ןושלב תורגב

דוסי יקרפ - הקיטנמס
הקיטנמס יהמ
HTML ךמסמ
תועמשמ יהמ
HTML ךמסמ
תירשקהה תועמשמל תינולימה תועמשמה ןיב לדבהה
HTML ךמסמ
,ריהנ ימתםייניבה תביטחב אשונה תארוהל העצה :תופדרנ םילימ
,ו"סשת ,ב"נ עדימ תרגיאםילשוריב סקרמו ויז םש לע רפסה תיב
136-151
URL רושיק
הידפיקיו הידפולקיצנאל רושיק ?הימינוטמ יהמ
URL רושיק
יטנמס הדש והמ
HTML ךמסמ
ינושל בלשמ והמ
HTML ךמסמ
ךותמ - יוושכע גנלס ,םוקמ לש גנלס ,יאבצ גנלס - גנלסה לע
טנופצ רתא
URL רושיק
םילימה לש תישוגירה תועמשמה
HTML ךמסמ