ןושלב תורגב

ד"סשת ר"מפמ ירזוח
ד"סשת 1 ר"מפמ רזוח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
יכרד תמאתהל תורהבהו תויחנה : 2 ד"סשת דחוימ רזוח
תורגבה ינולאשב תודחוימ תויסולכוא לש תונחביהה
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
ד"סשת - 3 ר"מפמ רזוח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
דועו השדחה הניחבה תינכת תלחה - 4 ד"סשת ר"מפמ רזוח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
תנכת תרזעב קר חתפנ ץבוקה - ד"סשת ץיק תורגב דוקימ
.טבורקא
PDF - טבורקא ךמסמ
04/1/8 :ףרוח תורגבה תניחב ןורתפל ךילב ס"יבל רושיק
URL רושיק
הדרוהל תוארוה .טבורקא תנכת דירוהל שי .דסשת ףרוח דוקימ
ב תויוצמ
//learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/upload/.mafmar
/http:
PDF - טבורקא ךמסמ
המרב םינולאש לוטיב רבדב ל"כנמ רזוחמ עטק ןלהל !בל ומיש
ז"סשתה דע תירבע העבהב תרבגומ