בגרות בלשון

צמצום השאלות בשאלון ב המותאם

צמצום השאלות בשאלון ב' המותאם (01108)
 

בעקבות החלטת ועדת המקצוע בנוגע לשאלון ב' הרגיל ברצוננו להודיע על השינויים שלהלן בשאלון המותאם. ראשית יש להדגיש כי לא יחול כל שינוי בתוכני הבחינה ובדרכי התשאול בה, והם יישארו כפי שפורסמו בשעתם בחוזר "מפרט התכנים לשאלון ב מותאם".
להלן השינויים וכן כמה הדגשים:

 

א. יופחתו 30 דקות מזמן הבחינה (שלוש שעות וחצי), כך שתיוותרנה 3 שעות בחינה.
ב. לא יחול כל שינוי בסוג הטקסט, ברמת מורכבותו ובהיקפו (כ-600-500 מילים).
 ג. בפרק הבנת הנקרא יופחתו שאלות, ותיוותרנה בסה"כ 4-3 שאלות. מביניהן תהיינה שאלות שתעסוקנה בתוכן גלובלי ובתוכן לוקלי, כגון בטענה המרכזית,  ברכיבי הטעון, בהנמקה, בטענות מתנגדים ובהפרכתן. כמו כן תיתכנה שאלות על מילים קשות ו/או על אמצעים רטוריים.
ד. בשאלות התחביר יתבקש הנבחן לענות על 3 שאלות מתוך 5 (במקום על 4 מתוך 7).
ה. בפרק ההבעה ובפרק הצורות לא יחול כל שינוי.

 

השינויים הללו ייושמו החל ממועד קיץ תשע"ב.הועלה בתאריך - 18/12/2011 ע"י טובה זאבי