ןושלב תורגב

תירשקהה תועמשמל תינולימה תועמשמה ןיב לדבהה

תועצמאב תירשקהה תועמשמה ןיבל תינולימה תועמשמה ןיב לדבהה תא קודבל רשפא
םילימ רמולכ ,תוהז ןניא "תוחוכ"ו "םימרוג" םילימה תויועמשמ :לשמל ,"הרמהה"
.ןהלש תינולימה תועמשמה יפל תופדרנ םילימל תובשחנ ןניא הלא
תא רימהל לכונ "םיניוע םימרוג שי וז םישנא תצובק ךותב" :אבה טפשמב לבא
."םיניוע תוחוכ שי וז םישנא תצובק ךותב" :"תוחוכ" הלימב "םימרוג" הלימה
.תופדרנ םילימ ןה וללה םילימה הזה םיוסמה רשקהב

תיקלח תופדרנ םילימ/תופדרנ םילימ
"בש" ,"המח"ו "שמש" :המגודל ,וזל וז ההז טעמכ ןתארוהש םילימ ןה תופדרנ םילימ
תועמשמ ונינפל ןאכ .םינושה םיטסקטב דימת טעמכ וזב וז ןרימהל רשפאו ,"רזח"ו
.םילימ יתש י"ע תגצוימה תחא
חקנ ."תיקלח תופדרנ םילימ " :תוארקנ םיוסמ רשקהב קר תופדרנכ תושמשמה םילימה
רשאכ קר יכ ןקלחב קר תופדרנ םילימה ."הטלע"/"ךשוח" :םילימה גוז תא המגודל
- "ערו "רבח" םילימה םג ךכ ."הטלע" הלימב שמתשנ ,תטלחומ הכשח אטבל הצרנ
"ח"פוק ער" -ב "ח"פוק רבח" תא רימנ אל
םיטסקטבש חינהל שי .תמייק הניא טעמכו ,הרידנ תטלחומ תופדרנש םירבוסה שי
תונקיידב םירבדה תא רידגהל םהילע םירבדה עבטמש ,םייגולונכט םיחנומבו םייעדמ
.ירבעה חנומה ןיבל יזעולה חנומה ןיב האלמ תופדרנ םייקתת ,תיברמ

?הימינומוה יהמ ?הימסילופ יהמ
- הימסילופ הלימה) .תמיוסמ הלימ לש תויועמשמ יוביר איה הימסילופ
רשק ללכ ךרדב שי וללה תויועמשמה ןיב .( תועמשמ ;הברה :תינוויב הרוקמ
.[ןלהל "
הרופטמ יהמ" םג ואר] (ירופטמ רשק=) ןוימד לש רשק :לשמל ,םיוסמ
תרחאהו ץע עזג :הקינטובה םוחתב תחאה - תויועמשמ יתש תוחפל "עזג" הלימל
,ןבומכ ,אוה וללה תויועמשמה יתשל ףתושמה .םדא ינב לש עזג :היגולויצוסה םוחתב
.םינוש םיפנע םיפעתסמ ונממש ףוג
.הימסילופמ תעבונה תועמשמ-וד ןיבל הימסילופ ןיב לבלבנ אנ לא !הבושח הרעה
תימסילופ הלימ לש התועמשמ רשאכ תשחרתמ הימסילופמ תעבונה תועמשמ-וד
:ןותיעב המסרפתהש ןיאושינ תעדומ המגודל .הרורב הניא רשקהה ךותב
".הריד תלעב הרוחבב ןיינועמ הובג דיקפ"
אוה - יגולויזיפה םוחתב תחא תועמשמ הל שי :תימסילופ םנמא איה "הובג" הלימה
טפשמב .הריכב הדמע ול שי :יתרבחה ,טשפומה םוחתב תרחא תועמשמו הובג םדא
בצמ ונינפלש רמאנ ןכל .תויועמשמה יתשמ תחא לכ "הובג " הלימל סחייל רשפא ל"נה
.תועמשמ-וד לש
.הלימ התואל ,תוחפל ,תויועמשמ יתש לש העפות איה הימינומוה
.והשלכ יטנמס רשק וללה תויועמשמה ןיב ןיא - הימסילופ לש בצמב ומכ אלש לבא
ןתרוצ תא ודחיאש םימיוסמ ןושל יכילהת לש האצות אוה בצמה ללכ ךרדב
תוהז םילימ יתש איה האצותה .ןתועמשמבו ןתרוצב תונוש ויהש םילימ יתש לש
.תונוש תויועמשמ יתש תולעב ןיוגיהבו ןתביתכב
.הינופומוהו היפרגומוהל יללכ םש אופיא איה הימינומוה
:ןהיניב רשק לכ ילב תודרפנ תויועמשמ יתש "רכ" הלימל ,לשמל ,ךכ
."הדש" .2 שארה תחנהל "ץפח" .1
:םילימה םג ךכו
;אל .2 ;םי תפקומ השבי תקלח .1 = יא
;בר םד .2 ;ףסכ .1 = םימד
.דועו םיצח תאישנל ילכ .2 ;לבז .1 = הפשא

?הימינומוה ןיבל הימסילופ ןיב ןיחבנ ךיא
ונינפלש ירה ,םיעמשמה ןיב והשלכ רשק אצמנ םאש קר ןייצנ ונא .הלק הניא הנחבהה
(ןלהל ואר :תויפארגומוה=) ןתביתכב תווש קר םילימ יתש םא וליאו .הימסילופ
ונינפלש ירה ,תויועמשמה ןיב והשלכ רשק ילב (ןלהל ואר :תוינופומוה=) ןיוגיהבו
, הלק הניא הנחבהה ,רומאכ ,לבא [הינופומוה+היפרגומוה =הימינימוה] .הימינומוה
.לובג ירקמ שיו
הלימה שוריפ .phone - "לילצ" ,"לוק" ;homos - "הווש" :תינווימ - :הינופומוה
;הטימ/התימ ;רק/רכ ; וצ/בצ ומכ םילימ ."הייגה הווש" ,"לילצ הווש" אופא אוה
.תועמשמבו ביתכב תונוש לבא ,לילצ תווש םנמא ןה יכ תוינופומוה ןה הנחת/הנחט
אוה הלימה שוריפ .graphos - "בותכ" ;homos - "הווש" :תינווימ - :היפארגומוה
."ביתכ הווש"
לבא ,ביתכב תווש ןה יכ תויפארגומוה ןה םינש- "ליג" /החמש - "ליג" ומכ םילימ
.תועמשמב תונוש

.תועמשמ-וד ,השעמל ,שי תויפרגומוהו תוינופומוה ,תוימינומוה לש הרקמ לכב
"בצ/וצ התיבה יתלביק" :םינפ לא םינפ החישב רמאנה טפשמב ,לשמל ,ךכ
טרפל ןעומה לע תועמשמה-וד תא עונמל ידכ .רובידב קר תמייק תועמשמה-וד)
תנחת) ."הנחט/הנחתל ונעגה" וא ;(דמחמ תייחכ בצ וא סויג וצ לביק םאה
- הז הרקמב) ".םיבורמ םימדב יל הלע רבדה" וא ;(?חמקה תנחט וא סובוטואה
.דועו (?בל באכב - הלאשהב - וא בר ףסכב :בתכב םג תמייק תועמשמה-וד
תועמשמ-וד ןיבל הימסילופ ןיב לדבהה לע "!הבושח הרעה" :ליעל םג ואר)
.(הימסילופמ תעבונה

?תועמשמ לודיב והמ
.תחא הלימ לע תויועמשמ סמוע עונמל ןוצרהמ האצותכ םיתעל רצונ תועמשמ לודיב
ןכו ."דלי" הלימה הרצונ (םינושארה וייח ימיב קונית) "דלו" הלימה דצב :המגודל
/(חספ לש) הדגה ;טיבנה/טיבה ;ןוויכ /ןנוכ ;םייק/םמוק :םידמצה תא אוצמל לכונ
תועמשמה לבא ,ההז לקשמה וא ןיינבה ףאו ההז שרושה וללה םידמצה לכב - הדגא
.הנוש
;הרקב/רוקיב ;הלבק/לוביק :םיאבה םידמצה ןיב םג םייק תועמשמ לודיב
:הדיחיב ןוידה תבחרה ואר הלא יבגל] .הרכזא/הרכזה ;הפקתה/ףקתה
יזכרמה רגאמבש הלועפה תומש ילקשמ ,"םצעה םש לש הרוצת יכרד"
.["בוט ןמשמ םש בוט" :רשקהב הדיחיב ןכו
(.ןושלה בלשמב תועמשמ לודיב ;ישוגירה ןעטמב תועמשמ לודיב :םג ואר)

?הרופטמ יהמ
,םימוחת ינש ןיב םיוסמ ןוימד שי רשאכ .יטנמס קתעממ האצותכ תרצונ הרופטמה
"הרבעה" ןיעמ ןאכ שי רמולכ .השדחה הלימ לש תועמשמה תא תירוקמ הלימ תלבקמ
הלביק ,לשמל ,"שאר" הלימה .השדחה הלימל תירוקמה הלימה ןמ תועמשמה לש
ונא .ףוגב ןוילעה קלחה :תירוקמה התועמשמ לע תופסונ תובר תוירופטמ תויועמשמ
"קרפ שאר" "שדוח שאר" "רהה שאר" "ץח שאר" "הייריע שאר" :לע םויה םירבדמ
בושחה ןוילעה קלחב רבודמש ךכב אוה וללה םימוחתה לכ ןיב ןוימדה .דועו דועו
;םיטקש םיעבצ :ןה תופסונ תולבוקמ תורופטמ .ןושאר ןיעל הלגתמה הז וא רתויב
;יבויח דה ;הווקת לש לצ ;ס"היתבמ הרישנה תא רוצעל שי ;הקותמ הניש
.דועו ץחל ריסב יח ;היירגיס בנז ;דורו םולח ;םישנא לש םי ;םד קרי
תוכפוה תירוקמה ןתועמשמ לע תופסונ תוירופטמ תויועמשמ תולבקמה םילימה
(?הימסילופ יהמ :םג ואר) .תוימסילופ םילימ תויהל