ןושלב תורגב

ה"סשת ר"מפמ ירזוח
ןושלב םינולאשל המאתה תולבט :ה"סשת ץיק תורגב !שדח.
םישדח םילועל תומאתה ללוכ רזוחה :בל ומיש .תירבע העבהו
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
7/ה"סשת ל"כנמ רזוח :השדחה תינכתה תלחה !!!שדח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
תינכתה תלחה - 7/ה"סשת ל"כנמ רזוחב רמאנל סחיב תורהבה
השדחה
.ךוניחה דרשמ רתאל רושיק - ה"סשת 'ה תותיכל ב"צימ ןחבמ
(טבורקא תנכתב בותכ רמוחה)
URL רושיק
ללוכ 2 ה"סשת ר"מפמ רזוח - 2005 ינויב 9 ךיראתל !!!שדח
ייוקיל ילעב םידימלת רובע םינולאשל תנכדועמ תומאתה תלבט
הדימל
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
1 ה"סשת ר"מפמ רזוח !!!שדח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
םידימלתל תומאתה 1/ז"סשת דחוימ רזוח :06 רבוטקואל שדח
(העבהו הנבה ,ןושל) "תירבע העבה" ישאר עוצקמב הדימל ייוקל
ז"סשתל תורהבהו םינוכדע
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ