע ץוחלל שי ,רושיקה חתפיישכ :בל ומיש .(ךוניחה
.תשקובמה תרגיאה
URL רושיק
המרדה תרדס לע הרומל ךירדמFM23
עדימ תרגיא ללוכ - עדימ תורגיא :םידומיל תוינכת ףגאל רושיק
ג"נ
URL רושיק
ט"סשת ץיק 'א ןולאש - הניחב יחקל
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
ט"סשת ץיק ,ב ןולאש יחקל
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
תירבע' ישאר עוצקמב תורגבה ינויצ לולקש'
URL רושיק
ףגאה לש רתאל התלעוה קוחה :תורוקמה ןמ םיטסקט תרבוחה
.םשל םכתא הנפמ רושיקה .םידומיל תוינכתל
URL רושיק
הביתכל ןושארה ימואלניבה סוניכל םיריצקת תשגהל ארוק לוק
תימדקא
PDF - טבורקא ךמסמ
סחיב 23.7.09 םוימ ר"מפמ תעדוהל רושיק !בל ומיש
ר"מפמ רתאב ע"שת ל"הנשל תוכרעיהל
URL רושיק
לכל העדוה - ג"נ עדימ תרגיא - 2009 ילויב 23 :ךיראתל שדח
םירומה
תרדס יקרפ לכ תא ואצמת הז רתאב .הידמ-עדימ רתאל רושיק
'תורגבל הנכה':לע ץוחלל הסינכה רחאלו ,םשריהל שי .המרדה
'ןושל' - םשמו
URL רושיק
תא םסרפ םידומיל תוינכתל ףגאה !!2006 רבמבונל שדח
רשפא םירמאמל רושיק .םרתאב ב"נ עדימ תרגיאמ םירמאמה
ןמ דחא לכב "תובחרה"ב ןכו ,םרתאב "תועדוהה חול"ב אוצמל
רודמב ,(טנושל) ונרתאב ונרצי םכתויחונל .תינכתה לש םיקרפה
ןמ דחא לכב "תובחרהה" ירמאמל םידרפנ םירושיק ,"םירומ רדח"
.םיקרפה
םינובושתהו העבהו הנבה תומישמל רושיק לע העדוה
ךוניחה דרשמ רתאל רושיק - ה"סשת ,'ח תותיכל ב"צימ ןחבמ
(טבורקא תנכתב בותכ רמוחה)
URL רושיק
ב ןולאשל םימגד תרבוח -!! (04 רבמצדב) שדח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
הכרדה ירמוחו םינולאש - םישדח םילוע
ד"סשת) א"נ עדימ תרגיא !שדח
HTML ךמסמ
א ןולאשל םימגד תרבוח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
קוחה - תורוקמה ןמ םיטסקט
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
תורוקמה ןושלל הארוה יזמר !שדח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
השדחה םידומילה תינכת - ב ןולאשל תנכדועמ המגוד
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
ב ןולאש - הארוהל המגוד
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
םידומיל תוינכתל ףגאל רושיק - השדחה םידומילה תינכת
URL רושיק
טנושלב דומילה תודיחיל 'א ןולאש יפיעסמ םוקמ יארמ
ןולימ תרזעב תויוליעפל םוקמ יארמ
ב"צימ ןחבמל המגוד
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
'ד התיכל ב"צימ ןחבמל המגוד
ג"סשתו ב"סשת םינשה ןמ םירזוח
ד"סשת ר"מפמ ירזוח
ה"סשת ר"מפמ ירזוח
ח"סשתמ םירזוחו תועדוה
ז"סשתו ו"סשת תנשמ םירזוחו תועדוה
ט"סשתמ םירזוח