ןושלב תורגב

םילימה לש תישוגירה תועמשמה

,תיוולנ תועמשמל םינווכתמ ונא ,םילימה לש תישוגירה תועמשמה לע םירבדמ ונאשכ
.תדרפנ תועמשמל אל

notatio - ןויצ ;con - דחי :תיניטלמ) "היצטונוק" :תארקנ הלימל תיוולנה תועמשמה
.(הלימל תיוולנה תונוכת ןויצ =
"ףוצרפ" הלימה .תילילש היצטונוק - תורחאלו תיבויח היצטונוק שי תונוש םילימל
תילילש היצטונוק הלביק "ףוצרפ" הלימה לבא ,"םינפ" הלימל תפדרנ הלימ איה
."םינפ" הלימה לש תוילרטינה תמועל תמיוסמ
םיכרע םלוסו םירבוד לש תודמע תפקשמ םילימה לש היצטונוקהש רמול רשפא
לש הירוטסהה לע ססובמה ישוגיר ןעטמ שי ,לשמל ,"תונויצ" הלימל .הרבחב לבוקמה
םאתהב תילילש היצטונוקל תיבויח היצטונוק ןיב "תדנדנתמ" וז הלימ .לארשי םע
.הב תשמתשמה הצובקל
.תונושה תויונמדזהב ןהב העיפוה הלימהש תוביסנל םאתהב היצטונוקה תעבקנ םיתעל
םיבהאנ תוגוזל שגפמ םוקמ הוויה ןרוגה יכ תיטנמור היצטונוק הלביק "ןרוג" הלימה
.תויצולחה תפוקתב
ישוגירה ןעטמב תועמשמ לודיב

םג הארנ ךכ ."םינפ"/"ףוצרפ" םילימה ןיב רצונש לודיבה תא ונרכזה ליעל רבכ
;"רעיש בצעמ"/"רפס" ;"תרזוע"/"תתרשמ" :םידמצל הנוש ישוגיר ןעטמ
ןמ דחא לכב ."תויחונ/םיתוריש /שומיש-תיב /אסיכ-תיב" ;"הכשל תלהנמ"/"הריכזמ"
.רחאה תמועל תילילש היצטונוק לעב וא רתוי תוחנל םהמ דחאה בשחנ וללה םידמצהםילימ לש תישוגירה תועמשמה תא םג םכתא דחי םיקדוב ונא ונלש דומילה תודיחיב
.םינושה םיטסקטה ךותב


:היפרגוילבב

,11 - 10 תודיחי - ןושלה תרותל אובמ , (1981) 'ר ,רינ
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת

:םילשורי , תישומיש תונשלבב םיגשומ ,(ט"לשת) 'ר ,רינ
.םירגובמ ךוניחל הקלחמה - תוברתהו ךוניחה דרשמ

:ןג-תמר ,תירבע הקיטנמסב םיקרפ ,{ו"לשת) 'ר ,ואדנל
.ןליא-רב תטיסרבינוא - ןיירוא-רב