ןושלב תורגב

ג"סשתו ב"סשת םינשה ןמ םירזוח
2004 לירפא - 5 ד"סשת ר"מפמ רזוח !שדח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
ב"סשת (ב"סשת תדחוימ הניחב הנבמ ללוכ) 4 ר"מפמ רזוח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
גסשת ףרוח ירבע רוביח דוקימ
JPEG גוסמ הנומת
2 ר"מפמ רזוח ב"סשת
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
גסשת ףרוח העבהו הנבה ,ןושל דוקימ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
3 ר"מפמ רזוח ב"סשת
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
ג"סשת 1 ר"מפמ רזוח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
ב"סשת תמאתומה הניחבה ןולאש
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
ב"סשת ר"מפמ רזוחל חפסנ
JPEG גוסמ הנומת
ןוקית ,גסשת,םאתומה ןולאשה יבגל היחנה !בושח !שדח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
גסשת ףרוח ירבע רוביח דוקימ
JPEG גוסמ הנומת
1 ר"מפמ רזוח ב"סשת
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
גסשת ףרוח העבהו הנבה ,ןושל דוקימ
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
ב"סשת ר"מפמ רזוחל חפסנ
JPEG גוסמ הנומת
ךרוצ שי הז ץבוק אורקל ידכ אלמה ךמסמה - 2003 ץיק דוקימ
,םישדח םילוע דיל - הנכותה תדרוהל תוארוה .טבורקא תנכותב
היינש הפשכ תירבע תארוה
PDF - טבורקא ךמסמ
ןמטוג הילדוא תובידאב - 2003 ץיק דוקימ
םישדח םילוע לש תונחביה יכרדל סחיב הרהבה !בל ומיש !בושח
גסשת ץיק
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
2003 לירפא ר"מפמ רזוח !שדח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ
2003 לירפא ר"מפמ רזוח !שדח
MS Word םילילמת דבעמ לש ךמסמ