ןושלב תורגב

ינושל בלשמ והמ


העפותב ."ןושל בלשמ" םיארוק תונוש תוביסנב הנוש ןושלב שומיש לש העפותל
םאתהב םירחבנ ןושלה ישומיש .ןושלה לש יתרבחה רשקהה יוטיב ידיל אב וז
תיתרושקתה היצאוטיסל םאתהב ,םי/ןעמנל םאתהב ,ןעומל םאתהב ,אשונל
יתרושקתה םוידמל םאתהב ףאו ,('וכו תיניצר ,תיטסירומוה,תילמרופ ,תישיא)
;תורפסב ,תונותיעב ;היזיבלטב ,וידרב ;ןופלטב ;םינפ לא םינפ החישב)
ןושלה ישומיש רבדב תומכסומ תוחנה לש תוכרעמ תומייק "(1) . (ב"ויכו טנרטניאב
דע - הכחמ/הניתממ :דמצה תא ןייצל ןיינעמ. * "רחא וא הז ךרוצל 'םימיאתמה'
'הניתממ' הלימה הכייתשה ,תרושקתה תפשל "הניתממ החיש" יוטיבה סנכנש
ןופלטה תוחיש תובקעב ,הנהו .ינוניבה בלשמל - 'הכחמ'ו ,הובגה בלשמל
"הניתממב ינא" :ןוגכ ,םיטפשמ .רתוי םיכומנה םיבלשמל הלימה הרדח תוניתממה
םיחחושמ םישנא לש תוביסנב ועמשיי "הניתממ (החיש) יל שי ,החילס" וא
.ןופלטב


םישקבמ 'בלשמ' גשומה תועצמאב"(2) :וז ךרדב גשומה תא ריהבמ רינ לאפר 'פורפ
םיבלשמ ,ןבומכ ,שי .'םיפתושמ םינכמ' יפ לע תילולימ תרושקת לש תוצובק רוציל
*".תוחפ םישבוגמה שיו רתוי םישבוגמ

:םילשורי , תישומיש תונשלבב םיגשומ ,(ט"לשת) 'ר ,רינ *
תוברתהו ךוניחה דרשמ
.84 'מע,םירגובמ ךוניחל הקלחמה


םידחוימ םייוטיבב ןייפאתמו יידמל שבוגמ אבצב םילייחה לש ןושלה בלשמ
םירפוס ,הטיסרבינואב םירוספורפ ומכ) תונוש תוצובק .םהל קר םינבומ םיתעלש
םהל סחוימה ינושלה בלשמה .םהימוסריפב וא םהיתואצרהב "ההובגה" הפשב ושמתשי (ב"ויכו
סחיינ םוי-םויה תפש ,הרובדה הפשה אוה ןתוא ןייפאמהש תורחא תוצובקל ."הובג בלשמ" :ארקנ
,החפשמה גוחב ינוניבה בלשמב ושמתשי םירפוסהו םירוספורפהש חינהל שי לבא ."ךומנ ינושל בלשמ"
בלשמב שמתשמש ימ םג .ךומנה בלשמב םג ילוא ושמתשי םה ךסומב וא קושבו
.'וכו ינכט רבסהב וא וידרב החישב הובג וא ינוניב בלשמב שמתשהל לוכי ךומנה
.םייטסירומוה םיבצמ רוציל לוכי םינושה םיבלשמה ןיב בוריעה
םיבלשמב תורבדמה תוצובק יתש תושגפנשכ םג רצוויהל םילוכי םייטסירומוה םיבצמ
םינפלואה ירגוב ,םישנאה ורביד תונושארה הנידמה תונשב ,ךכ .םינוש םיינושל
"הדלונ" הנהו .הרובדה הפשב ורביד ץראה ידילי ,םירבצה וליאו ,"ההובג" תירבעב
:החידבה
:קעוצ לחה .עובטל ליחתמ אוהש שיגרה עתפל .םיב תוחשל אצי ןפלואה ירגובמ דחא
ויסנכמ תא קר "ועישוה"ו ,ידמ רחואמ היה ,קעוצ אוה המ וניבהש דע לבא ,"!ועישוה"?והמ "גנלס"ה

איה .םידחוימ םייוטיבו םילימ תלעב ,תינקת-תת תילמרופ אל ןושל"(3) אוה גנלסה
:המגודל ,עוצקמ וא דמעמ תוגציימה תויתרבח תוצובק ברקב רקיעב הגוהנ
".'וכו רעונ ינב ,םילייח ,םיבנג ,םיריסא

,תורפסה ןושלל 'המכסהב שלפ'ש ינקת-תת ינושל דוסי"כ גנלסה תא ורפסב רידגמ לארא הדוהי
תאז השוע ,גנלסכ ונושל ךותל םיינקת-תת םייוטיב ץבשמה …והשלכ ינקת רשקהל וא ןורטאתה
".ולש רסמל יאוול ןווג הזיא םתיא ואיבי םהש הנווכ ךותמו עדומב

ןושלה תא 'גנלס' יוניכה ןייצ הברה םינש ךשמב" :ורפסב בתוכ רינ .ר 'פורפ
הדיעמהו םימרוצ םישוביש האלמה 'העורג' ןושל התוא ,רעבנה ןומהה לש תיראגלווה
לש םנושל םע גנלסה תא והיזש ויה .הב שמתשמה לש תוחנה יתרבחה ודמעמ לע
חרכהב ןייצמכ גנלסה תא דוע םיאור ןיא ונימיב.…ןותחתה םלועה ישנא לשו םיעשופה
לע םידיעמ םהש םושמ ,תיתרבח הרקוימ םינהנ םיבר םיגנלס .…התוחנ וא העורג ןושל
.םרובידב גנלס םיבלשמ תובכשה לכמ םישנא" םהב םישמתשמה לש הריעצה חורה
העיפומ הנורחאל ,בגא) דועו "םח לע ותוא ספת" ,"רשע" ,"התוא לכא" :ומכ םייוטיב
("םח לע שאה תא סופתל" :ןושלה וזב שא יוליגל ןקתמ ,תיאבכ תנקתהל תמוסרפ
.רתויב םיצופנ

ינושלה בלשמב תועמשמ לודיב

לייטמ" איה תועמשמה הובגה ןושלה בלשמב ."ול ךלוה" :ינושלה ףוריצב ונלקתנ רבכ
םג לבקמ ינושלה בלשמב לודיבה ."חילצמ אוה" - ךומנה בלשמב וליאו ,"ותאנהל
ועישוה/וליצה - םינושה םיבלשמב תודרפנ םילימ יתש שי תחא תועמשמל :רחא יוטיב
וילע םחיר אוה/וילע למח אוה ;הנומ/רפוס ;(ליעל הרכזנש החידבב וניארש יפכ)
.דועו קונית/דלי ;ןליא/ץע

(םיפרצ) םילובכ םייוטיבו םיבינ
.(ףרצ - דיחיב) "םיפרצ" :םיארקנה הלא םה דחא גוסמ םילובכ םייוטיב
.אלכ-תיב ;חור-בצמ ;םייניב- תאירק ;ףתושמ -הנכמ ;רוחש קוש :םיפרצה המגודל םה הלאכ
םיעיפומ םהו ,(םקרפל ןיא =)רבד לכל םיינולימ םיכרעל םיבשחנ הז גוסמ םיפרצ
.ןושלה יבלשמ לכב

ב"ויכו 'ךופה הפק' ;'9% הניבג' 'השוחכ הניבג' ;'הבוהצ הניבג' :ןוגכ ,דחוימ ןווג ילעב םיפוריצל
לקתנש םדאש יידמל ההובג תוריבס הנשי ירהש 'יגהנמ ףוריצ' רמולכ , "היצקולוק" םיארוק
.תורחאה םילימה ןמ תחא הילא ףרצל הפצי דמצה ןמ הנושארה הלימב
ןליאב הלתנ - תוירויצב םינייפאתמ םה ."םיבינ"ה םה רחא גוסמ םילובכ םייוטיב
;ויסכנמ דרי ;לגרה תא טשפ ;ודיב סרח הלעה ;תוכמס לעב לע ךמתסה = לודג
.הקרפל ןיאש תחא תינולימ הדיחי םיווהמ םיבינה םג .דועו םייניע עבשב חיגשמ


173 'מע ,ביבא-לת :םיימדקא םימוסרפ - לקד ,ןושלה יעדמל אובמ ,(ז"לשת) ,א .לארא


.יחימע :ביבא-לת , השדחה תירבעה לש הקיטנמס ,(ח"משת) .ר ,רינ (1)


:הדוהי ןבא ,קודקדו תונשלב יחנומל ןולימ ,(ב"נשת) .מ ,ףולוקוס .א ,דלוצרוש(3)
208 - 207 'מע ,סכר