ןושלב תורגב

םינווחמ לע רמאמ
םינווחמ לע :רמאממ השולש ךותמ ינש דומע
םינווחמ לע :רמאממ השולש ךותמ ישילש דומע
םינווחמ לע רמאמ :השולש ךותמ ןושאר דומע