ןושלב תורגב

ד"סשת) א"נ עדימ תרגיא !שדח

.(ד"סשת) א"נ עדימ תרגיא רואל האצי
"םיעמשמהו םילימה רצוא" אשונב דומיל ירמוחו הארוהל תועצה ,םירמאמ תרגיאב
תורומל ןכו רפסה יתבל החלשנ תרגיאה .(תירבעב םידומילה תינכתב שדחה קרפה)
.הצופתה תמישרב םילולכה םירומלו


יבאז הבוט י"ע 2/9/2004 - ךיראתב הלעוה