ןושלב תורגב

תי תמויסב ןפוא ירואית
.תורבחמה תובידאב אבומ רמאמה .תי- תמויסב ןפוא ירואית
2 'מע ,תי- תמויסב ןפוא ירואית
3 'מע ,תי- תמויסב ןפוא ירואית
4 'מע ,תי- תמויסב ןפוא ירואית
5 'מע ,תי- תמויסב ןפוא ירואית
6 'מע ,תי- תמויסב ןפוא ירואית
7 'מע ,תי- תמויסב ןפוא ירואית
ןורחא - 8 'מע ,תי- תמויסב ןפוא ירואית